ബൈബിൾ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് സെപ്റ്റുവജിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്?

എങ്ങിനെയാണു ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്?

  • by

ബൈബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അൽകിതാബ്, സാധാരണമായി അതിന്റെ മൂല ഭാഷകളിൽ (ഹീബ്രൂ & ഗ്രീക്) വായിക്കാറില്ല. ഇത് ഈ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യം അല്ലാത്തതിനാൽ അല്ല. അതായത്, ബൈബിൾ അതിന്റെ മൂല ഭാഷകളിൽ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന… Read More »എങ്ങിനെയാണു ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്?