3 ചിന്തകൾ “മൂസയുടെ ശാപത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം (PBUH) ഉണ്ടായോ?”

മൂസ (അ.സ) ശാപത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി സംഭവിച്ചോ?

  • by

നാം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഏ ഡി 70 ൽ അവർ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് അവർ പ്രവാസികളായും വിദേശികളായും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കഴിയേണ്ടി വന്നു എന്നാണു.  ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾ… Read More »മൂസ (അ.സ) ശാപത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി സംഭവിച്ചോ?