ദൈവ പുത്രൻ’ എന്ന ശീർഷകം എങ്ങിനെയാണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?

  • by

ഒരു പക്ഷെ ഇഞ്ചീലിലെ പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹിനെ (അ.സ) സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്ന നാമം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളതു പോലെ വൈരുദ്ധ്യം മറ്റൊരു ഭാഗവും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇത് ഇഞ്ചീലിൽ (സുവിശേഷങ്ങൾ) മുഴുവനും തുടർമാനമായി വരുന്ന ഒരു നാമമാണു.  ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം മൂലമാണു പലരും ഇഞ്ചീൽ തിരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുവാൻ കാരണം. ഇഞ്ചീൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന പ്രശ്നം നാം ഖുർ ആനിൽ നിന്നും (ഇവിടെ), സുന്നായിൽ (ഇവിടെ), അതു മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രീയമായ പദാനുഗത നിരൂപണത്തിൽ (ഇവിടെ) നിന്നും പരിശോധിക്കുവാൻ പോവുകയാണു.  നമ്മെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ എന്നത് ഇഞ്ചീൽ (സുവിശേഷങ്ങൾ) തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണു.  എന്നാൽ അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ഇഞ്ചീലിലെ ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്ന പദത്തെ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും?

അത് സൂറ അൽ ഇഖ് ലാസിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഏക ത്വത്തിനു വിപരീതമായുള്ളതാണു (സൂറ 112- സത്യ സന്ധത)

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമത്തില്‍.

( നബിയേ, ) പറയുക: കാര്യം അല്ലാഹു ഏകനാണ്‌ എന്നതാകുന്നു.

അല്ലാഹു ഏവര്‍ക്കും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവനാകുന്നു.

അവന്‍ ( ആര്‍ക്കും ) ജന്‍മം നല്‍കിയിട്ടില്ല. ( ആരുടെയും സന്തതിയായി ) ജനിച്ചിട്ടുമില്ല.

അവന്ന്‌ തുല്യനായി ആരും ഇല്ലതാനും

 

സൂറ അൽ -ഇഖ് ലാസ് 112

 

സൂറാ അൽ ഇഖ് ലാസിലേതു പോലെ, തൗറാത്തും ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ച് മൂസാ (അ.സ) ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഊന്നി പറയുകയായിരുന്നു:

യിസ്രായേലേ, കേൾപ്പിൻ; നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ, കർത്താവ് ഏകൻ.

 

ആവർത്തനം 6:4

 

അപ്പാൾ ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നത് എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും?

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഈ ഒരു പദത്തെ നാം പരിശോധിക്കും, അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണു എന്നതും എന്തല്ല എന്നതുമെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോവുകയാണു.  അങ്ങിനെ നാം ഈ ചോദ്യത്തിനും ഇഞ്ചീലിനും മറുപടി പറയുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരും.

‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നത് ഒരു ശീർഷകമാണു അത് ഉൽഭവിച്ചത് ഇഞ്ചീലിൽ (സുവിശേഷങ്ങളിൽ) അല്ല. സുവിശേഷ രചയിതാക്കൾ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയതോ ആരംഭിച്ചതോ ആയ ഒരു പദമല്ല അത്. അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടു പിടിച്ച ഒരു പദവുമല്ല.  നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ (അ.സ) ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നതിനും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിലവിൽ വരുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന, സബൂറിൽ ആണു, അത് പ്രവാചകനായ ദാവൂദ് (ദാവീദ്- അ.സ) ഏകദേശം ബീ സി 1000 ആം ആണ്ടിൽ പ്രചോദിതനായി എഴുതിയതാണു.  അത് ആദ്യം വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

തികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായതു നിരൂപിക്കുന്നതും എന്തു?
യഹോവെക്കും അവന്റെ അഭിഷിക്തന്നും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കയും ചെയ്യുന്നതു:
നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചു അവരുടെ കയറുകളെ എറിഞ്ഞുകളക.
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു; കർത്താവു അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു.
അന്നു അവൻ കോപത്തോടെ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്യും; ക്രോധത്തോടെ അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കും.
എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ സീയോനിൽ ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഒരു നിർണ്ണയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: യഹോവ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു: നീ എന്റെ പുത്രൻ; ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നോടു ചോദിച്ചുകൊൾക; ഞാൻ നിനക്കു ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും;
ഇരിമ്പുകോൽകൊണ്ടു നീ അവരെ തകർക്കും; കുശവന്റെ പാത്രംപോലെ അവരെ ഉടെക്കും.
10 ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരേ, ബുദ്ധി പഠിപ്പിൻ; ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരേ, ഉപദേശം കൈക്കൊൾവിൻ.
11 ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പിൻ; വിറയലോടെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ.
12 അവൻ കോപിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ വഴിയിൽവെച്ചു നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ. അവന്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും; അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ.

 

സങ്കീർത്തനം 2

നാം ഇവിടെ ‘യഹോവയും’ ‘അവന്റെ അഭിഷിക്തനും’ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണു  കാണുന്നത്.  7-ആം വാക്യത്തിൽ ‘കർത്താവ്’ (അതായത് ദൈവം/അല്ലാഹു) തന്റെ അഭിഷിക്തനോട് അരുളിച്ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ “….നീ എന്റെ പുത്രൻ; ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവ് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു…“ ഇത് 12- ആം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മെ ഉത്ഭോധിപ്പിക്കുന്നത് ‘തന്റെ പുത്രനെ ചുംബിക്കുവാൻ’ ആണു…’ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുകയും തന്നെ ‘എന്റെ പുത്രൻ’ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെയാണു ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്ന നാമം ഉൽഭവിക്കുന്നത്.  ആർക്കാണു ‘ദൈവ പുത്രൻ എന്ന നാമം നൽകപ്പെട്ടത്? അത്  ‘അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനു’ ആണു.  മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘പുത്രൻ’ എന്ന നാമം ‘അഭിഷിക്തൻ’ എന്നതിനു പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ഈ ഇടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിഷിക്തൻ= മെശയ്യാ= മസീഹ്=ക്രിസ്തു, എന്നതാണു എന്ന് നാം കണ്ടു, മാത്രമല്ല ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെയാണു ‘മെശയ്യാവ്’ എന്ന നാമം ഉൽഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ‘ദൈവപുത്രൻ’ എന്ന നാമം ‘ക്രിസ്തു’ അല്ലെങ്കിൽ ‘മശിഹാ’ എന്ന പദം ഉൽഭവിക്കുന്ന അതേ ഇടത്താണു ഉൽഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്- ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) വരുന്നതിനും 1000 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമായി എഴുതപ്പെട്ട സബൂറിൽ ആണു.

ഇത് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട്, ഈസായ്ക്ക് എതിരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റ വിചാരണാ സമയത്ത് ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.  യഹൂദാ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണാ സമയത്ത് എങ്ങിനെയാണു ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

യേശുവിനു നൽകപ്പെട്ട ശീർഷകങ്ങൾ: ‘ദൈവപുത്രൻ’ എന്നതിനു യുക്തിയുക്തമായ ബദൽ

66 നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരായ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വന്നുകൂടി അവനെ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ വരുത്തി: നീ ക്രിസ്തു എങ്കിൽ ഞങ്ങളോടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു.
67 അവൻ അവരോടു: “ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയില്ല;
68 ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല.
69 എന്നാൽ ഇന്നുമുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
70 എന്നാൽ നീ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയോ എന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന്നു: “നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി; ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
71 അപ്പോൾ അവർ ഇനി സാക്ഷ്യംകൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? നാം തന്നേ അവന്റെ വാമൊഴി കേട്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.

 

ലൂക്കോസ് 22:66-71

നേതാക്കന്മാർ യേശുവിനോട് അദ്ദേഹം ‘ക്രിസ്തു’ ആണോ എന്ന് ആരായുന്നു (വാ. 67).  ഞാൻ ഒരാളോട് ‘താങ്കൾ എക്സ്’ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്ക് എക്സ് എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണു.  ഞാൻ എക്സ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു.  അതു പോലെത്തന്നെ, യഹൂദാ നേതാക്കന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ‘നീ ക്രിസ്തു തന്നെ ആണോ?’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ മനസ്സിൽ ‘ക്രിസ്തുവിനെ’ക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം മുന്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു. അവരുടെ ചോദ്യം ‘ക്രിസ്തു’ (അല്ലെങ്കിൽ മസീഹ്) എന്ന ശീർഷകം ഈസാ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.  എന്നാൽ അവർ ചില വാക്യങ്ങൾക്കു ശേഷം അതേ ചോദ്യത്തെ വേറൊരു വിധത്തിൽ ‘നീയപ്പോൾ ദൈവ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ’? എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവർ ‘ക്രിസ്തു’ ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നീ പദങ്ങൾ ഒരു പോലെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.  ഈ ശീർഷകങ്ങൾ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ആണു. (ഈസാ അതിനിടയിൽ മറുപടി നൽകുന്നത് ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നത് ഉപയോഗിച്ചാണു.  ഇത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന മറ്റൊരു ശീർഷകം ആണു അത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു). യഹൂദാ മത നേതാക്കൾക്ക് ‘ക്രിസ്തു’ ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നീ പദങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ള ആശയം എവിടെ നിന്നാണു ലഭിച്ചത്? അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചത് സങ്കീർത്തനം 2 ൽ നിന്നുമാണു- യേശുവിന്റെ വരവിനു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമായി എഴുതപ്പെട്ടതാണു ഇത്.  അദ്ദേഹം ‘ക്രിസ്തു’ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ യുക്തിപരമായി യേശുവിനു ‘ദൈവ പുത്രൻ’ അല്ലായിരിക്കുവാനും അല്ലാതാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.  ഈ ഒരു നിലപാടാണു നാം മുകളിൽ കണ്ടതു പോലെ യഹൂദാ നേതാക്കന്മാർ കൈക്കൊണ്ടത്.

യുക്തിപരമായി ഈസായ്ക്ക് ‘ക്രിസ്തു വും ദൈവപുത്രനും’ ആകുവാൻ കഴിയും.  അത് നമുക്ക് ഈസാ (അ.സ) ന്റെ ചോദ്യത്തിനു ഒരു പ്രധാന ശിഷ്യനായ പത്രോസ് പറയുന്ന മറുപടിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.  അത് സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു

13 യേശു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസര്യയുടെ പ്രദേശത്തു എത്തിയശേഷം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: “ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആർ എന്നു പറയുന്നു?” എന്നു ചോദിച്ചു.
14 ചിലർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലീയാവെന്നും വേറെ ചിലർ യിരെമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
15 “നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു അവൻ ചോദിച്ചതിന്നു ശിമോൻ പത്രൊസ്:
16 നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുഎന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
17 യേശു അവനോടു: “ബർയോനാശിമോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ; ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രെ നിനക്കു ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയതു.

 

മത്തായി 16:13-17

പത്രോസ് “മശീഹാ” എന്ന ശീർഷകം “ദൈവ പുത്രൻ” എന്നതിനോട് സ്വാഭാവികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, കാരണം ഈ രണ്ട് ശീർഷകങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ (സബൂർ) ആണെന്നത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണു.  പത്രോസിനു ലഭിച്ച ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് ഈസാ അംഗീകരിക്കുന്നു. യേശു ‘മശിഹാ’ ആണു ആയതിനാൽ ‘ദൈവ പുത്രനും’ ആകുന്നു.

പക്ഷെ അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പക്ഷെ സ്വയം വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, യേശുവിനു ‘ക്രിസ്തുവാകുന്നതും’ അപ്പോൾ തന്നെ ‘ദൈവ പുത്രൻ’ അല്ലാതിരിക്കുന്നതും എന്നത്, കാരണം ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും  ഒരു ഉൽഭവവും ഒരേ അർത്ഥവും ആണു ഉള്ളത്.  അത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആക്രുതി ‘വ്രുത്തമാണു’ എന്ന് പറയുകയും അത് ‘വട്ടം’ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനു തുല്യമാണു.  ഒരു ആക്രുതി സമ ചതുരം ആകാം അതുകൊണ്ട് അത് വ്രുത്തമോ വട്ടമോ അല്ല.  എന്നാൽ അതു വ്രുത്തം ആണെങ്കിൽ അത് വട്ടവും ആണു.  വട്ടം എന്നത് വ്രുത്താക്രുതിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആണു, അതു കൊണ്ട് ഒരു ആക്രുതി വട്ടമാണു എന്ന് പറയുകയും അത് വ്രുത്തമല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ആകർഷണീയമായ ഒന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണു ഒരു ‘വ്രുത്തം’ അല്ലെങ്കിൽ ‘വട്ടം’ എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിനു തുല്യമാണു.  അതേ കാര്യം  ‘ക്രിസ്തു’ എന്നതിനും ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നതിനും തുല്യമായതാണു.  യേശു ‘മശിഹായും’ ‘ദൈവപുത്രനും’ ആണു (പത്രോസിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്) അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും അല്ല (അന്നത്തെക്കാലത്തെ യഹൂദാ മത നേതാക്കന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ); എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഒന്ന് ആയിരിക്കുകയും മറ്റേത് ആകാതിരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല.

‘ദൈവപുത്രൻ’ എന്നതു കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണു?

