ജീവിതപുസ്തകം

ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ വലത്തും ഇടത്തും നിന്ന് മലക്കുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുമോ?

  • by

ഒരു കാഹള നാദത്തോടെ ന്യായവിധി ദിവസം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സൂറ അൽ ഹഖ (സൂറ 69 – യാധാർത്യം) വിവരിക്കുന്നു. പിന്നെ, ഒരു തവണ കാഹളം മുഴക്കി. ഭൂമിയും പർവതങ്ങളും ഉയർത്തുകയും തകർക്കപ്പെടുകയും ഒന്നാകെ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദിവസം, അത് സംഭവിക്കും. ആകാശം… Read More »ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ വലത്തും ഇടത്തും നിന്ന് മലക്കുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുമോ?