Skip to content

പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന്: നോഹയുടെ അടയാളം

ഖുറാൻ

തൗറാത്ത്

(ദി ഹൂദ്) സൂററ്റ് 11: 25-48

We sent Noah to his people (with a mission): “I have come to you with a Clear Warning: That ye serve none but Allah. Verily I do fear for you the penalty of a grievous day.”

ഞങ്ങൾ നോഹയെ അവന്റെ ജനതയിലേക്ക് അയച്ചു (ഒരു ദൗത്യവുമായി): “ഞാൻ ഒരു വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാരെയും സേവിക്കരുത്. കഠിനമായ ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുന്നു.”

എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനത്തിലെ അവിശ്വാസികളുടെ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. പക്വതയില്ലാത്ത ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനല്ലാതെ ആരും നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള യോഗ്യത: വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ നുണയന്മാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു!

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എന്റെ ജനമേ! വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവഹേളിക്കുന്നവരാകുന്നു. തീർച്ചയായും അവർ തങ്ങളുടെ നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടണം.

… ഇത് നോഹയോട് വെളിപ്പെടുത്തി: “ഇതിനകം വിശ്വസിച്ചവരൊഴികെ നിങ്ങളുടെ ജനത്തിൽ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല! അതിനാൽ അവരുടെ (തിന്മ) പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ഇനി ദു rie ഖിക്കരുത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കും പ്രചോദനത്തിനും കീഴിൽ ഒരു പെട്ടകം പണിയുക, എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത് (കൂടുതൽ) പാപത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കുവേണ്ടി, അവർ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും.

അവൻ പെട്ടകം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നു: അവന്റെ ജനത്തിന്റെ തലവൻമാർ കടന്നുപോകുമ്പോഴെല്ലാം അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “… ആരുടെ മേൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കും, ആരാണ് ലജ്ജയാൽ മൂടുന്ന ശിക്ഷയെന്ന് നിങ്ങൾ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കും – ആരുടെ മേൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശിക്ഷ അഴിച്ചുമാറ്റപ്പെടും:”

ഇതാ, ഇതാ! അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കല്പന വന്നു, ഭൂമിയുടെ ഉറവുകൾ പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു: “അതിൽ രണ്ടുപേരും, ആണും പെണ്ണും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും – വചനം ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളവരെയും വിശ്വാസികളെയും ഒഴികെ.” കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

… 42. പെട്ടകം പർവ്വതങ്ങൾ പോലെയുള്ള തിരമാലകളിലൂടെ അവരോടൊപ്പം ഒഴുകി. നോഹ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു (മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്): “എന്റെ മകനേ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇറങ്ങുക, അവിശ്വാസികളോടൊപ്പമായിരിക്കരുത്!”

43. മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ എന്നെ ഒരു മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും; അത് എന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും.” നോഹ പറഞ്ഞു: “അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപനയിൽ നിന്ന്, കരുണയുള്ളവരൊഴികെ മറ്റാർക്കും രക്ഷിക്കാനാവില്ല.” അവർക്കിടയിൽ തിരമാലകൾ വന്നു, പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

44. അപ്പോൾ ആ വാക്ക് പുറപ്പെട്ടു: “ഭൂമിയേ, നിന്റെ വെള്ളം വിഴുങ്ങുക, ആകാശമേ! നിന്റെ മഴയെ തടഞ്ഞുവെക്കുക!” വെള്ളം കുറഞ്ഞു, കാര്യം അവസാനിച്ചു. പെട്ടകം ജൂഡി പർവതത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു, ഈ വാക്ക് പുറപ്പെട്ടു: “തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് അകന്നുപോകൂ!” …

47. നോഹ പറഞ്ഞു: “എന്റെ കർത്താവേ, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു. നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും എന്നോടു കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും നഷ്ടപ്പെടും!”

48. ഈ വാക്ക് വന്നു: “നോഹേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തോടെ (പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന്) ഇറങ്ങിവരിക, നിന്നെയും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചില ജനങ്ങളെയും (അവർ ഉത്ഭവിക്കും) അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ; എന്നാൽ (വേറൊരു ജനത ഉണ്ടാകും) ആർക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ആനന്ദം നൽകുന്നത് (ഒരു കാലത്തേക്ക്), എന്നാൽ ഒടുവിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ നമ്മിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരും.

(الاعراف) 7: 59-64

59. ഞങ്ങൾ നോഹയെ അവന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്കയച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “എന്റെ ജനങ്ങളേ അന്യ അവനല്ലാതെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷ..!

60. അവന്റെ ജനത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു: അയ്യോ, നീ വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു.

61. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എന്റെ ജനമേ, എന്റെ മനസ്സിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപ്പോസ്തലനും ലോകങ്ങളുടെ പരിപാലകനുമാണ്!

62. “എന്റെ കർത്താവിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ കടമകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടു നിറവേറ്റുന്നു: ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ചിലത് ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് അറിയുന്നു.

63. “നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ കരുണ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?”

64. തീർച്ചയായും അവർ അന്ധരായ ജനതയായിരുന്നു!

ഉല്പത്തി 6-8

11 ഇപ്പോൾ ദൈവം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദുഷിച്ചു, അക്രമത്തിൽ നിറഞ്ഞു. ഭൂമിയിലെ സകലജാതികളും തങ്ങളുടെ വഴികളെ ദുഷിപ്പിച്ചതിനാൽ ഭൂമി എത്ര ദുഷിച്ചതായി ദൈവം കണ്ടു. 13 അപ്പോൾ ദൈവം നോഹയോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ എല്ലാവരെയും അവസാനിപ്പിക്കും, കാരണം ഭൂമി കാരണം ഭൂമി അക്രമത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ അവയെയും ഭൂമിയെയും നശിപ്പിക്കും. 14 അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം സൈപ്രസ് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക മരം; അതിൽ മുറികൾ ഉണ്ടാക്കുക, അകത്തും പുറത്തും പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക. 15 നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്: പെട്ടകം 450 അടി നീളവും 75 അടി വീതിയും 45 അടി ഉയരവുമുള്ളതായിരിക്കണം.… 17 ഞാൻ വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ആകാശത്തിൻകീഴിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, അതിൽ ജീവന്റെ ആശ്വാസമുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും നശിപ്പിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ. ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം നശിക്കും. 18 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി എന്റെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും, നിങ്ങൾ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും – നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളുടെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. 19 ആണും പെണ്ണുമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവികളിൽ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പെട്ടകത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 20 എല്ലാത്തരം പക്ഷികളിലും, എല്ലാത്തരം മൃഗങ്ങളിലും, നിലത്തുകൂടി നീങ്ങുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. 21 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം നിങ്ങൾക്കും അവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണമായി അതിനെ മാറ്റുക.

22 ദൈവം കല്പിച്ചതുപോലെ നോഹ എല്ലാം ചെയ്തു.

1 യഹോവ നോഹ വരെ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും, ഞാൻ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ നീതിമാൻ കണ്ടെത്തി കാരണം പറഞ്ഞു, “പോയി പെട്ടകത്തിൽ. ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാതരം ജന്തുക്കളെയും, ഒരു ആൺ അതിന്റെ ഇണയുടെ ഏഴു, രണ്ട് 2 വാങ്ങരുതു എല്ലാത്തരം അശുദ്ധ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും, ഒരു പുരുഷനും അതിന്റെ ഇണയും, 3 കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഏഴും പെണ്ണും അവയുടെ വിവിധതരം ഭൂമിയിലുടനീളം ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നു. 4 ഇനി മുതൽ ഏഴു ദിവസം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ അയയ്ക്കും നാല്പതു പകലും നാൽപതു രാത്രിയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജീവികളെയും ഭൂമിയുടെ മുഖത്തുനിന്നു തുടച്ചുമാറ്റും.

5 യഹോവ കൽപിച്ചതൊക്കെയും നോഹ ചെയ്തു …. അന്നുതന്നെ നോഹയും മക്കളായ ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത് എന്നിവരും ഭാര്യയും മൂന്നു പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു… 15 എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ജോഡികൾ ജീവന്റെ ആശ്വാസം നോഹയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദൈവം നോഹയോടു കല്പിച്ചപ്രകാരം 16 ൽ പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾ, ആണും ഓരോ ജീവനുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ അടച്ചു.

17 നാല്പതു ദിവസം ഭൂമിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം തുടർന്നു, വെള്ളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ പെട്ടകത്തെ ഭൂമിക്കു മുകളിൽ ഉയർത്തി. 18 ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉയരുകയും പെരുകുകയും ചെയ്തു. പെട്ടകം ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു. 19 അവർ ഭൂമിയിൽ വളരെയധികം ഉയർന്നു, ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഉയർന്ന പർവതങ്ങളെല്ലാം മൂടി. 20 വെള്ളം ഉയർന്ന് പർവതങ്ങളെ ഇരുപത് അടിയിലധികം ആഴത്തിൽ മൂടി. 21 ഭൂമിയിൽ ചലിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചു – പക്ഷികൾ, കന്നുകാലികൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ, ഭൂമിയിൽ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരും. 22 വരണ്ട ഭൂമിയിലെ മൂക്കുകളിൽ ജീവന്റെ ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം മരിച്ചു. 23 ഭൂമിയുടെ സകല ജീവജാലങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു; മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും നിലത്തുകൂടി നീങ്ങുന്ന ജീവികളെയും വായുവിലെ പക്ഷികളെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചുമാറ്റി. നോഹയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകവും മാത്രമേ ശേഷിച്ചുള്ളൂ.

നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു, 4 ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം പെട്ടകം അററാത്ത് പർവതങ്ങളിൽ വിശ്രമിച്ചു. 5

… 18 അതിനാൽ നോഹ തന്റെ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും മക്കളുടെ ഭാര്യമാരോടും കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. 19 എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ജീവികൾ നിലത്തുകൂടി നീക്കം പക്ഷികൾ-എല്ലാം എല്ലാം നീക്കുന്നു പുറത്തു പെട്ടകത്തിന്റെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ശേഷം ഭൂമിയെ-വന്ന.

20 നോഹ യഹോവേക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, ശുദ്ധിയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള ചില എടുത്തു ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു. 21 യഹോവ സൌരഭ്യവാസനയായി ബാഗുകള് തന്റെ മനസ്സിൽ: “ഇനി ഞാൻ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി ശപിക്കും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലായ്പോഴും ബാല്യം ദോഷം പോലും ഒരുനാളും ഞാൻ പോലെ സകല ജീവികളെയും ഇനി നശിപ്പിക്കയില്ല. ചെയ്‌തു.