അപ്പോൾ ഈ ശീർഷകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണു? പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു സൂചന വരുന്നത് അത് എങ്ങിനെയാണു യോസേഫ് എന്ന വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ ആണു, അദ്ദേഹം ഒരു ആദ്യകാല ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നു (ഫറവോന്റെ കാലത്തെ യോസേഫ് അല്ല) മാത്രമല്ല അവിടെ എങ്ങിനെയാണു ‘പുത്രനായ’ എന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുക… അവിടെ പറയുന്നത്

36 പ്രബോധനപുത്രൻ എന്നു അർത്ഥമുള്ള ബർന്നബാസ് എന്നു അപ്പൊസ്തലന്മാർ മറുപേർ വിളിച്ച കുപ്രദ്വീപുകാരനായ യോസേഫ്
37 എന്നൊരു ലേവ്യൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റു പണം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു.

 

പ്രവർത്തികൾ 4:36-37

ഇവിടെ താങ്കൾ കാണുന്നത് ‘ബർന്നബാസ്’ എന്ന ഓമനപ്പേരു അർത്ഥമാക്കുന്നത് ‘പ്രബോധന പുത്രൻ’ എന്നതാണു.  സുവിശേഷം ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം യധാർത്ഥത്തിൽ ‘പ്രോൽസാഹനം’ എന്നായിരുന്നു എന്നാണോ അതുകൊണ്ടാണു ബർണ്ണബാസിനെ ‘പ്രബോധന പുത്രൻ’ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല! ‘പ്രോൽസാഹനം’ എന്നത് നിർവചിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അമൂർത്തമായ ഒരു ആശയമാണു എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. യോസെഫിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ‘കാണുവാൻ’ കഴിയുന്നത് പ്രോൽസാഹനം ജീവിതത്തിൽ  പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങിനെ എന്താണു ‘പ്രോൽസാഹനം’ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും.  ഇങ്ങനെ യോസേഫ് ഒരു ‘പ്രോൽസാഹന പുത്രൻ’ ആയിത്തീരുന്നു.  അദ്ദേഹം ‘പ്രോൽസാഹനം’ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുക വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു.

“ആരും ദൈവത്തെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല” (യോഹന്നാൻ 1:18). അതു കൊണ്ട്, നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രക്രുതിയും യധാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണു.  നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണു, എന്നാൽ ‘ദൈവം ആത്മാവ്’ ആകയാൽ അത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണു അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.  അതു കൊണ്ട് സുവിശേഷം സംക്ഷിപ്തമായി ഈസാ മസീഹിന്റെ ജീവിതത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും ‘ദൈവ വചനം’ എന്നതും ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നതുമായ ശീർഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽക്കൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

14 വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ്സ് പിതാവിൽ നിന്നു ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു.
15 യോഹന്നാൻ അവനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷീകരിച്ചു: എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എനിക്കു മുമ്പനായി തീർന്നു; അവൻ എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നേ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
16 അവന്റെ നിറവിൽ നിന്നു നമുക്കു എല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 ന്യായപ്രമാണം മോശെ മുഖാന്തരം ലഭിച്ചു; കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു.
18 ദൈവത്തെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

യോഹന്നാൻ 1:14, 16-18

നമുക്ക് എങ്ങിനെയാണു ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെയും ക്രുപയെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? നാം അത് യധാർത്ഥത്തിൽ ജഡ-രക്ത ശരീർത്തിലുള്ള ഈസാ (അ.സ) ന്റെ ജീവിതത്തിൽക്കൂടെ കാണുവാൻ കഴിയും.  യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്‘ദൈവത്തിന്റെ ക്രുപയും സത്യവും’ യേശുവിൽ കാണുക വഴി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  ന്യായ പ്രമാണത്തിനു, അതിലെ കൽപ്പനകളിൽക്കൂടെ, ആ ദ്രുശ്യമായ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പുത്രൻ… ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടു വന്നു

‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം നമുക്ക് ഈസാ/യേശുവിനെ (അ.സ) സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.  ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം യേശുവിന്റെ വംശാവലി (പിതാവ് മുതൽ മകൻ വരെ) എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദമിൽ നിന്നുമാണു. നാം വംശാവലിയുടെ അവസാനത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിങ്ങനെയാണു,

38… ദൈവപുത്രനായ ആദാമിന്റെ പുത്രനായ സേത്തിന്റെ മകൻ എനോശിന്റെ മകൻ.

 

ലൂക്കോസ് 3:38

നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദമിനെ ‘ദൈവത്തിന്റെ മകൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നതാണു. എന്തു കൊണ്ട്? കാരണം ആദാമിനു ഒരു മാനുഷിക പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണു.  യേശുവിനും ഒരു മാനുഷിക പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ടത് ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നാണു.  മുകളിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നതു പോലെ അദ്ദേഹം‘പിതാവിൽ നിന്നും നേരിട്ടു വന്നു’ എന്നതാണു.

ഖുർ ആനിൽ നിന്നും ‘..ന്റെ മകൻ’ എന്നതിനു ഉദാഹരണം

ഖുർ ആൻ ‘…ന്റെ മകൻ’ എന്ന ആശയം ഇഞ്ചീലിലേതു പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.  താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയത്ത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ

( നബിയേ, ) അവര്‍ നിന്നോട്‌ ചോദിക്കുന്നു; അവരെന്താണ്‌ ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന്‌. നീ പറയുക: നിങ്ങള്‍ നല്ലതെന്ത്‌ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്കും അനാഥര്‍ക്കും അഗതികള്‍ക്കും വഴിപോക്കന്‍മാര്‍ക്കും വേണ്ടിയാണത്‌ ചെയ്യേണ്ടത്‌. നല്ലതെന്ത്‌ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹു അതറിയുന്നവനാകുന്നു.

 

സൂറത്ത് അൽ- ബഖറാ 2:215

‘സഞ്ചാരികൾ’ എന്ന വാക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ ‘വഴി യാത്രക്കാർ’ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ‘പാതയുടെ പുത്രന്മാർ’ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണു അറബ് ഭാഷയുടെ മൂല പദത്തിൽ (‘ഇബ്നി സബീൽ’ അല്ലെങ്കിൽ  ابن السبيل) എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.  എന്തു കൊണ്ട്? കാരണം വ്യാഖ്യാതാക്കളും പരിഭാഷകരും ആ പദസഞ്ചയം ‘പാതയുടെ പുത്രന്മാർ’ എന്ന വാക്ക് അതുപോലെ സൂചിപ്പിക്കുകയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ ആണു, എന്നാൽ അത് യാത്രക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ആണു- അതായത് യാത്ര എന്നത് ജീവിത ചര്യ ആക്കിയവർ അതു കൊണ്ട് റോഡിനെ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ.

‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നത് എന്തല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഇത് തന്നെയാണു ബൈബിളിലും ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്ന പദം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ.  തൗറാത്തിലോ, സബൂറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചീലിലോ എവിടേയും ‘ദൈവ പുത്രൻ’ എന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിനു ഒരു സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗീക ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അതു കൊണ്ടു തന്നെ അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു യധാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായി എന്നു പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ ഒരു മനസ്സിലാക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനം  ഗ്രീക്ക് ബഹു ദൈവവാദത്തിൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് ‘ഭാര്യമാർ’ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് സർവ്വ സാധാരണമായിരുന്നു എന്നതാണു.    എന്നാൽ ബൈബിളിൽ  (അൽ കിതാബ്) ഒരു ഇടത്തും ഇത് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.  തീർച്ചയായും ഇത് അസ്സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണു കാരണം യേശുക്രിസ്തു ഒരു കന്യകയിൽ ആണു ജനിച്ചത്- അതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല.

സംഗ്രഹം

നാം ഇവിടെ കണ്ടത് പ്രവാചകനായ എശയ്യാവ് ഏകദേശം ബി സി 750ൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം നേരിട്ട് ഒരു അടയാളം വരും എന്നായിരുന്നു

14 അതുകൊണ്ടു യഹോവ നിനക്കു ഒരു അടയാളം നൽകും; കന്യക ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും അവനെ ഇമ്മാനുവേൽ എന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

എശയ്യാവ് 7:14

നിർവചനപ്പ്രകാരം കന്യകാ ജാതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനുഷികമായ ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല.  നാം ഇവിടെ കണ്ടത് ദൈവ ദൂതനായ ഗബ്രിയേൽ (ജിബ്രീൽ) മറിയയോട് അരുളിചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ‘അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും (മറിയ)’.  ഇത് ദൈവവും മറിയയും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധമായ ബന്ധം മൂലമല്ല- അത് തീർച്ചയായും മതനിന്ദയാണു (ഷിർക്).  അല്ല, ഈ മകൻ അതുല്യനായ ഒരു ‘വിശുദ്ധപ്രജ’ ആയിരിക്കും, മാനുഷീക പദ്ധതിയോ പരിശ്രമമോ ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നതായിരുന്നു.  ഈ ഒരു ആശയപ്രകാരം മശീഹാ ദൈവ പുത്രനും അതു പോലെ ദൈവ വചനവും ആകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *