ബൈബിൾ പതിപ്പുകൾ

എന്തുകൊണ്ടാണു വിവിധങ്ങളായ ബൈബിൾ ‘പതിപ്പുകൾ ‘?

  • by

ഈയിടയ്ക്ഞാഒരുഇമാമിന്റെപഠിപ്പിക്കൽശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.അദ്ദേഹംവളരെതെറ്റായഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്- എന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്.  ഒരു പക്ഷെ താങ്കളും ഇത്കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അത് താങ്കളുടെ ഹ്രുദയത്തിൽ അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ടാകാം.… Read More »എന്തുകൊണ്ടാണു വിവിധങ്ങളായ ബൈബിൾ ‘പതിപ്പുകൾ ‘?