ന്യായ വിധി ദിവസം: താരിഖ്, ആദിയത്ത് & മസിഹ്

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സൂറ അത്ത് -താരിഖ് (സൂറ 86 – രാത്രിയിൽ വരുന്നത് ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

അവനെ ( മനുഷ്യനെ ) തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ( അല്ലാഹു ) കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. രഹസ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അപ്പോള്‍ അവന്‌ ( മനുഷ്യന്‌ ) യാതൊരു ശക്തിയോ, സഹായിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;

സൂറ അത്ത്-താരിഖ് 86: 8 -10 

നമ്മുടെ രഹസ്യവും ലജ്ജാകരവുമായ എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും അല്ലാഹു തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ  അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാകയില്ല എന്ന് സൂറത്ത് താരിഖ് പറയുന്നു. അങ്ങിനെത്തന്നെ സൂറത്ത് ആദിയത് (സൂറ 100- ഓടുന്നവ) അതേ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ

തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ നന്ദികെട്ടവന്‍ തന്നെ. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ അതിന്ന്‌ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ധനത്തോടുള്ള സ്നേഹം കഠിനമായവനാകുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്‍ അറിയുന്നില്ലേ? ഖബ്‌റുകളിലുള്ളത്‌ ഇളക്കിമറിച്ച്‌ പുറത്ത്‌ കൊണ്ട്‌ വരപ്പെടുകയും, ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത്‌ വെളിക്ക്‌ കൊണ്ടു വരപ്പെടുകയും ചെയ്താല്‍, തീര്‍ച്ചയായും അവരുടെ രക്ഷിതാവ്‌ അന്നേ ദിവസം അവരെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവന്‍ തന്നെയാകുന്നു.

സൂറ ആദിയത്  100: 6-11

 നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അല്ലാഹു നന്നായി അറിയുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂറ അൽ അദിയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയായിക്കൊള്ളുമെന്നു ചിന്തിക്കുവാനും, പ്രതീക്ഷിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ സൂറത്ത് താരിഖിലും ആദിയത്തിലും ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തയ്യാറാകുന്നത് നല്ലതല്ലേപക്ഷെ എങ്ങനെ?  

ഈ ദിവസത്തിനായി തയ്യാറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ആണു ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇൻജിലിൽ പറഞ്ഞത് :

21 പിതാവു മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു.
22 എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്നു പിതാവു ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
23 പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.
24 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ വചനം കേട്ടു എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാതെ മരണത്തിൽ നിന്നു ജീവങ്കലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു.
25 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാഴികവരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
26 പിതാവിന്നു തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രന്നും തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാറു വരം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
27 അവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകയാൽ ന്യായവിധിനടത്തുവാൻ അവന്നു അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 5: 21-27

ന്യായവിധി ദിനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പോലുംത് ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ തനിക്ക് വലിയ അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. മൂസാ നബിയുടെ തൗറാത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലെ ലോക സൃഷ്ടിയിൽ കൂടി തന്റെ അധികാരം പ്രവചിച്ചതിൽക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. സബൂറും പിന്നീട് വന്ന പ്രവാചകന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു അത് തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകപ്പെട്ട അധികാരം അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ആണെന്നാണു.   “എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല” എന്നും പ്രവാചകൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്? അത് നമുക്ക്  ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും .

 

 

ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

നാം ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) എങ്ങിനെയാണു അതുല്യമായ അധികാരത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടു.  അദ്ദേഹം ചില സത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിനു, അദ്ദേഹം ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങിനെയാണു വലിയൊരു വിരുന്നിന്റെ കഥ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നാം കണ്ടു, മാത്രമല്ല എങ്ങിനെയാണു അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കരുണയില്ലാത്ത ദാസൻ എന്ന കഥയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നും നാം കണ്ടു.  ഈ കഥകളെ ഉപമകൾ  എന്നാണു അറിയപ്പെടുന്നത്, മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ഈ ഉപമകൾ എത്രമാത്രം തന്റെ അദ്ധ്യാപനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് അതുല്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണു, കൂടാതെ ഈ ഉപമകൾ വളരെ ആകർഷണീയവും ചിന്തനീയവും ആണു.

