ഏലിയ

ഏലിയാസ് പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു ? ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു എങ്ങനെ നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിയും ?

  • by

നബി ഏലിയാസ് (ഏലീയാവല്ല) മൂന്നു തവണ അൽ അനാം, സഫ്ഫാത്ത് എന്നീ സൂറത്തുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ നമ്മോട് പറയുന്നത്: സകരിയ്യാ, യഹ്‌യാ, ഈസാ, ഇല്‍യാസ്‌ എന്നിവരെയും ( നേര്‍വഴിയിലാക്കി. ) അവരെല്ലാം സജ്ജനങ്ങളില്‍ പെട്ടവരത്രെ.… Read More »ഏലിയാസ് പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു ? ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു എങ്ങനെ നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിയും ?