പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ന്റെ പ്രകൃതിമേൽ ഉള്ള വചനത്തിന്റെ അധികാരം

  • by

സൂറാ ദാരിയത് (സൂറ 51- വിതറുന്നവ) ഏതു വിധത്തിൽ ആണു പ്രവാചകനായ മൂസാ അ.സമിനെ ഫിർ ഔന്റെ മുൻപിൽ അയച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

മൂസായുടെ ചരിത്രത്തിലുമുണ്ട്‌ (ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍) വ്യക്തമായ ആധികാരിക പ്രമാണവുമായി ഫിര്‍ഔന്‍റെ അടുത്തേക്ക്‌ നാം അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ച സന്ദര്‍ഭം.

സൂറ ദാരിയത് 51:38

പ്രവാചകനായ മൂസാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതിമേൽ ഉള്ള അധികാരത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു, അതിൽ ചെങ്കടൽ വിഭാഗിച്ചതും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  ആരെല്ലാം താൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോളും (മൂസായ്ക്ക് ഉണ്ടായതു പോലെ) അദ്ദഹത്തിനു വളരെ എതിർപ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകൻ ആകുവാൻ യോഗ്യനും വിശ്വസ്തനും  ആണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.  ഈ തരത്തിലുള്ള ത്യജിക്കലും തെളിവ് അന്വേഷണവും സൂറ ഷുഅറ (സൂറ  26-കവികൾ) വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക ശ്രദ്ധിക്കൂ.

നൂഹിന്‍റെ ജനത ദൈവദൂതന്‍മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളി

അവരുടെ സഹോദരന്‍ നൂഹ്‌ അവരോട്‌ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം: നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൂതനാകുന്നു

സൂറ ഷുഅറാ 26:105-107

ആദ്‌ സമുദായം ദൈവദൂതന്‍മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളി

അവരുടെ സഹോദരന്‍ ഹൂദ്‌ അവരോട്‌ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം : നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൂതനാകുന്നു

അതിനാല്‍ ‍നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും, എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍

ഇതിന്‍റെ പേരില്‍ ‍ഞാന്‍ നിങ്ങളോട്‌ യാതൊരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലം ലോകരക്ഷിതാവിങ്കല്‍നിന്ന്‌ മാത്രമാകുന്നു

സൂറ ഷുഅറാ 26:123-126

ഥമൂദ്‌ സമുദായം ദൈവദൂതന്‍മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളി

അവരുടെ സഹോദരന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അവരോട്‌ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം: നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിശ്വസ്തനായ ഒരു

ദൂതനാകുന്നു

അതിനാല്‍ ‍നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും, എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍

സൂറ ഷുഅറാ 26:141-144

ലൂത്വിന്‍റെ ജനത ദൈവദൂതന്‍മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളി

അവരുടെ സഹോദരന്‍ ലൂത്വ്‌ അവരോട്‌ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം: നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൂതനാകുന്നു

അതിനാല്‍ ‍നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും, എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍

സൂറ ഷുഅറാ 26:160-163

ഐക്കത്തില്‍( മരക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍) താമസിച്ചിരുന്നവരും ദൈവദൂതന്‍ ‍മാരെ നിഷേധിച്ചുതള്ളി

അവരോട്‌ ശുഐബ്‌ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം: നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിശ്വസ്തനായ ഒരു

ദൂതനാകുന്നുഅതിനാല്‍ ‍നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും, എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍സൂറ ഷുഅറാ 26:176-179

ഈ പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർ വിശ്വസ്തരായ പ്രവാചകന്മാർ ആണു എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. ഇത് പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ കാര്യത്തിലുംഅങ്ങിനെതന്നെ ആയിരുന്നു.

പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) നു അധ്യാപനത്തിലും സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലും അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു പ്രകൃതിയുടെ മേലും അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഇഞ്ചീലിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങിനെയാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി തടാകം മുറിച്ചു കടന്നത് എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ‘ഭയവും ആശ്ചര്യവും’ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നു.  ഇവിടെ അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

22 ഒരു ദിവസം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായി പടകിൽ കയറി; “നാം തടാകത്തിന്റെ അക്കരെ പോക” എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.
23 അവർ നീക്കി ഓടുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി
24 തടാകത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റു ഉണ്ടായി പടകിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടു അവർ പ്രാണഭയത്തിലായി അടുക്കെ ചെന്നു: നാഥാ, നാഥാ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ഉണർത്തി; അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെയും വെള്ളത്തിന്റെ കോപത്തെയും ശാസിച്ചു; അവ അമർന്നു ശാന്തത ഉണ്ടായി. പിന്നെ അവരോടു:
25 “നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവരോ ഭയപ്പെട്ടു: ഇവൻ ആർ? അവൻ കാറ്റിനോടും വെള്ളത്തോടും കല്പിക്കയും അവ അനുസരിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ലൂക്കോസ് 8:22-25

ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ (അ.സ) ന്റെ വാക്ക് കാറ്റിനോടും തിരമാലകളോടും വരെ കൽപ്പിച്ചു! അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഭയ പരവശർ ആയിത്തീർന്നതിൽ ഒരു അതിശയവും ഇല്ല.  അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങിനെയുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹം ആരാണു എന്ന് അത്ഭുതം കൂറുവാൻ കാരണമായിത്തീർത്തു.  മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിനു ജനത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ അധികാരം അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.  ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കാറ്റിനോടും തിരമാലകളോടും കൽപ്പിച്ചില്ല- എന്നാൽ അത് ആഹാരമായിരുന്നു.  അത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം താഴെ വായിക്കാം:

നന്തരം യേശു തിബെര്യാസ് എന്ന ഗലീലക്കടലിന്റെ അക്കരെക്കു പോയി.
അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ടു ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു.
യേശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അവിടെ ഇരുന്നു.
യെഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ പെരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു.
യേശു വലിയൊരു പുരുഷാരം തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഫിലിപ്പൊസിനോടു: “ഇവർക്കു തിന്നുവാൻ നാം എവിടെ നിന്നു അപ്പം വാങ്ങും” എന്നു ചോദിച്ചു.
ഇതു അവനെ പരീക്ഷിപ്പാനത്രേ ചോദിച്ചതു; താൻ എന്തു ചെയ്‍വാൻ പോകുന്നു എന്നു താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു.
ഫിലിപ്പൊസ് അവനോടു: ഓരോരുത്തന്നു അല്പമല്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരുനൂറു പണത്തിന്നു അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി ശിമോൻ പത്രൊസിന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസ് അവനോടു:
ഇവിടെ ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ടു; അവന്റെ പക്കൽ അഞ്ചു യവത്തപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ടു; എങ്കിലും ഇത്രപേർക്കു അതു എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു.
10 “ആളുകളെ ഇരുത്തുവിൻ ” എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്തു വളരെ പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു; അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു.
11 പിന്നെ യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി, ഇരുന്നവർക്കു പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു; അങ്ങനെ തന്നേ മീനും വേണ്ടുന്നേടത്തോളം കൊടുത്തു.
12 അവർക്കു തൃപ്തിയായശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു: “ശേഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ ശേഖരിപ്പിൻ ” എന്നു പറഞ്ഞു.
13 അഞ്ചു യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്നു ശേഷിച്ച കഷണം അവർ ശേഖരിച്ചു പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു.
14 അവൻ ചെയ്ത അടയാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടു: ലോകത്തിലേക്കു വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവൻ ആകുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു.
15 അവർ വന്നു തന്നെ പിടിച്ചു രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു യേശു അറിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെയും തനിച്ചു മലയിലേക്കു വാങ്ങിപ്പോയി.

യോഹന്നാൻ 6:1-15  

നു അപ്പം ഇരട്ടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും അങ്ങിനെ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ട് 5000 പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമല്ല ബാക്കി ശേഷിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നതും അദ്ദേഹം അതുല്യനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ആണു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു കാരണമായി. മൂസായുട തൗറാത്ത്വളരെ കാലങ്ങൾക്ക മൻപ് വരുമെന്നു പ്രവചിച്ചിരുന്ന  പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അവർ അതിശയിച്ചു.  നമുക്ക് ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ഈ പ്രവാചകൻ തന്നെ ആണെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം ഈ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് തൗറാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

18 നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അവർക്കു അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചു എന്റെ വചനങ്ങളെ അവന്റെ നാവിന്മേൽ ആക്കും; ഞാൻ അവനോടു കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ അവരോടു പറയും.
19 അവൻ എന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എന്റെ വചനങ്ങൾ യാതൊരുത്തെനങ്കിലും കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അവനോടു ഞാൻ ചോദിക്കും. ആവർത്തനം 18:18-19

ഈ പ്രവാചകന്റെ അടയാളം അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ  ‘അധരങ്ങളിൽ തന്റെ വചനങ്ങൾ’ ആക്കി വെയ്ക്കും എന്നതായിരുന്നു.  മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ വാക്കുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണു? അതിനുള്ള മറുപടി താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആയത്തിൽ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത് ആരംഭിക്കുന്നത് സൂറ നഹ്ൽ (സൂറാ 16- തേനീച്ച)

 

(നഹ്ൽ 16:40)നാം ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ അത്‌ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ വചനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന്‌ അതിനോട്‌ നാം പറയുക മാത്രമാകുന്നു. അപ്പോഴതാ അതുണ്ടാകുന്നു.

നഹ്ൽ 16:40

താന്‍ ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ അതിനോട്‌ ഉണ്ടാകൂ എന്ന്‌ പറയുക മാത്രമാകുന്നു അവന്‍റെ കാര്യം. അപ്പോഴതാ അതുണ്ടാകുന്നു.

യാ-സീൻ 36:82

അവനാണ്‌ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍. ഒരു കാര്യം അവന്‍ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉണ്ടാകൂ എന്ന്‌ അതിനോട്‌ അവന്‍ പറയുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോള്‍ അത്‌ ഉണ്ടാകുന്നു.

വിശ്വാസി 40:68

പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ദുരാത്മാക്കളെ ലളിതമായി ‘ഒരു വാക്കു’ കൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.  നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിക്കുകയും കാറ്റും തിരമാലയും അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുകയും അപ്പം ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൗറാത്തിലെയും ഖുർ ആനിലേയും ഈ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണു ഈസാ അൽ മസീഹ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, അത് അങ്ങിനെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് എന്ന്- കാരണം അദ്ദേഹത്തിനു അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.  അദ്ദേഹം മസീഹ് ആയിരുന്നു!

മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ

എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ ഇതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ല.  ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചതിനു തൊട്ടടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്:

45 താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉടനെ പടകു കയറി അക്കരെ ബേത്ത്സയിദെക്കു നേരെ മുന്നോടുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു.
46 അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു വിട്ടശേഷം താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ പോയി.
47 വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ പടകു കടലിന്റെ നടുവിലും താൻ ഏകനായി കരയിലും ആയിരുന്നു.
48 കാറ്റു പ്രതികൂലം ആകകൊണ്ടു അവർ തണ്ടുവലിച്ചു വലയുന്നതു അവൻ കണ്ടു ഏകദേശം രാത്രി നാലാം യാമത്തിൽ കടലിന്മേൽ നടന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരെ കടന്നുപോകുവാൻ ഭാവിച്ചു.
49 അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഭൂതം എന്നു അവർ നിരൂപിച്ചു നിലവിളിച്ചു.
50 എല്ലാവരും അവനെ കണ്ടു ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ അവൻ അവരോടു സംസാരിച്ചു: ധൈര്യപ്പെടുവിൻ; “ഞാൻ തന്നേ ആകുന്നു; ഭയപ്പെടേണ്ടാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
51 പിന്നെ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു പടകിൽ കയറി, കാറ്റു അമർന്നു; അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചാശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
52 അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടു അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല.
53 അവർ അക്കരെ എത്തി ഗെന്നേസരത്ത് ദേശത്തു അണഞ്ഞു.
54 അവർ പടകിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ജനങ്ങൾ അവനെ അറിഞ്ഞു.
55 ആ നാട്ടിൽ ഒക്കെയും ചുറ്റി ഓടി, അവൻ ഉണ്ടു എന്നു കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്കു ദീനക്കാരെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുംകൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി.
56 ഊരുകളിലോ പട്ടണങ്ങളിലോ കുടികളിലോ അവൻ ചെന്നെടത്തൊക്കെയും അവർ ചന്തകളിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു, അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ എങ്കിലും തൊടേണ്ടതിന്നു അപേക്ഷിക്കയും അവനെ തൊട്ടവർക്കു ഒക്കെയും സൌഖ്യം വരികയും ചെയ്തു.

മർക്കോസ് 6:45-56

വീണ്ടും, പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസീഹ് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു അത് അതു പോലെ ‘സംഭവിച്ചു’. എന്നാൽ അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ‘മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല’.  അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല; അവർ അവിടെ സന്നിഹിതർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല; അവർ ചീത്ത ശിഷ്യന്മാർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല; അവർ അവിശ്വാസികൾ ആയതു കൊണ്ടുമല്ല.  ഈ കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല, ‘അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നു’ എന്നാണു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.  പ്രവാചകനായ ഇരമ്യാവ് (അ.സ) ഒരു പുതിയ നിയമം വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു- അതിൽ ന്യായപ്രമാണം ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടും എന്ന് പ്രവചിച്ചു.  ആ ഉടമ്പടി  ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിനു മാറ്റം വരുത്താത്തിടത്തോളം കാലം അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായിത്തന്നെ ഇരിക്കും- പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ! മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കഠിന ഹൃദയങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആത്മീക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടാണു പ്രവാചകനായ യഹ് യാ (അ.സ) വഴി ഒരുക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനത്തെ പാപങ്ങൾ മറച്ചു വക്കുന്നതിനു പകരം അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.  ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പോലും കഠിനപ്പെട്ട് മാനസാന്തരവും അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കലും  ആവശ്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഞാനും താങ്കളും എത്രയധികം! ഒരു പക്ഷെ താങ്കൾ എന്നോട് ചേർന്ന് മൗനമായി (അവിടുത്തേക്ക നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലും അറിയാം അതു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തകൾ കൊണ്ടു പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും) താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ദാവൂദിന്റെ (അ.സ) ഏറ്റു പറച്ചിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാമോ:

വമേ, നിന്റെ ദയെക്കു തക്കവണ്ണം എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേണമേ; നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വപ്രകാരം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചുകളയേണമേ.
എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ അകൃത്യം പോക്കേണമേ; എന്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കേണമേ.
എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
നിന്നോടു തന്നേ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു; നിനക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.10 ദൈവമേ, നിർമ്മലമായോരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥിരമായോരാത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കേണമേ.
11 നിന്റെ സന്നിധിയിൽനിന്നു എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ; നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽനിന്നു എടുക്കയുമരുതേ.
12 നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കു തിരികെ തരേണമേ; മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എന്നെ താങ്ങേണമേ.

സങ്കീർത്തനം 51:1-4, 10-12

ഞാൻ ഇതു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും താങ്കൾ അങ്ങിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നാം ഇഞ്ചീൽ തുടർന്നു പഠിക്കുവാൻ  പോകുന്നതു കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മൃദുലവും ശുദ്ധവുമായ ഹ്രൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *