മൂസയുടെ ശാപങ്ങൾ

തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹവും ശാപവും കൊണ്ടാണു

  • by

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ യധാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അല്ലാഹു നൽകിയ മാനദണ്ഡം നാം കണ്ടു- അതായത് അവർ അവരുടെ സന്ദേശത്തിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കണം.  പ്രവാചകനായ മൂസാ (അ.സ) ഈ നിയമം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി-… Read More »തൗറാത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹവും ശാപവും കൊണ്ടാണു

അഹരോന്റെ അടയാളം: 1 പശുവും, 2 ആടുകളും

  • by

നാം മൂസായുടെ രണ്ടാം അടയാളത്തിൽ കണ്ടത് സീനായ് മലയിൽ വച്ച് നൽകപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ വളരെ കണിശം ആയിരുന്നു എന്നാണു.  താങ്കളെ താങ്കൾ ന്യായപ്രമാണം എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നുവോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന്ഒരു സ്വയശോധന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ… Read More »അഹരോന്റെ അടയാളം: 1 പശുവും, 2 ആടുകളും