യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ

പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം

  • by

നാം തൊട്ട് മുൻപുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇരമ്യാവ് (അ.സ) ൽ നിന്നും കണ്ടത് പാപം എന്നത്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ ദാഹത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം ആണു എന്നാണു.  നമുക്ക് പാപ പരമായ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും… Read More »പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം