റമളാൻ എന്ന വിശുദ്ധ മാസം – എങ്ങിനെ നോമ്പെടുക്കണം?

റമളാൻ മാസത്തിലെ ഉപവാസ സമയമാകുമ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങിനെ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപവസിക്കാം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഈ ചർച്ചകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എപ്പോൾ ഉപവാസം ആരംഭിക്കണം, നിർത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും.  റമദാൻ വേനൽക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ , പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ വടക്കൻ അറ്റത്ത് ജീവിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഏകദേശം 1 6 അതിലധികമോ പകൽ മണിക്കൂറുകൾ ഉള്ളതു കൊണ്ട്, നോമ്പെടുക്കുന്നതിനു മറ്റേതെങ്കിലും സമയ മേഖല (അതായത് മക്കയിലെ സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും തമ്മിലുള്ള ഇടവേളകൾ പോലെ) ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വ്യത്യസ്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൽപ്പനകൾ ആണു എന്താണു അനുവദനീയം എന്താണു അനുവദനീയമല്ലാത്തത് എന്ന സമാന വിഷയങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നത്

ഈ ചർച്ചകൾ പോലെ തന്നെ, നമ്മുടെ ഉപവാസം അല്ലാഹുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായിത്തീരുവാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന തുല്യമായ പ്രധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ചോദ്യം നാം പലപ്പോഴും മറന്നു കളയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച്  പ്രവാചകന്മാർ മനോഹരമായി എഴുതുകയും അല്ലാഹുവിനു പ്രസാദമുള്ള ഉപവാസം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ സന്ദേശവും അവരുടെ കാലത്തേതു പോലെ ഇന്നും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണു.

വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ മതപരമായ കടമകൾ (പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം എന്നിവ) കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് യെശയ്യാ നബി (അ.സ) ജീവിച്ചത് . അവർ തീവ്ര മതവിശ്വാസികളായിരുന്നു .

സബൂറിലെ പ്രവാചകനായ എശയ്യവിന്റെ (അ.സ) മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുമായുള്ള സമയ രേ

 മാത്രമല്ല അത് വളരെ അഴിമതി നടക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു ( അതിനെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സബൂറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കാണുക). ജനങ്ങൾ നിരന്തരം വഴക്കിടുകയും തർക്കിക്കുകയും വാദിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് ഈ സന്ദേശം നൽകി .

യഥാർത്ഥ നോമ്പ്

റക്കെ വിളിക്ക; അടങ്ങിയിരിക്കരുതു; കാഹളംപോലെ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർ‍ത്തി, എന്റെ ജനത്തിന്നു അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോബ്ഗൃഹത്തിന്നു അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്ക.
എങ്കിലും അവർ‍ എന്നെ ദിനമ്പ്രതി അന്വേഷിച്ചു എന്റെ വഴികളെ അറിവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു; നീതി പ്രവർ‍ത്തിക്കയും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായം ഉപേക്ഷിക്കാതെയിരിക്കയും ചെയ്തോരു ജാതിയെപ്പോലെ അവർ‍ നീതിയുള്ള വെപ്പുകളെ എന്നോടു ചോദിച്ചു ദൈവത്തോടു അടുപ്പാൻ വാഞ്ഛിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ നോമ്പു നോല്ക്കുന്നതു നീ നോക്കാതെയിരിക്കുന്നതെന്തു? ഞങ്ങൾ ആത്മതപനം ചെയ്യുന്നതു നീ അറിയാതിരിക്കുന്നതെന്തു? ഇതാ, നിങ്ങൾ നോമ്പു നോക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ തന്നേ നിങ്ങളുടെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവേലക്കാരെയുംകൊണ്ടു അദ്ധ്വാനിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങൾ വിവാദത്തിന്നും കലഹത്തിന്നും ക്രൂരമുഷ്ടികൊണ്ടു അടിക്കേണ്ടതിന്നും നോമ്പു നോല്ക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ പ്രാർ‍ത്ഥന ഉയരത്തിൽ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നു നോമ്പു നോല്ക്കുന്നതു.
എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള നോമ്പും മനുഷ്യൻ ആത്മതപനം ചെയ്യുന്ന ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ളതോ? തലയെ വേഴത്തെപ്പോലെ കുനിയിക്കുക, രട്ടും വെണ്ണീരും വിരിച്ചു കിടക്കുക, ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം? ഇതിന്നോ നീ നോമ്പെന്നും യഹോവെക്കു പ്രസാദമുള്ള ദിവസമെന്നും പേർ‍ പറയുന്നതു?
അന്യായബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക; നുകത്തിന്റെ അമിക്കയറുകളെ അഴിക്കുക; പീഡിതരെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടയക്ക; എല്ലാനുകത്തെയും തകർ‍ക്കുക; ഇതല്ലയോ എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം?
വിശപ്പുള്ളവന്നു നിന്റെ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സാധുക്കളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നതും നഗ്നനെ കണ്ടാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതും നിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ‍ക്കു നിന്നെത്തന്നേ മറെക്കാതെയിരിക്കുന്നതും അല്ലയോ?
അപ്പോൾ നിന്റെ വെളിച്ചം ഉഷസ്സുപോലെ പ്രകാശിക്കും; നിന്റെ മുറിവുകൾക്കു വേഗത്തിൽ പൊറുതിവരും; നിന്റെ നീതി നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കും; യഹോവയുടെ മഹത്വം നിന്റെ പിമ്പട ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നീ വിളിക്കും; യഹോവ ഉത്തരം അരുളും; നീ നിലവിളിക്കും, ഞാൻ വരുന്നു എന്നു അവൻ അരുളിച്ചെയ്യും; നുകവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും വഷളത്വം സംസാരിക്കുന്നതും നീ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളകയും
10 വിശപ്പുള്ളവനോടു നീ താല്പര്യം കാണിക്കയും കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്നു തൃപ്തിവരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രകാശം ഇരുളിൽ ഉദിക്കും; നിന്റെ അന്ധകാരം മദ്ധ്യാഹ്നം പോലെയാകും.
11 യഹോവ നിന്നെ എല്ലയ്പോഴും നടത്തുകയും വരണ്ടനിലത്തിലും നിന്റെ വിശപ്പു അടക്കി, നിന്റെ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും; നീ നനവുള്ള തോട്ടംപോലെയും വെള്ളം വറ്റിപ്പോകാത്ത നീരുറവുപോലെയും ആകും.
12 നിന്റെ സന്തതി പുരാതനശൂന്യങ്ങളെ പണിയും; തലമുറതലമുറയായി കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളെ നീ കെട്ടിപ്പൊക്കും; കേടുതീർ‍ക്കുന്നവനെന്നും കുടിയിരിപ്പാൻ ‍തക്കവണ്ണം പാതകളെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നവനെന്നും നിനക്കു പേർ‍ പറയും.

യെശയ്യാവു 58: 1-12

യഥാർത്ഥ നോമ്പിൽ നിന്നുള്ള സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിനുള്ള ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമല്ലേ? പക്ഷേ, അന്നത്തെ ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അനുതപിച്ചില്ല (മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് യഹ്‌യ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ). അങ്ങനെ അവരെ മൂസാ നബി (അ. സ) പ്രവചിച്ചതുപോലെ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടു. നോമ്പുകാലത്ത് അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യെശയ്യാവിന്റെ വിവരണം ഇന്നുള്ളതു പോലെ തോന്നുന്നതിനാൽ ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി നിലനിൽക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ അനുവദിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമല്ല , മാത്രമല്ല,അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു വഴി ദൈവത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും     അല്ലാഹുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈസ അൽ മസിഹ് നബി വഴി അവന്റെ കരുണ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

 

ന്യായ വിധി ദിവസം: അൽ- ഇൻഷിഖാഖും & അത്വൂറും, മസീഹും

ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും എങ്ങനെ ഇളകി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂറ അൽ- ഇൻഷിഖാഖ് (സൂറ 84 -പൊട്ടിപ്പിളരൽ ) വിവരിക്കുന്നു.

ആകാശം പിളരുമ്പോള്‍, അത്‌ അതിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‌ കീഴ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍അത്‌ ( അങ്ങനെ കീഴ്പെടാന്‍ ) കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുതാനും. ഭൂമി നീട്ടപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിലുള്ളത്‌ അത്‌ ( പുറത്തേക്ക്‌ ) ഇടുകയും, അത്‌ കാലിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, അതിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‌ അത്‌ കീഴ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍അത്‌ ( അങ്ങനെ കീഴ്പെടാന്‍ ) കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താനും. ഹേ, മനുഷ്യാ, നീ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക്‌ കടുത്ത അദ്ധ്വാനം നടത്തി ചെല്ലുന്നവനും അങ്ങനെ അവനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവനുമാകുന്നു. എന്നാല്‍ ( പരലോകത്ത്‌ ) ഏതൊരുവന്ന്‌ തന്‍റെ രേഖ വലതുകൈയ്യില്‍ നല്‍കപ്പെട്ടുവോ, അവന്‍ ലഘുവായ വിചാരണയ്ക്ക്‌ ( മാത്രം ) വിധേയനാകുന്നതാണ്‌. അവന്‍ അവന്‍റെ സ്വന്തക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക്‌ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട്‌ തിരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ഏതൊരുവന്‌ തന്‍റെ രേഖ അവന്‍റെ മുതുകിന്‍റെ പിന്നിലൂടെ കൊടുക്കപ്പെട്ടുവോ അവന്‍ നാശമേ എന്ന്‌ നിലവിളിക്കുകയും, ആളിക്കത്തുന്ന നരകാഗ്നിയില്‍ കടന്ന്‌ എരിയുകയും ചെയ്യും.

അൽ- ഇൻഷിഖാഖ് 84: 1-12

സൂറ  ഇൻഷിഖാഖ് ആരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തികളുടെ രേഖകൾ ‘ വലങ്കൈയിൽ ‘  നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ അന്ന് ഒരു ‘ജ്വലിക്കുന്ന തീ’ പ്രവേശിക്കും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

താങ്കളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരണം വലതു കയ്യിൽ ആണോ അതോ പുറകിൽ ആണോ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ?

ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ ഭൂമിയെയും ആളുകളെയും നടുക്കിയതായി സൂറ അത്വൂർ (സൂറ അത്വൂർ 52 – പർവ്വതം) വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു

ന്യായ വിധി ദിവസത്തിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ താങ്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല‘,എന്നും സത്യത്തെ ഒരിക്കലും അസത്യമായികണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ?ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖ എങ്ങനെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ വന്നത്. എവിടെ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കാത്തവരെ  സഹായിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇൻജിലിൽ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിച്ചു :

സൂറ അത്വൂർ 52: 45-47 

യേശു പിന്നെയും അവരോടു പറഞ്ഞതു: “ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാൻ ആകുന്നു.
എനിക്കു മുമ്പെ വന്നവർ ഒക്കെയും കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും അത്രേ; ആടുകളോ അവരുടെ വാക്കു കേട്ടില്ല.
ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു; എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും; അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തുപോകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.
10 മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്കു ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു.
11 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു; നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു.
12 ഇടയനും ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായ് വരുന്നതു കണ്ടു ആടുകളെ വിട്ടു ഓടിക്കളയുന്നു; ചെന്നായ് അവയെ പിടിക്കയും ചിന്നിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു.
13 അവൻ കൂലിക്കാരനും ആടുകളെക്കുറിച്ചു വിചാരമില്ലാത്തവനുമല്ലോ.
14 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ; പിതാവു എന്നെ അറികയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറികയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെ അറികയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറികയും ചെയ്യുന്നു.
15 ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു.
16 ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കു ഉണ്ടു; അവയെയും ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു; അവ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും; ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും.
17 എന്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു പിതാവു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.
18 ആരും അതിനെ എന്നോടു എടുത്തുകളയുന്നില്ല; ഞാൻ തന്നേ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു; അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്കു അധികാരം ഉണ്ടു; വീണ്ടും പ്രാപിപ്പാനും അധികാരം ഉണ്ടു; ഈ കല്പന എന്റെ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 10: 7-18

തന്റെ ‘ആടുകളെ’ സംരക്ഷിക്കാനും ജീവൻ നൽകാനുമുള്ള വലിയ അധികാരം തനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഈസ അൽ മസിഹ് നബി അവകാശപ്പെട്ടു – വരുന്ന ന്യായ വിധി ദിവസത്തേക്ക് പോലും. അദ്ദേഹത്തിനു ആ അധികാരമുണ്ടോ? മൂസയുടെ  മൂസയുടെ (അ.സ) തൌറാത്ത് പോലും ആറു ദിവസങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്റെ അധികാരം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു. അപ്പോൾ സബൂറും തുടർന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു, അതിനാൽ അവന്റെ വരവ് ശരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ ‘തന്റെ ആടുകളായി’ മാറുന്നു, ‘ഞാൻ ആടുകൾക്കായി എന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുന്നു .

പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തും ഇത് സത്യമായിരുന്നു. ഈ ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കേട്ട ആളുകൾ എങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

19 ഈ വചനം നിമിത്തം യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഭിന്നത ഉണ്ടായി.
20 അവരിൽ പലരും; അവന്നു ഭൂതം ഉണ്ടു; അവൻ ഭ്രാന്തൻ ആകുന്നു; അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 മറ്റു ചിലർ: ഇതു ഭൂതഗ്രസ്തന്റെ വാക്കല്ല; ഭൂതത്തിന്നു കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാൻ കഴിയുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.
22 അനന്തരം യെരൂശലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു; അന്നു ശീതകാലമായിരുന്നു.
23 യേശു ദൈവലായത്തിൽ ശലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.
24 യെഹൂദന്മാർ അവനെ വളഞ്ഞു: നീ എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആശിപ്പിക്കുന്നു? നീ ക്രിസ്തു എങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായി പറക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.
25 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എനിക്കു സാക്ഷ്യം ആകുന്നു.
26 നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായ്കയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു;
27 ഞാൻ അവയെ അറികയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
28 ഞാൻ അവെക്കു നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു; അവ ഒരുനാളും നശിച്ചു പോകയില്ല; ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപറിക്കയും ഇല്ല.
29 അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവു എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല
30 ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു.”
31 യെഹൂദന്മാർ അവനെ എറിവാൻ പിന്നെയും കല്ലു എടുത്തു.
32 യേശു അവരോടു: “പിതാവിന്റെ കല്പനയാൽ ഞാൻ പല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏതു പ്രവൃത്തിനിമിത്തം നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു?” എന്നു ചോദിച്ചു.
33 യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല, ദൈവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെത്തന്നേ ദൈവം ആക്കുന്നതുകൊണ്ടുമത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
34 യേശു അവരോടു: “നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ?
35 ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരെ ദേവന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ-തിരുവെഴുത്തിന്നു നീക്കം വന്നുകൂടായല്ലോ-
36 ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു: നീ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു പിതാവു വിശുദ്ധീകരിച്ചു ലോകത്തിൽ അയച്ചവനോടു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവോ?
37 ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടാ;
38 ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവു എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അറിയേണ്ടതിന്നു പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പിൻ”.
39 അവർ അവനെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി; അവനോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോയി.
40 അവൻ യോർദ്ദാന്നക്കരെ യോഹന്നാൻ ആദിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു പിന്നെയും ചെന്നു അവിടെ പാർത്തു.
41 പലരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: യോഹന്നാൻ അടയാളം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ ഇവനെക്കുറിച്ചു യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും സത്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവിടെ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
42 അവിടെ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

യോഹന്നാൻ 10: 19-42

ന്യായ വിധി ദിസം: സൂറ മസദും & സൂറ ഹദീദും , മസീഹും

അവസാന ന്യായ വിധി ദിവസം കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്ന നരഗാഗ്നിയിൽ കൂടി ലഭിയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന ന്യായ വിധിയെക്കുറിച്ച് സൂറത്ത് മസാദ് (സൂറ 111- ഈന്തപ്പന നാരു) നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

അബൂലഹബിന്‍റെ ഇരുകൈകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്‍ നാശമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവന്‍റെ ധനമോ അവന്‍ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചതോ അവനു ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല. തീജ്വാലകളുള്ള നരകാഗ്നിയില്‍ അവന്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്‌. വിറകുചുമട്ടുകാരിയായ അവന്‍റെ ഭാര്യയും. അവളുടെ കഴുത്തില്‍ ഈന്തപ്പനനാരുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കയറുണ്ടായിരിക്കും. സൂറ മസദ്  111: 1-5 

 നമുക്ക് നശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂറ അൽ മസാദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെപ്പോലെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരും ന്യായവിധിയുടെ അവസാന ദിനത്തിൽ ശിക്ഷയുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്നു.

നമ്മുടെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാനാകും?

നമ്മുടെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ അവൻ അടയാളങ്ങൾ അയച്ചതായി സൂറ അൽ ഹദീദ് (സൂറ 57 – ഇരുമ്പ്) പറയുന്നു.

നിങ്ങളെ ഇരുട്ടില്‍ നിന്ന്‌ പ്രകാശത്തിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരാന്‍ വേണ്ടി തന്‍റെ ദാസന്‍റെ മേല്‍ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ ഇറക്കികൊടുക്കുന്നവനാണ്‌ അവന്‍. തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളോട്‌ വളരെയധികം ദയാലുവും കാരുണ്യവാനും തന്നെയാണ്‌.

സൂറ അൽ ഹദീദ്  57: 9 

എന്നാൽ അന്ധകാരത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ആ ദിവസം വെളിച്ചത്തിനായി തീവ്രമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കപടവിശ്വാസികളും കപടവിശ്വാസിനികളും സത്യവിശ്വാസികളോട്‌ ( ഇങ്ങനെ ) പറയുന്ന ദിവസം: നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ നോക്കണേ! നിങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഞങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി എടുക്കട്ടെ. ( അപ്പോള്‍ അവരോട്‌ ) പറയപ്പെടും: നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പിന്‍ഭാഗത്തേക്കു തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുക. എന്നിട്ട്‌ പ്രകാശം അന്വേഷിച്ചു കൊള്ളുക! അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു മതില്‍ കൊണ്ട്‌ മറയുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതാണ്‌. അതിന്‌ ഒരു വാതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്‍റെ ഉള്‍ഭാഗത്താണ്‌ കാരുണ്യമുള്ളത്‌. അതിന്‍റെ പുറഭാഗത്താകട്ടെ ശിക്ഷയും. അവരെ ( സത്യവിശ്വാസികളെ ) വിളിച്ച്‌ അവര്‍ ( കപടന്‍മാര്‍ ) പറയും: ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നില്ലേ? അവര്‍ ( സത്യവിശ്വാസികള്‍ ) പറയും: അതെ; പക്ഷെ, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ( മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക്‌ നാശം വരുന്നത്‌ ) പാര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ( മതത്തില്‍ ) സംശയിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്‍റെ ആജ്ഞ വന്നെത്തുന്നത്‌ വരെ വ്യാമോഹങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹുവിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പരമവഞ്ചകനായ പിശാച്‌ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു.

സൂറ ഹദീദ്  57:13 -14 

അന്ന് നമുക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ നാം ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം എന്തുചെയ്യുംനമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?

ഈസാ അൽ മസീഹ് അ.സ വന്നത് ആ നാളിൽ  നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആണു. ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ ന്യായ വിധി ആവശ്യമായി വരുന്ന ലജ്ജാകരമായ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന നമുക്കുള്ള വെളിച്ചമാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു.

12 യേശു പിന്നെയും അവരോടു സംസാരിച്ചു: “ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു; എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
13 പരീശന്മാർ അവനോടു: നീ നിന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
14 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; ഞാൻ എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങളോ, ഞാൻ എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല.
15 നിങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല.
16 ഞാൻ വിധിച്ചാലും ഞാൻ ഏകനല്ല, ഞാനും എന്നെ അയച്ച പിതാവും കൂടെയാകയാൽ എന്റെ വിധി സത്യമാകുന്നു.
17 രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
18 ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; എന്നെ അയച്ച പിതാവും എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
19 അവർ അവനോടു: നിന്റെ പിതാവു എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു യേശു: “നിങ്ങൾ എന്നെ ആകട്ടെ എന്റെ പിതാവിനെ ആകട്ടെ അറിയുന്നില്ല; എന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20 അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തുവെച്ചു ഈ വചനം പറഞ്ഞു; അവന്റെ നാഴിക അതുവരെയും വന്നിട്ടില്ലായ്കകൊണ്ടു ആരും അവനെ പിടിച്ചില്ല.
21 അവൻ പിന്നെയും അവരോടു: “ഞാൻ പോകുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും; നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും; ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയില്ല ” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പക്ഷേ തന്നെത്താൻ കൊല്ലുമോ എന്നു യെഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു.
23 അവൻ അവരോടു: “നിങ്ങൾ കീഴിൽനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ മേലിൽ നിന്നുള്ളവൻ; നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല.
24 ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു; ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവർ അവനോടു: നീ ആർ ആകുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു യേശു: “ആദിമുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചുപോരുന്നതു തന്നേ.
26 നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു വളരെ സംസാരിപ്പാനും വിധിപ്പാനും എനിക്കു ഉണ്ടു; എങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവനോടു കേട്ടതു തന്നേ ഞാൻ ലോകത്തോടു സംസാരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 പിതാവിനെക്കുറിച്ചു ആകുന്നു അവൻ തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു എന്നു അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല.
28 ആകയാൽ യേശു: “നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തിയശേഷം ഞാൻ തന്നേ അവൻ എന്നും ഞാൻ സ്വയമായിട്ടു ഒന്നും ചെയ്യാതെ പിതാവു എനിക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു പോലെ ഇതു സംസാരിക്കുന്നു എന്നും അറിയും.
29 എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടു; ഞാൻ എല്ലായ്പോഴും അവന്നു പ്രസാദമുള്ളതു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല ” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

യോഹന്നാൻ 8: 12-30

ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ അദ്ദേഹം  ‘ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം’  എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വലിയ അധികാരം അവകാശപ്പെട്ടു, മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ‘ന്യായപ്രമാണത്തെ’ പരാമർശിച്ചു. ഇത് മൂസാ നബിയുടെ തൗറാത്ത്അവന് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും ആണു.  ഇതിനെത്തുടർന്ന് സബൂറും തുടർന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു, അതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്ന അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. എന്താണ് ‘മനുഷ്യപുത്രൻ’ , ഈസാ മസീഹ്  ‘മനുഷ്യ പുത്രനെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ’? എന്നു പറയുക വഴിഉ അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയത്?  ‘ജീവന്റെ വെളിച്ചം’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? നാം അത് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു . ഇന്ന് അത് ചെയ്യുക, കാരണം ന്യായ വിധിദിനത്തിൽ അൽ ഹദീദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ നാം താമസിച്ചു പോയെന്നു വരാം.

അതുകൊണ്ട്‌ ഇന്ന്‌ നിങ്ങളുടെ പക്കല്‍ നിന്നോ സത്യനിഷേധികളുടെ പക്കല്‍ നിന്നോ യാതൊരു പ്രായശ്ചിത്തവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം നരകമാകുന്നു. അതത്രെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധു തിരിച്ചുചെല്ലാനുള്ള ആ സ്ഥലം വളരെ ചീത്ത തന്നെ.

 അൽ ഹദീദ്  57:15 

 ഈ അവസരത്തിൽ  പ്രവാചകനായ ഈസാ മസിഹ് ഈ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.

31 തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യെഹൂദന്മാരോടു യേശു: “എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി,
32 സത്യം അറികയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും” എന്നു പറഞ്ഞു.
33 അവർ അവനോടു: ഞങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതി; ആർക്കും ഒരുനാളും ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രന്മാർ ആകും എന്നു നീ പറയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
34 അതിന്നു യേശു: “ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസൻ ആകുന്നു.
35 ദാസൻ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല; പുത്രനോ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു.
36 പുത്രൻ നിങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രർ ആകും.
37 നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; എങ്കിലും എന്റെ വചനത്തിന്നു നിങ്ങളിൽ ഇടം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു.
38 പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോടു കേട്ടിട്ടുള്ളതു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നു” ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
39 അവർ അവനോടു: അബ്രാഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു യേശു അവരോടു: “നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ മക്കൾ എങ്കിൽ അബ്രാഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു.
40 എന്നാൽ ദൈവത്തോടു കേട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു; അങ്ങനെ അബ്രാഹാം ചെയ്തില്ലല്ലോ.
41 നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അവനോടു: ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല; ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പിതാവേയുള്ളു; ദൈവം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു.
42 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: “ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ സ്വയമായി വന്നതല്ല, അവൻ എന്നെ അയച്ചതാകുന്നു.
43 എന്റെ ഭാഷണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തതു എന്തു? എന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സില്ലായ്കകൊണ്ടത്രേ.
44 നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ; നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്‍വാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദിമുതൽ കുലപാതകൻ ആയിരുന്നു; അവനിൽ സത്യം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു സത്യത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുമില്ല. അവൻ ഭോഷ്കു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്നു എടുത്തു പറയുന്നു; അവൻ ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും ആകുന്നു.
45 ഞാനോ സത്യം പറയുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
46 നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ചു ബോധം വരുത്തുന്നു? ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തതു എന്തു? ദൈവസന്തതിയായവൻ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ദൈവസന്തതിയല്ലായ്കകൊണ്ടു കേൾക്കുന്നില്ല.
48 യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: നീ ഒരു ശമര്യൻ; നിനക്കു ഭൂതം ഉണ്ടു എന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.
49 അതിന്നു യേശു: “എനിക്കു ഭൂതമില്ല; ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്ക അത്രേ ചെയ്യുന്നതു; നിങ്ങളോ എന്നെ അപമാനിക്കുന്നു.
50 ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; അന്വേഷിക്കയും വിധിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരുവൻ ഉണ്ടു.
51 ആമേൻ, ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാളും മരണം കാൺകയില്ല ” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
52 യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: നിനക്കു ഭൂതം ഉണ്ടു എന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി; അബ്രാഹാമും പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചു; നീയോ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാളും മരണം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നു.
53 ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനെക്കാൾ നീ വലിയവനോ? അവൻ മരിച്ചു, പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചു; നിന്നെത്തന്നെ നീ ആർ ആക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു യേശു:
54 “ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ മഹത്വം ഏതുമില്ല; എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതു എന്റെ പിതാവു ആകുന്നു; അവനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
55 എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നില്ല; ഞാനോ അവനെ അറിയുന്നു; അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭോഷ്കുപറയുന്നവൻ ആകും; എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു; അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
56 നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഉല്ലസിച്ചു; അവൻ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
57 യെഹൂദന്മാർ അവനോടു: നിനക്കു അമ്പതു വയസ്സു ആയിട്ടില്ല; നീ അബ്രാഹാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു.
58 യേശു അവരോടു: “ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അബ്രാഹാം ജനിച്ചതിന്നു മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടു ” എന്നു പറഞ്ഞു.
59 അപ്പോൾ അവർ അവനെ എറിവാൻ കല്ലു എടുത്തു; യേശുവോ മറഞ്ഞു ദൈവാലയം വിട്ടു

പോയി.യോഹന്നാൻ 8: 31-59

 

 

ന്യായ വിധി ദിവസം: സൂറ ഖാരിഅയും &സൂറ തകാഥൂറും മസീഹും

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തെ സൂറ  ഖാരിഅ (സൂറ 101 – ഭയങ്കര സംഭവം) ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

ഭയങ്കരമായ സംഭവം എന്നാല്‍ എന്താകുന്നു?

ഭയങ്കരമായ സംഭവമെന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയുമോ?മനുഷ്യന്‍മാര്‍ ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റയെപ്പോലെ ആകുന്ന ദിവസം!പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ കടഞ്ഞ ആട്ടിന്‍ രോമം പോലെയും അപ്പോള്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ ഘനം തൂങ്ങിയോ അവന്‍ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ തൂക്കം കുറഞ്ഞതായോ അവന്‍റെ സങ്കേതം ഹാവിയഃ ആയിരിക്കും.

സൂറ അൽ ഖാരിഅ 101: 2-9

 നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ സമതുലിതാവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് ന്യായവിധി ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് സൂറ അൽ ഖരിയ പറയുന്നു.

എന്നാൽ സൽകർമ്മങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ കുറവുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെന്ത് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക

സൂറത്ത്- തകാഥൂർ (സൂറ 102 – പെരുമ നടിക്കൽ) നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

പരസ്പരം പെരുമനടിക്കുക എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്‌ വരേക്കും. നിസ്സംശയം, നിങ്ങള്‍ വഴിയെ അറിഞ്ഞ്‌ കൊള്ളും. പിന്നെയും നിസ്സംശയം നിങ്ങള്‍ വഴിയെ അറിഞ്ഞ്‌ കൊള്ളും. നിസ്സംശയം, നിങ്ങള്‍ ദൃഢമായ അറിവ്‌ അറിയുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തെ നിങ്ങള്‍ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ അതിനെ ദൃഢമായും കണ്ണാല്‍ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നീട്‌ ആ ദിവസത്തില്‍ സുഖാനുഭവങ്ങളെ പറ്റി തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യും;

തകാഥൂർ 102: 1-8 

ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ നാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നരകാഗ്നി നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് സൂറ  തകാതൂർ നമ്മോട് പറയുന്നു.

നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളുടെ തുലാസ് താഴ്ന്നാണു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ത്യ ന്യായ വിധിക്ക് നമ്മെത്തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ കഴിയുമോ?

സൽപ്രവൃത്തികളുടെ തുലാസ് താഴ്ന്നു മാത്രം നിൽക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മെ സഹായിക്കാനാണ് ഈസ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകൻ വന്നത്. അദ്ദേഹം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിച്ചു.

35 യേശു അവരോടുപറഞ്ഞതു: “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന്നു വിശക്കയില്ല; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ഒരു നാളും ദാഹിക്കയുമില്ല.
36 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ.
37 പിതാവു എനിക്കു തരുന്നതു ഒക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരുനാളും തള്ളിക്കളകയില്ല.
38 ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്‍വാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതു.
39 അവൻ എനിക്കു തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കേണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം.
40 പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണമെന്നാകുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും.
41 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ യെഹൂദന്മാർ അവനെക്കുറിച്ചു പിറുപിറുത്തു:
42 ഇവൻ യോസേഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു അല്ലയോ? അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവല്ലോ; പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു അവൻ പറയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
43 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിറുപിറുക്കേണ്ടാ;
44 എന്നെ അയച്ച പിതാവു ആകർഷിച്ചിട്ടില്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴികയില്ല; ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും.
45 എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവർ ആകും എന്നു പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിനോടു കേട്ടുപഠിച്ചവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരും.
46 പിതാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടു എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നവൻ മാത്രമേ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള.
47 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു.
48 ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു.
49 നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവല്ലോ.
50 ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു.
51 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും; ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവന്നു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസം ആകുന്നു.

യോഹന്നാൻ 6: 35-51

താൻ ‘സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു’ എന്നും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ‘നിത്യജീവൻ’ നൽകുമെന്നും പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അവകാശപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച യഹൂദന്മാർ അത് തെളിയിക്കുവാൻ അടയാളം നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു ആധാരമായി തന്റെ വരവിനെയും അധികാരത്തെയും കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച മുൻ പ്രവാചകന്മാരെ ഈസാ പ്രവാചകൻ പരാമർശിച്ചു. നാം എങ്ങനെയാണു മൂസായുടെ  മൂസായുടെ  തൌറാത്ത്  തന്റെ വരവിനെ പ്രവചിച്ചത് എന്നും കൂടാതെ മൂസാ അ.സ നു ശേഷം പ്രവാചകന്മാർ എങ്ങിനെയാണു തന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് എന്നും കാണുവാൻ കഴിയും.  എന്നാൽ ‘അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? നാം അത് ഇവിടെ പരിശോധിയ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണു .

ഈസ അൽ മസീഹ് അതു കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും  അധികാരവും രോഗശാന്തിയിൽക്കൂടെയും ഒപ്പം പ്രകൃതിയുടെ മലും  കാണിച്ചു . അദ്ദേഹം തന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഇങ്ങിനെ വിശദീകരിച്ചു

14 പെരുനാൾ പാതി കഴിഞ്ഞശേഷം യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഉപദേശിച്ചു.
15 വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു യെഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
16 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “എന്റെ ഉപദേശം എന്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റേതത്രേ.
17 അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ഞാൻ സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്നു അറിയും.
18 സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നവൻ സ്വന്തമഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു; തന്നെ അയച്ചവന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; നീതികേടു അവനിൽ ഇല്ല.
19 മോശെ നിങ്ങൾക്കു ന്യായപ്രമാണം തന്നിട്ടില്ലയോ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരും ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു?
20 അതിന്നു പുരുഷാരം: നിനക്കു ഒരു ഭൂതം ഉണ്ടു; ആർ നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു; അതിങ്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.
22 മോശെ നിങ്ങൾക്കു പരിച്ഛേദന നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ–അതു മോശെയുടെ കാലത്തല്ല പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തത്രെ തുടങ്ങിയതു–നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ മനുഷ്യനെ പരിച്ഛേദന കഴിക്കുന്നു.
23 മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു നീക്കം വരാതിരിപ്പാൻ ശബ്ബത്തിലും മനുഷ്യൻ പരിച്ഛേദന ഏല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മുഴുവനും സൌഖ്യമാക്കിയതിനാൽ എന്നോടു ഈർഷ്യപ്പെടുന്നുവോ?
24 കാഴ്ചപ്രകാരം വിധിക്കരുതു; നീതിയുള്ള വിധി വിധിപ്പിൻ.
25 യെരൂശലേമ്യരിൽ ചിലർ: അവർ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഇവൻ അല്ലയോ?
26 അവൻ ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ; അവർ അവനോടു ഒന്നും പറയുന്നില്ല; ഇവൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നു പ്രമാണികൾ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിച്ചുവോ?
27 എങ്കിലും ഇവൻ എവിടെനിന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു; ക്രിസ്തു വരുമ്പോഴോ അവൻ എവിടെനിന്നു എന്നു ആരും അറികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
28 ആകയാൽ യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ: “നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുന്നു; ഞാൻ എവിടെനിന്നെന്നും അറിയുന്നു. ഞാൻ സ്വയമായിട്ടു വന്നവനല്ല, എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.
29 ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നതുകൊണ്ടും അവൻ എന്നെ അയച്ചതുകൊണ്ടും ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു” എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
30 ആകയാൽ അവർ അവനെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആരും അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചില്ല.
31 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും: ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്തതിൽ അധികം അടയാളം ചെയ്യുമോ എന്നു പറഞ്ഞു അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
32 പുരുഷാരം അവനെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ കുശുകുശുക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ കേട്ടാറെ അവനെ പിടിക്കേണ്ടതിന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും ചേവകരെ അയച്ചു.
33 യേശുവോ: “ഞാൻ ഇനി കുറെനേരം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നു; പിന്നെ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു.
34 നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയുമില്ല ” എന്നു പറഞ്ഞു.
35 അതു കേട്ടിട്ടു യെഹൂദന്മാർ: നാം കണ്ടെത്താതവണ്ണം ഇവൻ എവിടേക്കു പോകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു? യവനന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി യവനരെ ഉപദേശിപ്പാൻ ഭാവമോ?
36 നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, എന്നെ കണ്ടെത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു എന്തു എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
37 ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശുനിന്നുകൊണ്ടു: “ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ.
38 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും” എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
39 അവൻ ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചു ആകുന്നു പറഞ്ഞതു; യേശു അന്നു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആത്മാവു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.
40 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും ആ വാക്കു കേട്ടിട്ടു: ഇവൻ സാക്ഷാൽ ആ പ്രവാചകൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
41 വേറെ ചിലർ: ഇവൻ ക്രിസ്തു തന്നേ എന്നും മറ്റു ചിലർ: ഗലീലയിൽ നിന്നോ ക്രിസ്തു വരുന്നതു? ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ദാവീദ് പാർത്ത ഗ്രാമമായ ബേത്ത്ളേഹെമിൽനിന്നും ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നില്ലയോ എന്നും പറഞ്ഞു.
43 അങ്ങനെ പുരുഷാരത്തിൽ അവനെച്ചൊല്ലി ഭിന്നത ഉണ്ടായി.
44 അവരിൽ ചിലർ അവനെ പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന്റെ മേൽ കൈവെച്ചില്ല.

യോഹന്നാൻ 7: 14-44

ജീവ ജലം എന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആത്മാവ് ആയിരുന്നു, പെന്തെക്കൊസ്തിൽ വന്ന ആത്മാവ്, അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ ദാനമായി നൽകുകയും, ന്യായവിധി ദിവസം  നമ്മെ മരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം നമ്മുടെ ദാഹം അംഗീകരിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി .

 

 

ന്യായ വിധി ദിവസം: താരിഖ്, ആദിയത്ത് & മസിഹ്

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സൂറ അത്ത് -താരിഖ് (സൂറ 86 – രാത്രിയിൽ വരുന്നത് ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

അവനെ ( മനുഷ്യനെ ) തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ( അല്ലാഹു ) കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. രഹസ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അപ്പോള്‍ അവന്‌ ( മനുഷ്യന്‌ ) യാതൊരു ശക്തിയോ, സഹായിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;

സൂറ അത്ത്-താരിഖ് 86: 8 -10 

നമ്മുടെ രഹസ്യവും ലജ്ജാകരവുമായ എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും അല്ലാഹു തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ  അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാകയില്ല എന്ന് സൂറത്ത് താരിഖ് പറയുന്നു. അങ്ങിനെത്തന്നെ സൂറത്ത് ആദിയത് (സൂറ 100- ഓടുന്നവ) അതേ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ

തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ നന്ദികെട്ടവന്‍ തന്നെ. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ അതിന്ന്‌ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ധനത്തോടുള്ള സ്നേഹം കഠിനമായവനാകുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്‍ അറിയുന്നില്ലേ? ഖബ്‌റുകളിലുള്ളത്‌ ഇളക്കിമറിച്ച്‌ പുറത്ത്‌ കൊണ്ട്‌ വരപ്പെടുകയും, ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത്‌ വെളിക്ക്‌ കൊണ്ടു വരപ്പെടുകയും ചെയ്താല്‍, തീര്‍ച്ചയായും അവരുടെ രക്ഷിതാവ്‌ അന്നേ ദിവസം അവരെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവന്‍ തന്നെയാകുന്നു.

സൂറ ആദിയത്  100: 6-11

 നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അല്ലാഹു നന്നായി അറിയുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂറ അൽ അദിയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയായിക്കൊള്ളുമെന്നു ചിന്തിക്കുവാനും, പ്രതീക്ഷിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ സൂറത്ത് താരിഖിലും ആദിയത്തിലും ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തയ്യാറാകുന്നത് നല്ലതല്ലേപക്ഷെ എങ്ങനെ?  

ഈ ദിവസത്തിനായി തയ്യാറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ആണു ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇൻജിലിൽ പറഞ്ഞത് :

21 പിതാവു മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു.
22 എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്നു പിതാവു ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
23 പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.
24 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ വചനം കേട്ടു എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാതെ മരണത്തിൽ നിന്നു ജീവങ്കലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു.
25 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാഴികവരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
26 പിതാവിന്നു തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രന്നും തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാറു വരം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
27 അവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകയാൽ ന്യായവിധിനടത്തുവാൻ അവന്നു അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 5: 21-27

ന്യായവിധി ദിനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പോലുംത് ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ തനിക്ക് വലിയ അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. മൂസാ നബിയുടെ തൗറാത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലെ ലോക സൃഷ്ടിയിൽ കൂടി തന്റെ അധികാരം പ്രവചിച്ചതിൽക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. സബൂറും പിന്നീട് വന്ന പ്രവാചകന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു അത് തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകപ്പെട്ട അധികാരം അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ആണെന്നാണു.   “എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല” എന്നും പ്രവാചകൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്? അത് നമുക്ക്  ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും .

 

 

ന്യായ വിധി ദിവസം: അൽ ഹുമസായും & മസീഹും

ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് സൂറ അൽ ഹുമസ (സൂറ 104 – വ്യാപാരി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു:

കുത്തുവാക്ക്‌ പറയുന്നവനും അവഹേളിക്കുന്നവനുമായ ഏതൊരാള്‍ക്കും നാശം. അതായത്‌ ധനം ശേഖരിക്കുകയും അത്‌ എണ്ണിനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‌. അവന്‍റെ ധനം അവന്‌ ശാശ്വത ജീവിതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ അവന്‍ വിചാരിക്കുന്നു. നിസ്സംശയം, അവന്‍ ഹുത്വമയില്‍ എറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹുത്വമ എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയാമോ? അത്‌ അല്ലാഹുവിന്‍റെ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയാകുന്നു. ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്‌ കത്തിപ്പടരുന്നതായ തീര്‍ച്ചയായും അത്‌ അവരുടെ മേല്‍ അടച്ചുമൂടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നീട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ട

സ്തംഭങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട്‌;അൽ ഹുമസ  104: 1-6

 

അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിന്റെ ഒരു അഗ്നി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂറ അൽ ഹുമസാ പറയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നാം അത്യാഗ്രഹികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് മോശമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. സഹായ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരോട് നിരന്തരം ഉദാരത പുലർത്തുന്നവർ, ധനികന്റെ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അസൂയപ്പെടാത്തവർ, മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കാത്തവർ, പണ സംബന്ധമായി ആരുമായും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർ, എന്നിവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവർ ആ ദിവസം ന്യായ വിധിയുടെ ക്രോധത്തിൻ കീഴിൽ വരികയില്ലെന്നതും അവർ കഷണങ്ങളായി തകർക്കപ്പെടുകയുമില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും.

എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യമോ?

ദൈവക്രോധം തങ്ങളുടെ മേൽ വരുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടിയാണു പ്രത്യേകമായി പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ വന്നത് . ഇൻജിലിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ :

13 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന (വനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ) മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറീട്ടില്ല.
14 മോശെ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു.
15 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.
16 തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു.
17 ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചതു ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ.
18 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ന്യായവിധി ഇല്ല; വിശ്വസിക്കാത്തവന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജതാനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു.
19 ന്യായവിധി എന്നതോ, വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതു ആകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതു തന്നേ.
20 തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകെക്കുന്നു; തന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നതുമില്ല.
21 സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ, തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കയാൽ അതു വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു വെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 3: 13-21

ഈസ അൽ മസീഹ് സ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു –  അദ്ദേഹം ‘സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും’ വന്നവൻ ആണു എന്നു പോലും. ഒരു ശമര്യക്കാരിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ (അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ) പ്രവാചകൻ ‘ജീവനുള്ള വെള്ളം’ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു

10 അതിന്നു യേശു: “നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോടു കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ അവനോടു ചോദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
11 സ്ത്രീ അവനോടു: യജമാനനേ, നിനക്കു കോരുവാൻ പാത്രം ഇല്ലല്ലോ; കിണറു ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിന്നെ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു എവിടെ നിന്നു?
12 നമ്മുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനെക്കാൾ നീ വലിയവനോ? അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറു ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു; അവനും അവന്റെ മക്കളും മൃഗങ്ങളും ഇതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 യേശു അവളോടു: “ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നു എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും.
14 ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നോ ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായിത്തീരും” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

യോഹന്നാൻ 4: 10-14

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളുടെ അധികാരം തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്   മൂസാ നബിയുടെ തൌറാത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആറു ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽക്കൂടെയുള്ള പ്രവചനത്തിൽക്കൂടെയാണു. അതിനു ശേഷം തുടർന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു, അത് അവന്റെ വരവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു . ‘തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം’ ഉയർത്തപ്പെടണം ‘എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു .

 

ആരാണ് യൂസഫ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളം എന്തായിരുന്നു?

സൂറ യൂസുഫ് (സൂറ 12 – ജോസഫ്) ഹസ്രത്ത് യൂസഫിന്റെ / ജോസഫിന്റെ കഥ പറയുന്നു. ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ (അബ്രഹാമിന്റെ) മകനായ ഹസ്രത്ത് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ (ഐസക്) മകനാണ് ഹസ്രത്ത് യാക്കൂബിന്റെ (ജേക്കബ്) മകൻ യൂസഫ്. യാക്കൂബിന് പന്ത്രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ ഒരാൾ യൂസുഫ് ആയിരുന്നു. യൂസഫിന്റെ പതിനൊന്ന് സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗഢാലോചന നടത്തി, അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അവരുടെ പദ്ധതികൾ യൂസഫിന്റെ വിവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ കഥ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് 3500 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മൂസയിലെ തൗറാത്തിലാണു. സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ വിവരണവും ഇവിടെ വായിക്കാം. സൂറ യൂസഫ് ന്റെ (സൂറ 12 – ജോസഫ്) വിവരണം ഇവിടെ വായിക്കാം . ഇത് കേവലം ഒരു കഥയല്ലായിരുന്നുവെന്ന് സൂറ യൂസഫ് പറയുന്നു   മറിച്ച്

തീര്‍ച്ചയായും യൂസുഫിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരന്‍മാരിലും ചോദിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്‌.

സൂറ യൂസഫ്  12: 7

അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ‘അടയാളങ്ങൾ’ ആണു യൂസഫും സഹോദരന്മാരും ഈ കഥയിൽ കൂടി നൽകുന്നത്? ഈ ‘അടയാളങ്ങൾ’ മനസിലാക്കാൻ നാം തൗറാത്തിൽ നിന്നും സൂറ യൂസഫിൽ നിന്നുമുള്ള കഥ അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണു.

മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക…?

വ്യക്തമായ ഒരു അടയാളം എന്നത് യൂസഫ് തന്റെ പിതാവ് യാക്കൂബിനോട് തന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണു അതെന്തെന്നാൽ

യൂസുഫ്‌ തന്‍റെ പിതാവിനോട്‌ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം: എന്‍റെ പിതാവേ, പതിനൊന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എനിക്ക്‌ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നതായി ഞാന്‍ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു.

സൂറ യൂസഫ്  12: 4

 കഥയുടെ അവസാനം, നാം അത് തീർച്ചയായും കാണുന്നു

അദ്ദേഹം തന്‍റെ മാതാപിതാക്കളെ രാജപീഠത്തിന്‍മേല്‍ കയറ്റിയിരുത്തി. അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുമ്പില്‍ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നവരായിക്കൊണ്ട്‌ വീണു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എന്‍റെ പിതാവേ, മുമ്പ്‌ ഞാന്‍ കണ്ട സ്വപ്നം പുലര്‍ന്നതാണിത്‌. എന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ അതൊരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിത്തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. എന്നെ അവന്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തുകൊണ്ട്‌ വന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലും എന്‍റെയും എന്‍റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ പിശാച്‌ കുഴപ്പം ഇളക്കിവിട്ടതിന്‌ ശേഷം മരുഭൂമിയില്‍ നിന്ന്‌ അവന്‍ നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും ( എന്‍റെ അടുത്തേക്ക്‌ ) കൊണ്ടുവന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലും അവന്‍ എനിക്ക്‌ ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും എന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നവനത്രെ. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.

സൂറ യൂസഫ്  12: 100

ഖുർആൻ മുഴുവൻ ‘സാഷ്ടാംഗം’ എന്ന പദം പലതവണ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും സർവ്വശക്തനായ ദൈവമുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, കഅബയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ (മൂസയ്‌ക്കൊപ്പം ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രവാദികളെപ്പോലെ) സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണു.  എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ (യൂസുഫ്) സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു അപവാദമായി ഇവിടെ നില നിൽക്കുന്നു.  സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഹസ്രത്ത് ആദാമിനു മുന്നിൽ ‘സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ’ മാലാഖമാരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് (താഹാ116, അൽ അറഫ് 11). എന്നാൽ മാലാഖമാർ മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല, പൊതുവായ നിയമം മനുഷ്യർ കർത്താവിനെ മാത്രം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള്‍ കുമ്പിടുകയും, സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുകയും, നന്‍മ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം.

അൽ-ഹജ്ജ് : 22:77

യൂസഫിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണു, അതു കൊണ്ട് തന്റെ പിതാവ് യാക്കൂബും തന്റെ സഹോദരന്മാരും തന്നെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു.

മനുഷ്യപുത്രൻ

സബൂറിലെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരായ ദാനിയേലിനെയും നെഹമ്യാവിനെയും സമയരേഖയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, ബൈബിളിൽ നാം യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കണമെന്നും കൽപിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ഇളവു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാൻ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന് ഒരു ദർശനം ലഭിച്ചു , അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ‘മനുഷ്യപുത്രനെ’ കണ്ടു.

13 രാത്രിദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോടു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതു കണ്ടു; അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു; അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തുവരുമാറാക്കി.
14 സകലവംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു; അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവന്റെ രാജത്വം നശിച്ചുപോകാത്തതും ആകുന്നു.

ദാനിയേൽ 7: 13-14

ദർശനത്തിൽ യൂസഫിന്റെ കുടുംബം യൂസഫിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചതു പോലെ ആളുകൾ ‘മനുഷ്യപുത്രന്’ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു.

‘മനുഷ്യപുത്രൻ’ എന്നത് പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ യെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണു.  അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉപദേശത്തിലും , രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലും, കൂടാതെ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരം കാണിക്കുന്നതിലും കൂടി വലിയ അധികാരം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  എന്നാൽ ദാനിയേലിന്റെ ദർശനം മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ‘ആകാശമേഘങ്ങളിൽ’ വന്നില്ല . കാരണം, ആ ദർശനം ഭാവിയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ വരവിലേക്കുള്ള ആദ്യ വരവിനെ മറികടന്ന് – ദജ്ജാലിനെ ( ഹസ്രത്ത് ആദാമിനോട് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ) നശിപ്പിക്കാനും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുമാണു ഇനിയുള്ള തന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് .

കന്യാമറിയത്തിലൂടെ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പൗരത്വത്തിനായി ആളുകളെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു . എന്നിട്ടും, മനുഷ്യപുത്രനായ താൻ മേഘങ്ങളിൽ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആളുകളെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അവൻ യൂസഫിനെ തന്റെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും വണങ്ങിയതു പോലെ സകലജാതികളും തന്റെ മുൻപിൽ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് മസിഹ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണു

31 മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സോടെ സകലവിശുദ്ധദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും.
32 സകല ജാതികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും; അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ വേർതിരിച്ചു,
33 ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിറുത്തും.
34 രാജാവു തന്റെ വലത്തുള്ളവരോടു അരുളിച്ചെയ്യും: എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരുവിൻ; ലോകസ്ഥാപനംമുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊൾവിൻ.
35 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു, ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു; ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു;
36 നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നു; തടവിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
37 അതിന്നു നീതിമാന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്നു കണ്ടിട്ടു ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ടു കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു?
38 ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ടു ചേർത്തുകൊൾകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ടു ഉടപ്പിക്കയോ ചെയ്തു?
39 നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും.
40 രാജാവു അവരോടു: എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കു ചെയ്തു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.
41 പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോടു: ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വിട്ടു പിശാചിന്നും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിൻ.
42 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല; ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല.
43 അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല; രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.
44 അതിന്നു അവർ: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശക്കുന്നവനോ ദാഹിക്കുന്നവനോ അതിഥിയോ നഗ്നനോ രോഗിയോ തടവിലോ ആയി എപ്പോൾ കണ്ടു നിനക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. അവൻ അവരോടു:
45 ഈ ഏറ്റവും ചെറിവരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞേടത്തോളമെല്ലാം എനിക്കു ആകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞതു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം അരുളും.
46 ഇവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കലേക്കും പോകും.”

മത്തായി 25: 31-46

ഹസ്രത്ത് യൂസഫും ഈസ അൽ മസിഹും

മറ്റ് മനുഷ്യർ തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുമെന്ന ഒഴിവാക്കലിനൊപ്പം, ഹസ്രത്ത് യൂസഫും ഈസ അൽ മസിഹും സമാനമായ സംഭവങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു പോയി. അവരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം സമാനമായിരുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഹസ്രത്ത് യൂസഫിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ
ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളായി മാറിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ യൂസഫിനെ വെറുക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഒരു ഗോത്ര രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ യഹൂദന്മാർ ഈസ അൽ മസിഹിനെ വെറുക്കുകയും അദ്ദേഹം മസിഹ് ആണു എന്ന് നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഭാവി സാഷ്ടാംഗം ഇസ്രായേലിനോട് യൂസഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ( ദൈവം നൽകിയ യാക്കൂബിന്റെ പേര്
)
തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ (സഹ യഹൂദരുടെ) ഭാവിയിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഈസ അൽ മസിഹ് മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു ( മർക്കോസ് 14:62 )
യൂസഫിനെ പിതാവ് യാക്കൂബ് സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും അവർ അവനെ നിരസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തുഈസ അൽ മസിഹിനെ പിതാവ് തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ “അവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല.” (യോഹന്നാൻ 1:11) അവർ “അവന്റെ ജീവനെടുക്കുവാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി” (യോഹന്നാൻ 11:53)
അവർ അവനെ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു കുഴിയിൽ എറിയുന്നുഈസ അൽ മസിഹ് ഭൂമിയിൽ മരണമടയുക വഴി ശവക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു
യൂസഫിനെ വിൽക്കുകയും വിദേശികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുഈസ അൽ മസിഹ് വിൽക്കപ്പെടുകയും വിദേശികൾക്ക് കൈമാറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു
അവനെ വളരെ അകലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനാൽ അവൻ മരിച്ചുവെന്ന് സഹോദരന്മാരും പിതാവും കരുതുന്നുഈസ അൽ മസിഹ് ഇപ്പോഴും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണു ഇസ്രായേലും സഹോദരന്മാരായ യഹൂദരും ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത്
ഒരു ദാസനെന്ന നിലയിൽ യൂസഫ് താഴ്മയുള്ളവനാണ്ഈസ അൽ മസിഹ് “ഒരു ദാസന്റെ സ്വഭാവം” സ്വീകരിച്ച് സ്വയം താഴ്‌മയോടെ മരിച്ചു (ഫിലിപ്പിയർ 2: 7)
യൂസുഫ് കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് വ്യാജ ആരോപണം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചുയഹൂദന്മാർ “അവനിൽ പലതും ആരോപിച്ചു” (മർക്കോസ് 15: 3)
യൂസഫിനെ ജയിലിലേക്ക് അടിമയാക്കി അയയ്ക്കുന്നു, അവിടെ വച്ച് ബന്ദികളായ തടവുകാരനെ (അപ്പക്കാരൻ) കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു“… ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിക്കുവാനും ഈസ അൽ മസിഹിനെ അയച്ചു …” (യെശയ്യാവു 61: 1)
യൂസഫ് ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറുന്നു, മറ്റെല്ലാ ശക്തികൾക്കും ഉപരിയായി, ഫറവോന്റെ മാത്രം കീഴിൽ. അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു“അതുകൊണ്ടു ദൈവവും അവനെ (അൽ മസീഹ്) ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിന്നും മേലായ നാമം നല്കി;
 അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർല്ലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവു” എന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫിലിപ്പിയർ 2: 10-11)
സഹോദരന്മാർ നിരസിക്കുകയും മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ , ജനതകൾ  അപ്പത്തിനായി യൂസഫിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുതന്റെ സഹ യഹൂദ സഹോദരന്മാർ തന്നെ നിരസിക്കുകയും മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ജാതികൾ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നു.
സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് യൂസഫ് പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 50:20)തന്റെ സഹ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതാണെന്നും അത് ധാരാളം ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നു  ഈസ അൽ മസിഹ് പറയുന്നു (യോഹന്നാൻ 5:24)
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും ജനതകളും യൂസഫിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു“എല്ലാ ഭാഷക്കാരും എല്ലാ രാജ്യക്കാരും അവനെ ആരാധിച്ചു” എന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെക്കുറിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചിക്കുന്നു.

നിരവധി മാതൃകകൾ – നിരവധി അടയാളങ്ങൾ

തൗറാത്തിൽ നിന്നുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ പുരാതന പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ ജീവിതം ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു – അവിടുത്തെ വരവിനു നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട മാതൃക. മാസിഹിന്റെ വരവ് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശയമല്ല, കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ഭാവി ഇതുവരെ മുൻ‌കൂട്ടി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഹസ്രത്ത് ആദാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മസിഹിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു . ഹസ്രത്ത് ആദമിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത്

… വരാനിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാതൃകയാണ് (അതായത് ഈസ അൽ മസിഹ്) എന്നാണു.

 റോമർ 5:14 

യൂസുഫിന്റെ കഥ തന്നെ സഹോദരന്മാർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും, സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള തിരസ്കരണവും ത്യാഗവും മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടതുമാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. മസിഹിന്റെ ത്യാഗത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ യാഗത്തിന്റെ മാതൃകയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും . യൂസഫിനുശേഷം, യാക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി. മൂസാ നബി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് അവരെയായിരുന്നു. മസിഹിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ടത് . വാസ്തവത്തിൽ തൗറാത്തിൽ മസിഹ് വരുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശദമായ അടയാളങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ദാസന്റെ പ്രവചനത്തിൽ തിരസ്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് സബൂറിനും മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർക്കും മസിഹിന് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാവി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ തിരസ്കരണവും ത്യാഗവും അവന്റെ പദ്ധതിയായിരിക്കണം.

ഈ മാതൃകകളോ പ്രവചനങ്ങളോ മിക്കതും മസിഹിന്റെ ആദ്യ വരവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, അവിടെ  അതിനാൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതിനു, അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെ വാഗ്ദാനമായി നൽകി അങ്ങിനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും.

എന്നാൽ, എപ്പോൾ ദൈവ രാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെടുമെന്നും ഈസ അൽ മസിഹ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എല്ലാ ജനതകളും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുമെന്നും യൂസഫിന്റെ മാതൃക കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണു നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കണ്ടെത്താൻ ദിവസം വരെ വൈകിയ അൽ-മആരിജിലെ വിഡ്ഡിയെപ്പോലെ നാം ഒരിക്കലും ആകരുത് – അത് വളരെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി മാസിഹ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതലറിയുക.

തന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മസിഹ് പഠിപ്പിച്ചു

ർഗ്ഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേല്പാൻ വിളക്കു എടുത്തുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരോടു സദൃശം ആകും.
അവരിൽ അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു.
ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കു എടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല.
ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു.
പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ചു ഉറങ്ങി.
അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു; അവനെ എതിരേല്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്നു ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി.
അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴന്നേറ്റു വിളക്കു തെളിയിച്ചു.
എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോടു: ഞങ്ങളുടെ വിളക്കു കെട്ടുപോകുന്നതു കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊൾവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണസദ്യെക്കു ചെന്നു; വാതിൽ അടെക്കയും ചെയ്തു.
11 അതിന്റെ ശേഷം മറ്റെ കന്യകമാരും വന്നു: കർത്താവേ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.
12 അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായ്കകൊണ്ടു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
14 ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തു പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തന്റെ സമ്പത്തു അവരെ ഏല്പിച്ചു.
15 ഒരുവന്നു അഞ്ചു താലന്തു, ഒരുവന്നു രണ്ടു, ഒരുവന്നു ഒന്നു ഇങ്ങനെ ഒരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ പ്രാപ്തിപോലെ കൊടുത്തു യാത്രപുറപ്പെട്ടു.
16 അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്നു വ്യാപാരം ചെയ്തു വേറെ അഞ്ചു താലന്തു സമ്പാദിച്ചു.
17 അങ്ങനെ തന്നേ രണ്ടു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ വേറെ രണ്ടു നേടി.
18 ഒന്നു ലഭിച്ചവനോ പോയി നിലത്തു ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു യജമാനന്റെ ദ്രവ്യം മറെച്ചുവെച്ചു.
19 വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്നു അവരുമായി കണക്കു തീർത്തു.
20 അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ അടുക്കെ വന്നു വേറെ അഞ്ചു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു: യജമാനനേ, അഞ്ചു താലന്തല്ലോ എന്നെ ഏല്പിച്ചതു; ഞാൻ അഞ്ചു താലന്തുകൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അതിന്നു യജമാനൻ: നന്നു, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന്നു വിചാരകനാക്കും; നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്ക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.
22 രണ്ടു താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുക്കെ വന്നു: യജമാനനേ, രണ്ടു താലന്തല്ലോ എന്നെ ഏല്പിച്ചതു; ഞാൻ രണ്ടു താലന്തുകൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അതിന്നു യജമാനൻ നന്നു, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന്നു വിചാരകനാക്കും; നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്ക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.
24 ഒരു താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുക്കെ വന്നു: യജമാനനേ, നീ വിതെക്കാത്തേടുത്തു നിന്നു കൊയ്യുകയും വിതറാത്തേടുത്തു നിന്നു ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു
25 ഭയപ്പെട്ടു ചെന്നു നിന്റെ താലന്തു നിലത്തു മറെച്ചുവെച്ചു; നിന്റേതു ഇതാ, എടുത്തുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അതിന്നു യജമാനൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ദുഷ്ടനും മടിയനും ആയ ദാസനേ, ഞാൻ വിതെക്കാത്തേടത്തു നിന്നു കൊയ്യുകയും വിതറാത്തേടത്തുനിന്നു ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ.
27 നീ എന്റെ ദ്രവ്യം പൊൻവാണിഭക്കാരെ ഏല്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ വന്നു എന്റേതു പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു.
28 ആ താലന്തു അവന്റെ പക്കൽനിന്നു എടുത്തു പത്തു താലന്തു ഉള്ളവന്നു കൊടുപ്പിൻ.
29 അങ്ങനെ ഉള്ളവന്നു ഏവന്നും ലഭിക്കും; അവന്നു സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തുകളയും.
30 എന്നാൽ കൊള്ളരുതാത്ത ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്കു തള്ളിക്കളവിൻ; അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

മത്തായി 25: 1-30

 

 

അയ്യൂബ് പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു? ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണു?

ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സൂറ അൽ ബയീന (സൂറ 98 – വ്യക്തമായ തെളിവ്) വിവരിക്കുന്നു. അതു പറയുന്നത്

കീഴ്‌വണക്കം അല്ലാഹുവിന്‌ മാത്രം ആക്കി കൊണ്ട്‌ ഋജുമനസ്കരായ നിലയില്‍ അവനെ ആരാധിക്കുവാനും, നമസ്കാരം നിലനിര്‍ത്തുവാനും സകാത്ത്‌ നല്‍കുവാനും അല്ലാതെ അവരോട്‌ കല്‍പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതത്രെ വക്രതയില്ലാത്ത മതം;

 സൂറ അൽ ബിയാൻ 98: 5 

 അതു പോലെ, സൂറ അൽ അസ്ർ (സൂറ 103 – അധ:പ്പതന ദിവസം) അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യന്‍ നഷ്ടത്തില്‍ തന്നെയാകുന്നു;

വിശ്വസിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും, സത്യം കൈക്കൊള്ളാന്‍ അന്യോന്യം ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാന്‍ അന്യോന്യം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ; സൂറ അൽ അസ്ർ 103: 2-3 

സൂറ അൽ ബയീന, സൂറ അൽ അസ്ർ എന്നിവയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയ്യൂബ് പ്രവാചകൻ.             നബി അത്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ളവനല്ല.  അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ നാലു തവണ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

( നബിയേ, ) നൂഹിനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശേഷമുള്ള പ്രവാചകന്‍മാര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയത്‌ പോലെ തന്നെ നിനക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മാഈല്‍, ഇഷാഖ്‌, യഅ്ഖൂബ്‌. യഅ്ഖൂബ്‌ സന്തതികള്‍, ഈസാ, അയ്യൂബ്‌, യൂനുസ്‌, ഹാറൂന്‍, സുലൈമാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ദാവൂദിന്‌ നാം സബൂര്‍   സങ്കീര്‍ത്തനം ) നല്‍കി.

 അൻ-നിസ സൂറ നിസ 4: 163 

അദ്ദേഹത്തിന്‌ നാം ഇസഹാഖിനെയും യഅ്ഖൂബിനെയും നല്‍കുകയും ചെയ്തു. അവരെയെല്ലാം നാം നേര്‍വഴിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‌ മുമ്പ്‌ നൂഹിനെയും നാം നേര്‍വഴിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സന്താനങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ദാവൂദിനെയും സുലൈമാനെയും അയ്യൂബിനെയും യൂസുഫിനെയും മൂസായെയും ഹാറൂനെയും ( നാം നേര്‍വഴിയിലാക്കി. ) അപ്രകാരം സദ്‌വൃത്തര്‍ക്ക്‌ നാം പ്രതിഫലം നല്‍കുന്നു. അൽ-ആനം സൂറ അനാം 6:84 

അയ്യൂബിനെയും ( ഓര്‍ക്കുക. ) തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച സന്ദര്‍ഭം: എനിക്കിതാ കഷ്ടപ്പാട്‌ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ കാരുണികരില്‍ വെച്ച്‌ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ

 അൽ-അൻബിയ സൂറ അൽ അംബിയ 2l : 83 

നമ്മുടെ ദാസനായ അയ്യൂബിനെ ഓര്‍മിക്കുക. പിശാച്‌ എനിക്ക്‌ അവശതയും പീഡനവും ഏല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച്‌ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം.

സ്വാദ് 38:41 

ഇബ്രാഹിം, ഈസ അൽ മസിഹ്, ദാവൂദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യ കാല പ്രവാചകന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇയ്യോബ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, കാരണം അവൻ ബൈബിളിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ വിവരിക്കുന്നു.  അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകൻ നൂഹ് (നോഹ) നബിയ്ക്കും ഇബ്രാഹീം നബിയ്ക്കും അ.സ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു.  ബൈബിൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

സ് ദേശത്തു ഇയ്യോബ് എന്നു പേരുള്ളോരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു.
അവന്നു ഏഴു പുത്രന്മാരും മൂന്നു പുത്രിമാരും ജനിച്ചു.
അവന്നു ഏഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും അഞ്ഞൂറു ഏർ കാളയും അഞ്ഞൂറു പെൺ കഴുതയുമായ മൃഗസമ്പത്തും ഏറ്റവും വളരെ ദാസജനവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അങ്ങനെ അവൻ സകലപൂർവ്വദിഗ്വാസികളിലും മഹാനായിരുന്നു.
അവന്റെ പുത്രന്മാർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദിവസത്തിൽ താന്താന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു കഴിക്കയും തങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്‍വാൻ തങ്ങളുടെ മൂന്നു സഹോദരിമാരെയും ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കയും ചെയ്ക പതിവായിരുന്നു.
എന്നാൽ വിരുന്നുനാളുകൾ വട്ടംതികയുമ്പോൾ ഇയ്യോബ് പക്ഷെ എന്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തെ ഹൃദയംകൊണ്ടു ത്യജിച്ചുപോയിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ആളയച്ചു അവരെ വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കയും നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ സംഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇയ്യോബ് എല്ലായ്പോഴും ചെയ്തുപോന്നു.

ഇയ്യോബ് 1: 1-5

സൂറ അൽ ബി അയിനയും സൂറ അൽ അസറും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇയ്യോബിന് ഉണ്ടായിരുന്നു . എന്നാൽ ഷയ്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം അവരുടെ സംഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണു

ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു; അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു.
യഹോവ സാത്താനോടു: നീ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
യഹോവ സാത്താനോടു: എന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബിന്മേൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ? അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
അതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: വെറുതെയോ ഇയ്യോബ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നതു?
10 നീ അവന്നും അവന്റെ വീട്ടിന്നും അവന്നുള്ള സകലത്തിന്നും ചുറ്റും വേലികെട്ടീട്ടില്ലയോ? നീ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്റെ മൃഗസമ്പത്തു ദേശത്തു പെരുകിയിരിക്കുന്നു.
11 തൃക്കൈ നീട്ടി അവന്നുള്ളതൊക്കെയും ഒന്നു തൊടുക; അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ത്യജിച്ചുപറയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
12 ദൈവം സാത്താനോടു: ഇതാ, അവന്നുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവന്റെ മേൽ മാത്രം കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുതു എന്നു കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധി വിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപോയി.

ഇയ്യോബ് 1: 6-12

അതിനാൽ ഷെയ്താൻ ഇയ്യോബിന് ഈ വിധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ദുരന്തം വരുത്തി

13 ഒരു ദിവസം ഇയ്യോബിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
14 ഒരു ദൂതൻ അവന്റെ അടുക്കൽവന്നു: കാളകളെ പൂട്ടുകയും പെൺകഴുതകൾ അരികെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു;
15 പെട്ടെന്നു ശെബായർ വന്നു അവയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകയും വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ വേറൊരുത്തൻ വന്നു; ദൈവത്തിന്റെ തീ ആകാശത്തുനിന്നു വീണു കത്തി, ആടുകളും വേലക്കാരും അതിന്നു ഇരയായ്പോയി; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
17 അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു: പെട്ടെന്നു കല്ദയർ മൂന്നു കൂട്ടമായി വന്നു ഒട്ടകങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകയും വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു; നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
19 പെട്ടെന്നു മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു വന്നു വീട്ടിന്റെ നാലു മൂലെക്കും അടിച്ചു: അതു യൌവനക്കാരുടെമേൽ വീണു; അവർ മരിച്ചുപോയി; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാനൊരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
20 അപ്പോൾ ഇയ്യോബ് എഴുന്നേറ്റു വസ്ത്രം കീറി തല ചിരെച്ചു സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു:
21 നഗ്നനായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു, നഗ്നനായി തന്നേ മടങ്ങിപ്പോകും, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.
22 ഇതിലൊന്നിലും ഇയ്യോബ് പാപം ചെയ്കയോ ദൈവത്തിന്നു ഭോഷത്വം ആരോപിക്കയോ ചെയ്തില്ല.

ഇയ്യോബ് 1: 13-22

ഷൈത്താൻ യഹോവയെ ശപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇയ്യോബിനെ ഈ അവസ്ഥയിലും പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു പരീക്ഷണം  കൂടെ നടന്നു.

ന്നെയും ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു; സാത്താനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു.
യഹോവ സാത്താനോടു: നീ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
യഹോവ സാത്താനോടു: എന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബിന്റെമേൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ? അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ; അവൻ തന്റെ ഭക്തിമുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; വെറുതെ അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
സാത്താൻ യഹോവയോടു: ത്വക്കിന്നു പകരം ത്വക്; മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്റെ ജീവന്നു പകരം കൊടുത്തുകളയും.
നിന്റെ കൈ നീട്ടി അവന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും ഒന്നു തൊടുക; അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ത്യജിച്ചുപറയും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
യഹോവ സാത്താനോടു: ഇതാ, അവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവന്റെ പ്രാണനെമാത്രം തൊടരുതു എന്നു കല്പിച്ചു.
അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധി വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു ഇയ്യോബിനെ ഉള്ളങ്കാൽമുതൽ നെറുകവരെ വല്ലാത്ത പരുക്കളാൽ ബാധിച്ചു.
അവൻ ഒരു ഓട്ടിൻ കഷണം എടുത്തു തന്നെത്താൻ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടു ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു.
അവന്റെ ഭാര്യ അവനോടു: നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചുപറഞ്ഞു മരിച്ചുകളക എന്നു പറഞ്ഞു.
10 അവൻ അവളോടു: ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു; തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒന്നിലും ഇയ്യോബ് അധരങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തില്ല.

ഇയ്യോബ് 2: 1-10

ഇതുകൊണ്ടാണ് സൂറ അൽ-അൻബിയ ഇയ്യോബ് കരയുന്നത് വിവരിക്കുന്നത്, ദുഷ്ടൻ (ഷെയ്താൻ) തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് സൂറ സാദ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

തന്റെ ദുരിതത്തിൽ,  തനിയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ ഇയ്യോബിനു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11 അനന്തരം തേമാന്യനായ എലീഫസ്, ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ്, നയമാത്യനായ സോഫർ എന്നിങ്ങിനെ ഇയ്യോബിന്റെ മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാർ ഈ അനർത്ഥമൊക്കെയും അവന്നു ഭവിച്ചതു കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവനോടു സഹതപിപ്പാനും അവനെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും പോകേണമെന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞൊത്തു.
12 അവർ അകലെവെച്ചു നോക്കിയാറെ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; അവർ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു വസ്ത്രം കീറി പൊടി വാരി മേലോട്ടു തലയിൽ വിതറി.
13 അവന്റെ വ്യസനം അതികഠിനമെന്നു കണ്ടിട്ടു അവർ ആരും ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ ഏഴു രാപ്പകൽ അവനോടുകൂടെ നിലത്തിരുന്നു.

ഇയ്യോബ് 2: 11-13

എന്തു കൊണ്ടാണു ഇയ്യോബിനു അത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെകുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചർച്ച ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.  അവരുടെ സംഭാഷണം പല അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.  ചുരുക്കത്തിൽ, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇയ്യോബിനോട് പറയുന്നത്  ഇത്തരം വലിയ വിപത്ത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ, അതു കൊണ്ട് ഇയ്യോബ് പാപം  ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം.   അവൻ ഈ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അയാൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇയ്യോബ് നിരന്തരം മറുപടി പറയുന്നു, താൻ നിഷ്കളങ്കനാണെന്നും കുറ്റക്കാരൻ അല്ല എന്നും ആണു. എന്തു കൊണ്ടാണു ഈ  ആപത്തുകൾ തന്റെ മേൽ വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

അവരുടെ നീണ്ട സംഭാഷണത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇയ്യോബ് തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു:

25 എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നില്ക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു.
26 എന്റെ ത്വൿ ഇങ്ങനെ നശിച്ചശേഷം ഞാൻ ദേഹരഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും.
27 ഞാൻ തന്നേ അവനെ കാണും; അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തകണ്ണു അവനെ കാണും; എന്റെ അന്തരംഗം എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇയ്യോബ് 19: 25-27

എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും ,  ‘വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു  അറിയാമായിരുന്നു.    തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. ഇയ്യോബ് ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ‘എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തനിക്കു വേണ്ടിയാണു വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു . ഇയ്യോബിന്റെ ‘ത്വക്ക് നശിച്ചശേഷം’ (അവൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം) അദ്ദേഹം  തന്റെ ജഡത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണും.

ഇയ്യോബ് പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് .  എന്നാൽ അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ  അദ്ദേഹം തന്റെ  പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കും .

പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെക്കുറിച്ചും സൂറ അൽ മആരിജ് (സൂറ 70 – ആരോഹണ പടികൾ) സംസാരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ സൂറ അൽ മആരിജ് പുനരുദ്ധാന ദിവസത്തിൽ ഭ്രാന്തമായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകരനു വേണ്ടി പരതുന്ന ഒരു വിഡ്ഡിയെക്കുറിച്ച്  വിവരിക്കുന്നു.

അവര്‍ക്ക്‌ അന്യോന്യം കാണിക്കപ്പെടും. തന്‍റെ മക്കളെ പ്രായശ്ചിത്തമായി നല്‍കി കൊണ്ട്‌ ആ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയില്‍ നിന്ന്‌ മോചനം നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്‌ കുറ്റവാളി ആഗ്രഹിക്കും.തന്‍റെ ഭാര്യയെയും സഹോദരനെയും തനിക്ക്‌ അഭയം നല്‍കിയിരുന്ന തന്‍റെ ബന്ധുക്കളെയും ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും. എന്നിട്ട്‌ അതവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്‌;

സൂറ  മആരിജ് 70: 11-14

സൂറ അൽ മാരിജിലെ വിഡ്ഡിയായ മനുഷ്യൻ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ‘ആ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും’ -അതായത് ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അവൻ തിരയുന്നു. അവന്റെ മക്കൾക്കോ, ഭാര്യയ്ക്കോ, സഹോദരനോ, ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കും തന്നെ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റിനു തന്നെ നൽകേണ്ടുന്ന പിഴയുണ്ട്.

ഇയ്യോബ് ഒരു നേരുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ആ ദിവസത്തിനായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാമായിരുന്നു. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കിടയിലും, ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തനിക്കുണ്ടെന്ന് അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.  തൌറാത്ത് ഏതൊരു പാപത്തിന്റെയും ശമ്പളം മരണം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട്, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തന്റെ ജീവൻ തന്നെ പകരം നൽകണമായിരുന്നു.  തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ‘അവസാനം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമെന്ന്’ ഇയ്യോബിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ ‘വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’ ആരായിരുന്നു? ഇതുവരെ മരിച്ച, എന്നാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഏക വ്യക്തി പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ ആയിരുന്നു. പാപത്തിന്റെ  ശിക്ഷാ നടപടിയായ (മരണം) നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി അവനാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമേ ‘അവസാനം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ’.

ഇയ്യോബിനെപ്പോലുള്ള ഒരു നീതിമാന് സ്വയം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പിഴ കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ എത്ര അധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു?  അൽ-ബയീനയിലും അൽ-അസ്‌റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ട്?  തന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ തീവ്രമായി ശ്രമിയ്ക്കുവാൻ  അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സൂറ അൽ മാരിജിലെ വിഡ്ഡിയെപ്പോലെയാകരുത് നാം.  പ്രവാചകനായ ഇയ്യോബ് മുൻ കൂട്ടി കണ്ടതു പോലെ,  നബി ഈസാ അൽ മസീഹ് അ.സ നു എങ്ങിനെ താങ്കളെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഇപ്പോൾ  താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കൂ.

പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം, ഇയ്യോബ് യഹോവയുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ( ഇവിടെ )  അതു കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാലം പുന:സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ഇവിടെ ).

 

ഖുർആൻ: വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ! ഹദീസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഖുർആൻ യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഒരേ ഭാഷ, അക്ഷരങ്ങൾ, പാരായണം. മാനുഷീകമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനോ, തെറ്റായ വിവർത്തനത്തിനോ ഒരു ഇടവുമില്ല... ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഏതൊരു ഭവനത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾ ഖുർ ആനിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു”.

ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ഈ കുറിപ്പ് അയച്ചു തന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എഴുത്തുകളെ ഇഞ്ചീൽ / ബൈബിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം . ഇരുപത്തിനാലായിരം പുരാതന കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ ഇഞ്ചീലിന്റേതായി ഉണ്ട്, അവയിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ചില വാക്കുകൾ മാത്രം വ്യ്ത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . എല്ലാ 24000 കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളിലെയും തീമുകളും ആശയങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും,  ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ  മരണപുനരുത്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു,  എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും, ഖുർആനിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്ന്  മുകളിൽ കാണുന്നതു പോലെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഖുർആനിന് ബൈബിളിനു മേൽ ഉള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സൂചനയായും അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെയും കാണിക്കുവാനാണു ഇത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.        എന്നാൽ ഖുർആനിന്റെ രൂപീകരണത്തെയും സമാഹാരണത്തെയും കുറിച്ച് ഹദീസുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഖുർആനിന്റെ രൂപീകരണം പ്രവാചകൻ മുതൽ ഖലീഫമാർ വരെ

`ഉമർ ബിൻ അൽ- ഖത്താബിന്റെ വിവരണം:

ഹിഷാം ബിൻ ഹക്കീം ബിൻ ഹിസാം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു . അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു (മറ്റൊരു രീതിയിൽ). അതിനാൽ, ഞാൻ അവനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു (പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ) എന്നാൽ അവൻ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ വസ്ത്രം അവന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവനെ പിടികൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു, “അദ്ദേഹം സൂറത്ത് അൽ ഫുർഖാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത്, അങ്ങ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ് വിധത്തിൽ ആണു.”  അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകൻ എന്നോട് ഉത്തരവിട്ടു, അത് ചൊല്ലാൻ ഹിഷാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു . അദ്ദേഹം അത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു: ഇത് ഈ വിധത്തിലാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് അത് ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ അത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “ഇത് ഈ വിധത്തിലാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. ഖുർആൻ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ അത് പാരായണം ചെയ്യുക.”സഹീഹുൽ

ബുഖാരി 2419 : പുസ്തകം 44, ഹദീസ് 9

ഒരു വ്യക്തി ഒരു (ഖുർആൻ) വാക്യം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, പ്രവാചകൻ അതേ വാക്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് . അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അറിയിച്ചു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് എതിർപ്പിന്റെ അടയാളം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ” നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിയാണ് , അതിനാൽ വ്യത്യാസപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു,  അതിനാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു“.ഇബ്നു മസൂദിന്റെ വിവരണം;:

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 3476പുസ്തകം 60, ഹദീസ് 143

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ ജീവിതകാലത്ത്‌ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ പല വകഭേദങ്ങളും മുഹമ്മദ്‌ (സ) ഉപയോഗിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി ഇവ രണ്ടും വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?


അബൂബക്കറും ഖുറാനും

സൈദ് ബിൻ താബിത്തിന്റെ വിവരണം :

അബൂബക്കർ അസ്- സിദ്ദീഖ് യമ്മയിലെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ (അതായത്, പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടം മുസൈലിമയ്ക്ക്  നേരെ പോരാടിയപ്പോൾ ). (ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി) `ഉമർ ബിൻ അൽ- ഖത്താബ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അബുബക്കർ അപ്പോൾ (എന്നോട്) പറഞ്ഞു, “ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു:“ യമ്മയിലെ യുദ്ധസമയത്ത് ഖുർആന്റെ ഖുറാകൾക്ക്  (അതായത് ഖുർആൻ മന:പ്പാഠം അറിയുന്നവർ) ഉണ്ടായ അപകടങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്, കൂടുതൽ ഖുറകളുടെ ജീവൻ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ വച്ച് നഷ്ടമായേക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, അങ്ങിനെ ഖുർആന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.  അതിനാൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ (അബൂബക്കർ) ഖുറാൻ ശേഖരിച്ച് അത് ക്രമത്തിലാക്കുക  അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ?” ശേഖരിച്ചു . “ഞാൻ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു,” അല്ലാഹുവിനാൽ ഇത് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയാണ്. “ഉമർ തന്റെ നിർദേശം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അതിന് അല്ലാഹു എന്റെ നെഞ്ച് തുറക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉമർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആശയം. അബൂബക്കർ (എന്നോട്) പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾ ഒരു ജ്ഞാനിയായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനായി (ﷺ) ദൈവിക പ്രചോദനം എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻറെ ഖുർആൻ (എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ അവിടവിടങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ) തിരയണം അങ്ങിനെ അവ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അത് ശേഖരിക്കണം“.  അവർ ഒരു മല ഇവിടെ നിന്നു മാറ്റണമെന്ന് എന്നോട്  ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഈ ക്രമപ്പെടുത്തൽ എനിക്കു എനിക്കു ഭാരമേറിയതാകുന്നു. അതിനു ശേഷം ഞാൻ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു: അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ () ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക? ” അബൂബക്കർ മറുപടി പറഞ്ഞു,” അല്ലാഹുവിനാൽ ഇത് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയാണ്. “അബുബക്കറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും ഹൃദയം തുറന്നതു പോലെ അല്ലാഹു എന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കാൻ അബൂബക്കർ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഖുർആൻ അന്വേഷിച്ച് പനന്തണ്ടുകളിൽ നിന്നും നേർത്ത വെളുത്ത കല്ലുകളിൽ നിന്നും അത് മന:പ്പാഠമാക്കിയ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി ,  അവസാന വാക്യം സൂറത്ത് തൗ ബയിൽ (അനുതാപം) അബി ഖുസൈമ അൽ-അൻസാരിയോടൊപ്പവും കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഞാനും അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരുമായും ഇത് കണ്ടെത്തിയില്ല ഞാൻ അത് തുടർന്നു. വാക്യം ഇതാണ്: ‘തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു തന്നെ ഒരു അപ്പോസ്തലൻ (മുഹമ്മദ്) നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടോ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു.. (സൂറത്- ബാറയുടെ അവസാനം വരെ (തൗബ) (9:128-129).   അങ്ങിനെ ഖുർആനിന്റെ പൂർണ്ണമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ (കോപ്പി) അബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതു വരെ  നിലനിന്നു പാർത്തു , അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം പിന്നീട് ഉമറിന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ തന്നോടു `കൂടെയും,  പിന്നീട് ഉമറിന്റെ മകൾ ഹഫ്സയുടെ കൂടെ.

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4986പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 8

ഇത് അബൂബക്കർ ഖലീഫ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു,  മുഹമ്മദ് (സ) കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പിൻ ഗാമി ആയിത്തീർന്നു. മുഹമ്മദ്‌ (സ) ഒരിക്കലും ഖുർആൻ ഒരു സാധാരണ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയോ അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സൂചനയും നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അത് നമ്മോട് പറയുന്നു. ഖുറാൻ മന:പ്പാഠം അറിയുന്നവർക്ക്  കനത്ത യുദ്ധങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ, അബുബക്കറും ഉമറും (അദ്ദേഹം 2ആമത്തെ  ഖലീഫയായി) സൈദിനെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഖുർആൻ ശേഖരിക്കാൻ ഉൽസാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് (സ) ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സൈദിന് തുടക്കത്തിൽ വിമുഖതയുണ്ടായിരുന്നു . ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസ് നമ്മോട് പറയുന്നതുപോലെ അനുയായികളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ നിരവധി കൂട്ടാളികളെ വിശ്വസിച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

മസരിക്കിന്റെ നിവേദനം :

`അബ്ദുള്ള ബിൻ` അംറ് `അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദ് “നെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് “ഞാൻ എപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കും, കാരണം ഞാൻ നബി (ﷺ) ഇങ്ങിനെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു, ഖുർ ആൻ നാലു പേരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുക (പഠിക്കുക): `അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദ്, സലിം, മു`ആദ് ഉബൈ ബിൻ കാ അബ്“ എന്നിവർ ആകുന്നു അവർ.”     സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4999  : പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 21

എന്നിരുന്നാലും, നബി (സ്വ.അ.) യുടെ മരണശേഷം ഈ വ്യത്യസ്ത പാരായണങ്ങൾ കാരണം തന്റെ കൂട്ടാളികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. സൂറ 92: 1-3 ( അൽ- ലെയ്ൽ ) യിനെക്കുറിച്ചുള്ള  അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചുവടെയുള്ള ഹദീസ് പറയുന്നു.

ഇബ്രാഹിം വിവരിച്ചത്:

`അബ്ദുല്ലയുടെ (ബിൻ മസൂദിന്റെ) കൂട്ടാളികൾ അബു ദർദയുടെ അടുത്തെത്തി, (അവർ അവന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ്) അദ്ദേഹം അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു : ‘അബ്ദുല്ല അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് (ഖുർആൻ) പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുക? “അവർ ചോദിച്ചു,” ഞങ്ങളെല്ലാവരും. “അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു,” നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇത് മന:പ്പാഠമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? “അവർ അൽകാമയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  പിന്നെ അവൻ ചോദിച്ചു അൽക്കാമ . “താങ്കൾ എങ്ങനെയാണു ` അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് അൽ ലൈൽ (രാത്രി) ഓതികേൾപിച്ചത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്“” അൽക്കാമ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു : ആണും പെണ്ണും വഴി.‘ അബു അദ്- ദർദ ഞാൻ നബി അതുപോലെ അത് ഓതികേൾപിച്ചു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ ഈ ജനം ഞാൻ അത് പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു“ എന്ന് പറഞ്ഞു: – ‘. പിന്നെ ആരാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ച അവനാൽ‘  അതായത് അല്ലാഹുവിനാൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗമിക്കുകയില്ല“.

USC-MSA വെബ് (ഇംഗ്ലീഷ്) റഫറൻസ് വാല്യം. 6, പുസ്തകം 60, ഹദീസ് 468

ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ സൂറ അൽ ലെയ്ൽ 92: 3 നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വായനയുണ്ട് . രസകരമായ ഒരു വസ്തുത,  മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാലു ഹദീസുകളിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ്വ.അ) ഖുർ ആൻ പാരായണത്തിന്റെ ആധികാരിതയ്ക്കായി എടുത്തു പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായ അബ്ദുല്ലയും,  അബു ദർദയും- വ്യത്യസ്തമായ പാരായണമാണു ഈ ആയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസ് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പാരായണങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ്, ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച പാരായണം വഴി ആരെങ്കിലും ഏതു ദേശത്തു നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. ചുവടെയുള്ള സംഭവത്തിൽ, കുഫയിലെ ഇറാഖികൾ അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദിന്റെ സൂറ 92: 1-3 പാരായണം പിന്തുടരുകയായിരുന്നു .

‘ അൽക്കാമ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്:

ഞാൻ അബുദർദയെ കണ്ടുമുട്ടി , അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണു? ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഇറാഖിലെ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: ഏത് നഗരത്തിലേതാണു? ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: കുഫ നഗരം . അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: അബ്ദുല്ല ഇബ്നു മസൂദയുടെ പാരായണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മസൂദ് ? ഞാൻ പറഞ്ഞു: അതെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഈ വാക്യം ചൊല്ലുക (രാത്രി മൂടുമ്പോൾ) അതിനാൽ ഞാൻ ഇത് പാരായണം ചെയ്തു: (അത് മൂടുന്ന രാത്രിയിലും , അത് പ്രകാശിക്കുന്ന ദിവസത്തിലും, ആണും പെണ്ണും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്). അവൻ ചിരിച്ച് പറഞ്ഞു: ഞാൻ അല്ലാഹുവിൻറെ ദൂതൻ ( ﷺ) ഇതു പോലെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

സഹീഹ്  മുസ്ലിം 824 സി : പുസ്തകം 6, ഹദീസ് 346

ഇബ്നു അബ്ബാസ് വിവരിച്ചത്:

ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ഉബൈ ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനായിരുന്നുവെന്ന് ഉമർ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.  ഉബൈ പറയുന്നത്,  ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ( ﷺ )വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടതാണു എന്തു തന്നെയായാലും അതിനെ വിട്ട് ഞാൻ പോവുകയില്ല.” എന്നാൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു “വല്ല ആയത്തും നാം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ പകരം അതിനേക്കാള്‍ ഉത്തമമായതോ അതിന്‌ തുല്യമായതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്‌. നിനക്കറിഞ്ഞു കൂടേ; അല്ലാഹു എല്ലാകാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന്‌?”

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 5005
പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 27

ഉബൈ ‘ഏറ്റവും നല്ല’തായി ഖുർ ആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും (അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് സ്വ.അ മുൻപ് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു), സമൂഹത്തിലെ ചിലർ അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്ത ചിലത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. റദ്ദാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചും ഏത് റദ്ദാക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഈ  പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണമായി. ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണു  പരിഹരിച്ചതെന്ന് ചുവടെയുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം.

ഖലീഫ ഉസ്മാനും ഖുർആനും

അനസ് ബിൻ മാലിക് നിവേദനം:

ഹുദൈഫാ ബിൻ  യമന് ` ഉസ്മാൻ ഷാമിലെയും ഇറാഖിലേയും ജനത അർമീനിയയെയും അസ് ഹർ ബൈജാനെയും കീഴടക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉസ്മാനെ കാണുവാൻ വന്നു . ഖുർആൻ പാരായണത്തിലെ അവരുടെ  (ഷാമിലെയും ഇറാഖിലെയും) വ്യത്യാസങ്ങളെ ഹുദൈഫ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു , അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു , “വിശ്വാസികളുടെ തലവനേ! പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് (ഖുറാൻ ) അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ജനതയെ രക്ഷിക്കുക യഹൂദരും. ” അങ്ങനെ ` ഉസ്മാൻ  ഹഫ്സയ്ക്ക്    ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു  , “കയ്യിലുള്ള ഖുർആൻ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ അയച്ചു തരിക അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞ പകർപ്പുകളിൽ ഖുർആനിക ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നല്ല വാക്യഘടനയിൽ സ്വരൂപിച്ച് താങ്കൾക്ക് മടക്കി അയയ്ക്കാം.” ഹഫ്സ അത് ` ഉസ് മാനു ‘ അയച്ചു കൊടുത്തു . ` ഉസ്മാൻ പിന്നീട് സൈദ് ബിന്, ഥബിത്,` അബ്ദുള്ള ബിൻ അജ്ജുബൈര് , സ`ഇദ് ബിൻ അൽ-പോലെ ഒപ്പം ` അബ്ദുറഹ് ബിൻ ഹരിഥ് ബിൻ ഹിഷാം എന്നിവരോട് ഖുർ ആനിന്റെ തികഞ്ഞ പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമായ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളുടെ മാതൃകകളോടെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ` ഉസ്മാൻ മൂന്നു ഖുറേഷി, പുരുഷന്മാരോടു പറഞ്ഞത് “ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ നിങ്ങൾ സൈദ് ബിന്നിനോട് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഖുറൈഷികളുടെ ഭാഷാ രീതിയിൽ എഴുതുക, ഖുർ ആൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഖുറൈഷികളുടെ ഭാഷാ രീതിയിൽ ആയിരുന്നുവല്ലോ “.  അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു; വളരെ കോപ്പികൾ എഴുതിയ ശേഷം, ` ഉസ്മാൻ യഥാർത്ഥ കൈയെഴുത്തു പ്രതി തിരികെ ഹഫ്സയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു . ` ഉസ്മാൻ അവർ പകർത്തി എഴുതിയതിൽ ഓരോ പ്രതികൾ വീതം ഓരോ മുസ്ലിം പ്രവിശ്യയിലേക്കും, മറ്റ് ഖുർആനിക പ്രതികൾ, അതതു ദേശത്ത് നില നിന്നിരുന്ന കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പകർപ്പുകൾ എഴുതിയവ, ചുട്ടുകളയേണം എന്ന് ഉത്തരവിട്ടു.

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4987പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 9

അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത പകർപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തത്. മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) ഒരു പാരായണം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്‌തതുകൊണ്ടല്ല (അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഏഴെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു), അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക ഖുർആൻ സമാഹരിച്ചതുകൊണ്ടുമല്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഓൺ‌ലൈൽ‌ സുന്നയിൽ‌ ‘വ്യത്യസ്‌ത പാരായണങ്ങൾ‌’ തിരയുന്നുവെങ്കിൽ‌ , ഖുർആനിന്റെ വിവിധ പാരായണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 61 ഹദീസുകൾ‌ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും.  ഇന്നത്തെ ഖുർആൻ ഒരു വക ഭേതമല്ല,  കാരണം ഉസ്മാൻ (3ആം കലീഫ) അന്നുണ്ടായിരുന്ന വക ഭേതങ്ങളിൽ ഒന്ന് എടുക്കുകയും എഡിറ്റുചെയ്യുകയും മറ്റെല്ലാ പാരായണങ്ങളും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഖുർആനിൽ ഈ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസുകൾ കാണിക്കുന്നു .

ഇബ് നു അബ്ബാസ് വിവരിച്ചത്:

ഉമർ പറഞ്ഞു, “വളരെക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും,“ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രജാ അത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ (കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നത്) ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ”എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം, തന്മൂലം അവർ ഒരു വഴി തെറ്റിപ്പോകും ബാധ്യത അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച തീർച്ചയാ ഒരു കൽപ്പന വിട്ടു മാറുമെന്നും അങ്ങിനെ അവർ നശീച്ച് പോകുമെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.  ശ്രദ്ധിക്കൂ! ഞാൻ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ശിക്ഷ രജാം  ഇതിനകം വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അവിഹിതമായി ലൈംഗീഗ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആ കുറ്റം സാക്ഷികൾ മൂലമോ ഗർഭ ധാരണം വഴിയോ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ നടത്തുക.” അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റസമ്മതം ശോധന എങ്കിൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്നവൻ അവനെ സ്പര്ശിക്കുക. ” ഈ വിവരണം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ മന: പാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുഫ്യാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉമർ, ചേർന്നു പറഞ്ഞു “തീർച്ചയായും നബി ( ﷺ) റജാമിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു.സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി 6829 : പുസ്തകം 86, ഹദീസ് 56

ഇബ്നു അബ്ബാസിന്റെ നിവേദനം:

… അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനെ സത്യവുമായി അയയ്ക്കുകയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ  ശിക്ഷിക്കുന്ന റജാമിന്റെ ആയത്ത് (വിവാഹിതനായ വ്യക്തിയെ (ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും) കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഈ വാക്യം പാരായണം ചെയ്തു മനസിലാക്കുകയും അത് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു . അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ( ﷺ) കല്ലെറിഞ്ഞുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു….

ബുഖാരി  പുസ്തകം 86, ഹദീസ് 57

വ്യഭിചാരത്തിന് കല്ലെറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ( റജം ) ഇന്ന് ഖുർആനിൽ ഒരു വാക്യവുമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്തു.

ഇബ്നു സുബൈർ വിവരിക്കുന്നത് : ഞാൻ ‘ഉസ്മാൻ, “സൂറത്ത് ബഖറയിൽ ഉള്ള ഈ വാക്യം “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ മരിക്കുകയും വിധവമാരായ ഭാര്യമാരെ പിറകിൽ വിട്ടേച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ.. അവർക്ക് നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത്.”  എന്നത് മറ്റൊരു വാക്യം കൊണ്ട് തിരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് (ഖുർആനിൽ) എഴുതുന്നത് ? ‘ഉസ്മാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. “അത് അങ്ങിനെ തന്നെ നില നിർത്തുക (അത് എവിടെയാണെങ്കിലും) ,…, കാരണം ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും (അതായത് ഖുറാൻ) അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയില്ല.”USC-MSA വെബ് (ഇംഗ്ലീഷ്) റഫറൻസ് : വാല്യം. 6, പുസ്തകം 60, ഹദീസ് 60

ഒരു വാക്യം റദ്ദാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത് ഖുർആനിൽ സൂക്ഷിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉസ്മാനും ഇബ്നു അസ്-സുബൈറും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഇവിടെ നാം കാണുന്നു . ഉസ്മാനു തന്റേതായ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ ഈ വാക്യം ഇന്ന് ഖുർആനിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു.

ഉസ്മാനും സൂറ 9 (തൗബ) ന്റെ തലക്കെട്ടും

ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാന്റെ നിവേദനം:

യസീദ് അൽ ഫരിസി പറഞ്ഞത്: ഞാൻ ചോദിച്ചു: ഞാൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഉസ്മാൻ ഇബ് നു അഫാനോട്  ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ  കേട്ടു ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാൻ മി ഇൻ (നൂറു വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയവ) സൂറത്തുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട അൽ ബാറ എന്ന സൂറത്തും മതാനി (സൂറത്തുകൾ) അസ് സാബു അറ്റ് റ്റിവൽ (ഖുർ ആനിലെ ആദ്യത്തെ ദീർഘമായ സൂറത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങൾ), എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിൽ “പരമ കാരുണ്യവാനും, മനസ്സലിവുമുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ“ എന്ന് അവയുടെ ഇടയിൽ എഴുതാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്?

ഉസ്മാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്: ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ നബിയ്ക്ക് ﷺ), ` (അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം  തനിക്കുവേണ്ടി അവ എഴുതാൻ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് അവനോടു പറഞ്ഞു: ഈ വാക്യം സൂറയിൽ ഇടുക, അത്തരത്തിലുള്ളവ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ സമാനമായി (അവയെക്കുറിച്ച്).  പറയുമായിരുന്നു (സൂറ)  അൻഫല മദീനയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അദ്ധ്യായം ആണ്, (സൂറ)  ബാറ  ഖുർആനിൽ അവസാനമായി വെളിപ്പെട്ട അധ്യായവും, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അൽ അൻഫലിന്റേതിനു സമാനമായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഇത് അൽ അൻഫലിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി . അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സബു അ തിവലിന്റെ ഗണത്തിൽ  (ഏഴു നീണ്ട ഇതുപേലെയുള്ള സൂറത്തുകൾ ) ചേർത്തു, അതു കൊണ്ട് കാരുണ്യ വാനും കരുണാ നിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് അവയുടെ ഇടയിൽ  ഞാൻ എഴുതിയില്ല.“ സുനൻ അബൂ ദാവൂദ് 786 : പുസ്തകം 2, ഹദീസ് 396

സൂറ 9 (തൗബ അല്ലെങ്കിൽ അൽ ബാരാ ) ഖുർആനിൽ മാത്രമാണ് സൂറ ‘കരുണാ നിധിയും കാരുണ്യ വാനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ‘ എന്ന് ആരംഭിക്കാത്തവ. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഹദീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.  സമാനമായതിനാൽ സൂറ 9 സൂറ 8 ന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഉസ്മാൻ   കരുതി. ആദ്യകാല മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൽ ഇത് വിവാദമായിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ഹദീസ് ഉഥ്മാന്റെ ഖുർആനോടുള്ള ഒരു സ്വഹാബിയുടെ പ്രതികരണം കാണിക്കുന്നു .

‘അബ്ദുള്ള ( മസ്ഊദ് ) അദ്ദേഹം (തന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറഞ്ഞു  ഖുർആനിന്റെ അവരുടെ പകർപ്പുകൾ മറച്ചു  വയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു) ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്:

മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ന്യായ വിധി നാളിൽ അവൻ മറച്ച് വച്ചതിനെ കൊണ്ടു വരേണ്ടി വരും, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നാണു താങ്കൾ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചുകേൾപിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ( ﷺ) മുൻപിൽ ഖുർആനിലെ എഴുപതിലധികം അധ്യായങ്ങളും പാരായണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണു അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ( ﷺ) സ്വഹാബികൾക്കും അറിവുള്ളതാണു അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് (അവരെക്കാൾ), നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെക്കാൾ നല്ല ഗ്രാഹ്യം മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഷഖിക്ക് പറഞ്ഞത്: ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ (ﷺ)  കൂട്ടാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നാൽ ആരും അത് നിരസിക്കുകയോ (അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരായണം) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല.

സഹിഹ് മുസ്ലിം 2462: പുസ്തകം 44, ഹദീസ് 162

നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു:

  1. അബ്ദുല്ല ഇബ് നു. മസൂദ്  ചില കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളുടെ ഖുർആൻ മറയ്ക്കാൻ  അനുയായികളോട് പറയുന്നു.
  2. മറ്റൊരു പാരായണം ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആരെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു . ഖുർആനിന്റെ പതിപ്പ് ഉസ്മാൻ മാനദണ്ഡമാക്കിയ സമയത്തെയാണ് ഇത് നന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് .
  3. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റുന്നതിനോട് ഇബ്നു മസൂദിന്റെ എതിർപ്പ് ഇതാണ്: എനിക്ക് ( മസൂദ് ) പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം
  4. ഷഖീക് മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാർ മസൂദുമായി വിയോചിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു.

 ഇന്ന് നില നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഖുർ ആൻ പതിപ്പുകൾ

തുടർന്ന് ഉസ്മാന്റെ പതിപ്പിനെ തുടർന്ന്, എന്തൊക്കെ ആയാലും, വ്യത്യസ്തമായ വായന അപ്പോഴും നില നിന്നിരുന്നു.  സത്യത്തിൽ, 4 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ നബിയ്ക്ക് [സ] ശേഷം വ്യത്യസ്ത വായനയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രധാന അറബ് വായനയായ  ഹഫ്സ് (അല്ലെങ്കിൽ ഹൊഫ്സ് ) ആണെങ്കിലും, വർഷ് എന്ന വായനാ രീതിയും നില നിൽക്കുന്നു, അത് കൂടുതലും തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലാണു ഉപയോഗിക്കുന്നത്,  ദുരി , എന്ന വായനാ രീതി പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റു ചില ഇടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും  കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വായനകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതലും അക്ഷരവിന്യാസത്തിലും ചില ചെറിയ പദവ്യത്യാസങ്ങളിലുമാണ്, സാധാരണയായി അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കാതെ , എന്നാൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കുന്നു അത് ഉടനടി സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം നില നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ വിശാലമായ ചിന്തയിലല്ല.

അതിനാൽ ഖുർആനിന്റെ ഏത് പതിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഇന്ന്‌ ഖുർആനിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത അറബി വായനകളുണ്ടെന്ന്‌ നാം മനസ്സിലാക്കി, മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ മരണശേഷം ഇത്‌ ഒരു എഡിറ്റിംഗ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽക്കൂടെ കടന്നുപോയി. ഇന്ന്‌ ഖുർആൻ പാഠത്തിൽ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം മറ്റെല്ലാ വാചക വ്യതിയാനങ്ങളും അക്കാലത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതിനാലാണു. ഖുർആനിന് മറ്റൊരു വായനാ അടിക്കുറിപ്പുകളില്ല, അതിന് വ്യത്യസ്ത വായനകളില്ലാത്തതിനാലല്ല, മറിച്ച് അവ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണു.  ഉസ്മാൻ ഒരുപക്ഷേ ഖുർആനിന്റെ ഒരു നല്ല പാരായണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, വിവാദങ്ങളില്ലാതെ നിർമ്മിച്ചതുമല്ല. അങ്ങനെ ഖുർആൻ വ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ  ” ഒരേ ഭാഷ, അക്ഷരങ്ങളും,  പാരായണവും – യഥാർത്ഥ തിരുവെഴുത്തു എന്നീ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അവിടെ ഇടമില്ല ”എന്നത് തെറ്റാണ്. ബൈബിളിനും ഖുര്ആനും വ്യത്യസ്ത വായനകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും, അവ രണ്ടും ഇന്നുള്ളതിന്റെ പതിപ്പ് ആണു  എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അവ  യഥാർത്ഥ പ്രതികളൂടെ നേർ പതിപ്പ് ആണു. അവ രണ്ടിനും  യധാർത്ഥമായവയുടെ വിശ്വസനീയമായ പ്രാതിനിധ്യം  നമുക്ക് നൽകുവാൻ മതിയായവയാണു.  ഖുർആനിന്റെ സംരക്ഷണ രീതിയെ അനാവശ്യമായി ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും ബൈബിൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയെ അനാവശ്യമായി പുച്ഛിക്കുന്നതിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പലരും യധാർത്ഥത്തിൽ വ്യതിചലിക്കുകയാണു. പുസ്തകങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക  ആദ്യം സ്ഥാനം നൽകിയത്. അത്  ആദാമിനൊപ്പം ആരംഭിക്കുന്നതാണു ഏറ്റവും നല്ലത്.

 

 

ശക്തിയുടെ രാത്രി, മഹത്വത്തിന്റെ ദിനം, പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനം

ഖുർആൻ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തിയുടെ രാത്രിയെ സൂറ അൽ ഖദർ (സൂറ 97 – ശക്തി) വിവരിക്കുന്നു

തീര്‍ച്ചയായും നാം ഇതിനെ ( ഖുര്‍ആനിനെ ) നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രി എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയാമോ? നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രി ആയിരം മാസത്തെക്കാള്‍ ഉത്തമമാകുന്നു. മലക്കുകളും ആത്മാവും അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ എല്ലാകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവുമായി ആ രാത്രിയില്‍ ഇറങ്ങി വരുന്നു. പ്രഭാതോദയം വരെ അത്‌ സമാധാനമത്രെ.

സൂറ ലൈലതുൽഖ്വദ്ർ 97: 1 -5

സൂറ അൽ ഖദർ , ശക്തിയുടെ രാത്രിയെ ‘ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ മികച്ചത്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ശക്തിയുടെ രാത്രി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു . ശക്തിയുടെ രാത്രിയെ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ മികച്ചതാക്കാൻ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്?

സൂറ അൽ ലയലിന് (സൂറ 92 – ദി നൈറ്റ്) പകൽ എന്നതിന് സമാനമായ ആശയം ഉണ്ട്, വെളിച്ചം രാത്രിയെ പിന്തുടർന്നു വരുന്നു. പകൽ മഹത്വത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലാഹു നയിക്കുന്നത് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് . അതിനാൽ അവസാനം തീയെക്കുറിച്ച് അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

രാവിനെതന്നെയാണെ സത്യം ; അത്‌ മൂടികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍

പകലിനെ തന്നെയാണ സത്യം ; അത്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോള്‍;

 സൂറ അൽ– ലെയ്ൽ  92: 1-2 

തീര്‍ച്ചയായും മാര്‍ഗദര്‍ശനം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും നമുക്കുള്ളതാകുന്നു പരലോകവും ഇഹലോകവും. അതിനാല്‍ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെപ്പറ്റി ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ താക്കീത്‌ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

സൂറ അൽ ഖാദറിനെയും സൂറ അൽ ലയലിനെയും ഇനിപ്പറയുന്നവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക:

ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കു ചില ഉണ്ടാക്കി, നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധ അതിന് ഇരുണ്ടു സ്ഥലത്തു പ്രകാശിക്കുന്ന വെളിച്ചം പോലെ, ദിവസം ആപത്തു ഉദയനക്ഷത്രവുമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുന്നത് ചെയ്യും.

2 പത്രോസ് 1:19

ന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സൂറ ഖ്വദറും സൂറ ലൈലും വായിക്കുമ്പോൾ ലൈലതുൽഖ്വദ്ർ ഞാൻ ഈ ഉദ്ധരണി ഓർമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു രാത്രിക്കുശേഷം ഒരു ദിവസം ഉദിച്ചുയരുന്നതായി ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ പ്രവാചകൻമാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകി. പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതെന്നും ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നാം കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടും.

സഈസാ അൽ മസിഹ് നബി ( സ) യുടെ പ്രമുഖ ശിഷ്യനും കൂട്ടുകാരനുമായ പത്രോസ് അപ്പൊസ്തലനാണ് ഇത് എഴുതിയത് . സൂറ അസ്- സഫ് (സൂറ 61 – റാങ്കുകൾ) ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു :

സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ സഹായികളായിരിക്കുക. മര്‍യമിന്‍റെ മകന്‍ ഈസാ അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കുള്ള മാര്‍ഗത്തില്‍ എന്‍റെ സഹായികളായി ആരുണ്ട്‌ എന്ന്‌ ഹവാരികളോട്‌ ചോദിച്ചതു പോലെ. ഹവാരികള്‍ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ സഹായികളാകുന്നു. അപ്പോള്‍ ഇസ്രായീല്‍ സന്തതികളില്‍ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട്‌ വിശ്വസിച്ചവര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ ശത്രുവിനെതിരില്‍ നാം പിന്‍ബലം നല്‍കുകയും അങ്ങനെ അവന്‍ മികവുറ്റവരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

സൂറ അസ് സഫ് : 61:14  

ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ‘ദൈവത്തിന്റെ സഹായികളായിരുന്നു’ എന്ന് സൂറ അസ്- സഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു . ശിഷ്യന്മാരുടെ സന്ദേശം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ നേതാവായിരുന്നു പ്രധാന ശിഷ്യനായ പത്രോസ്. അവൻ പ്രവാചകനായ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നിട്ടും, അവന്റെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു , അവന്റെ അനേകം പഠിപ്പിക്കലുകൾ കേട്ടു അവന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചതു കണ്ടപ്പോൾ , പത്രോസ് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാണെന്ന് മുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിനേക്കാൾ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് അവന് കൂടുതൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം തുടരുന്നു:

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, പ്രവാചകന്റെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനത്താൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഒരു പ്രവചനവും വന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രവചനത്തിന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചുമക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു

 2 പത്രോസ് 1: 20-21 

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവാചകന്മാരെ ‘ചുമന്നു’ എന്ന് ഇത് നമ്മോട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർ പാരായണം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് എഴുതുകയും ചെയ്തത് ‘ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്’. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു രാത്രി ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അത് ‘മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ’ എന്നതിലുപരി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. പത്രോസിന്റെ സന്ദേശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തിയുടെ രാത്രിയിൽ പ്രയോഗിച്ച ശക്തി ലഭിക്കുമെന്നും അത് നില നിൽക്കുമെന്നു സൂറ അസ്- സഫ് പറയുന്നു.

 

ഈസാ അൽ മസിഹ് നബിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പത്രോസ് എഴുതിയ ‘പ്രവാചകന്മാർ’ ഇപ്പോൾ പഴയനിയമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരാണ് – അതായത് അവ ഇൻജിലിനു മുമ്പിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിരുന്നു.    മൂസാ നബിയുടെ തൌറാത്തിൽ ആദം , ക്വാബീൽ ഹാബിൽ , നൂഹ് ലൂത്ഇബ്രാഹിം എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രമല്ല അതിൽ മൂസായുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം  ഫറവോനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ശരീഅത്ത് , കൂടാതെ നിന്ന് തന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂന്റെ യാഗങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നാണു സൂറത്ത് ബറഖ എന്ന പേർ വന്നത്,  ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

തുടർന്ന് തൌറാത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ  സബൂർ വന്നു ജീവിതചര്യയെ  അവിടെ ദാവൂദ്  വരുവാൻ പോകുന്ന മസീഹിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രചോദിതനായി. അതിനു തുടർച്ചയായി വന്ന പ്രവാചകന്മാർ പിന്നീട് പ്രവചിച്ചത്  മസീഹ് ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നും വരുമെന്നും, ഒരു അല്ലാഹുവിൻറെ രാജ്യം എല്ലാവർക്കും തുറക്കപ്പെടുന്നു , കൂടാതെ മഹാന്മാരുടെ വരുന്ന ദാസൻ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളും എല്ലാം അവർ പ്രവചിച്ചു. അതിനു ശേഷം  മസീഹിന്റെ നാമം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പ്രവചിച്ചു അതോടു ചേർന്ന് താൻ വരുന്ന സമയം , അതുകൂടാതെ പ്വഴി ഒരുക്കുന്നവനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം എന്നിവ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മിൽ പലർക്കും ഈ രചനകൾ സ്വയം വായിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ, ഈ വ്യത്യസ്ത ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതിനു ഒരു അവസരമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തീയെക്കുറിച്ച് സൂറ അൽ ലെയ്ൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ശക്തിയുടെ രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സൂറ അൽ ഖ്വദർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാരുടെ സന്ദേശം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സൂറ അസ്- സഫ് ശക്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേതാവായ പത്രോസ്, ഉപദേശിക്കുന്നത്, പകൽ ഉറ്റുനോക്കുന്ന രാത്രിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആദ്യകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് ‘ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ’ ആണു, അവർ ഒരു നല്ല നാളിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.  അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കില്ലേ?