സൂറ അൻ കാബുത് (സൂറ 29- എട്ടുകാലി) നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവും ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണു. അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്

ആ ഉപമകള്‍ നാം മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി വിവരിക്കുകയാണ്‌. അറിവുള്ളവരല്ലാതെ അവയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.

സൂറ അൻ കാബുത് 29:43

സൂറാ ഇബ്രാഹീം (സൂറ 14) നമ്മോട് എങ്ങിനെയാണു അല്ലാഹു ഒരു മരത്തിന്റെ ഉപമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

അല്ലാഹു നല്ല വചനത്തിന്‌ എങ്ങനെയാണ്‌ ഉപമ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌ നീ കണ്ടില്ലേ? ( അത്‌ ) ഒരു നല്ല മരം പോലെയാകുന്നു. അതിന്‍റെ മുരട്‌ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നതും അതിന്‍റെ ശാഖകള്‍ ആകാശത്തേക്ക്‌ ഉയര്‍ന്ന്‌ നില്‍ക്കുന്നതുമാകുന്നു.

അതിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച്‌ അത്‌ എല്ലാ കാലത്തും അതിന്‍റെ ഫലം നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ അവര്‍ ആലോചിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അല്ലാഹു ഉപമകള്‍ വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

ദുഷിച്ച വചനത്തെ ഉപമിക്കാവുന്നതാകട്ടെ, ഒരു ദുഷിച്ച വൃക്ഷത്തോടാകുന്നു. ഭൂതലത്തില്‍ നിന്ന്‌ അത്‌ പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്ന്‌ യാതൊരു നിലനില്‍പുമില്ല.

ഐഹികജീവിതത്തിലും, പരലോകത്തും സുസ്ഥിരമായ വാക്കുകൊണ്ട്‌ സത്യവിശ്വാസികളെ അല്ലാഹു ഉറപ്പിച്ച്‌ നിര്‍ത്തുന്നതാണ്‌. അക്രമകാരികളെ അല്ലാഹു ദുര്‍മാര്‍ഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തോ അത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

സൂറ ഇബ്രാഹീം 14:24-26

ഈസാ അൽ മസീഹിന്റെ ഉപമകൾ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടെ എന്തു കൊണ്ടാണു അവിടുന്ന് ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനു അദ്ദേഹം നൽകിയ വിവരണം ഇഞ്ചീലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്:

10 പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കെ വന്നു: അവരോടു ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു.
11 അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
12 ഉള്ളവന്നു കൊടുക്കും; അവന്നു സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവനോടോ അവന്നുള്ളതും കൂടെ എടുത്തുകളയും.
13 അതുകൊണ്ടു അവർ കണ്ടിട്ടു കാണാതെയും കേട്ടിട്ടു കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഉപമകളായി അവരോടു സംസാരിക്കുന്നു.

മത്തായി 13:10-13

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാചകം ബി സി 700 ആം ആണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന  എശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ (അ.സ) ഉദ്ദരണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.  മറ്റ് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം നാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കേൾക്കതെ പോകകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവ ആക കൊണ്ടോ ആകാം.  അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു വിശദീകരണം ആശയക്കുഴപ്പത്തെ നീക്കിക്കളയുന്നു.  എന്നാൽ മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ അവ മനസ്സിലാക്കുവാൻ താൽപ്പര്യം ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണു.  നാം അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല, അതു കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാകത്തതാണു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു.  എന്നാൽ ആശയക്കുഴപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആണു മനസ്സിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു വിവരണവും മതിയാവുകയില്ല.  അപ്പോൾ പ്രശ്നം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ല എന്നതാണു, അല്ലാതെ മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ല.

ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നാടകീയമായ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി.  അവരുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നവർ ആ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർ ആകുന്നതു കൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഴിക്കുന്നു, അതു വഴി അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാൽ കീഴടങ്ങുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്കോ അവർ ആ കഥയെ പുച്ഛത്തോടെയും താൽപ്പര്യം ഇല്ലതെയും  കാണുകയും അതു കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.  ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഒരു പ്രധാന മാർഗമായിരുന്നു അതു വഴി അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു കർഷകൻ ഗോതമ്പിൽ നിന്നും തവിട് അത് പാറ്റുന്നതിൽക്കൂടി വേർതിരിക്കുന്നതു പോലെ ജനത്തെ വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ അങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു.  സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർക്ക് ഉപമ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി തോന്നും അതിലെ സത്യത്തെ അംഗികരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എന്നതാണു അതിന്റെ  കാരണം. അവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കാതലായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

വിതയ്ക്കുന്നവന്റെയും നാലു നിലങ്ങളുടെയും ഉപമ

ഉപമകളിൽക്കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ പ്രവാചകനായ ഈസാ (അ.സ) നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം അവരെ ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിനു ജനത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.  ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഉപമ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും:

അവൻ അവരോടു പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തന്നാൽ: “വിതെക്കുന്നവൻ വിതെപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു.
വിതെക്കുമ്പോൾ ചിലതു വഴിയരികെ വിണു; പറവകൾ വന്നു അതു തിന്നു കളഞ്ഞു.
ചിലതു പാറസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീണു; മണ്ണിന്നു താഴ്ചയില്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളെച്ചുവന്നു.
സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറെ ചൂടുതട്ടി, വേർ ഇല്ലായ്കയാൽ അതു ഉണങ്ങിപ്പോയി.
മറ്റു ചിലതു മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു; മുള്ളു മുളെച്ചു വളർന്നു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
മറ്റു ചിലതു നല്ല നിലത്തു വീണു, നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു.
ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ.”

മത്തായി 13:3-9

അതു കൊണ്ട് ഈ ഉപമ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണു?  നാം ഊഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യറുണ്ടായിരുന്നവർ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അത് എന്താണു അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിന്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകിയത്:

18 എന്നാൽ വിതെക്കുന്നവന്റെ ഉപമ കേട്ടുകൊൾവിൻ.
19 ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ടു ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതു എടുത്തുകളയുന്നു; ഇതത്രെ വഴിയരികെ വിതെക്കപ്പെട്ടതു.
20 പാറസ്ഥലത്തു വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടിട്ടു ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈകൊള്ളുന്നതു ആകുന്നു എങ്കിലും വേരില്ലാതിരിക്കയാൽ അവൻ ക്ഷണികനത്രേ.
21 വചനംനിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു.
22 മുള്ളിന്നിടയിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കീട്ടു നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു.
23 നല്ല നിലത്തു വിതെക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതു ആകുന്നു അതു വിളഞ്ഞു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നല്കുന്നു.”

മത്തായി 13:18-23

ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശത്തോട് നാലു വിധമായ പ്രതികരണമാണു ഉള്ളത്.  ആദ്യത്തേത് ഒന്നും ‘മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതും’ അതുകൊണ്ട് പിശാച് (ഇബ് ലീസ്) ആ സന്ദേശം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയുന്നതും ആണു.  ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പ്രതികരണങ്ങളും ആദ്യം ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നവയും അവർ ആ സന്ദേശം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവയും ആണു.  എന്നാൽ ഈ സന്ദേശം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വളരേണ്ടതാണു.  നാം അവ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനു ശേഷം തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല.  അതു കൊണ്ട് ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം, അവർ ആദ്യം ആ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും, അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. നാലാമത്തെ ഹൃദയം മാത്രമേ, ’വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ’ അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ഈ ഉപമയുടെ ഒരു വസ്തുത നാം നമ്മോട് തന്നെ ‘നാം ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി?’ ആണെന്ന് ചോദിക്കണം എന്നതാണു.  യധാർത്ഥമായും നന്നായും ‘മനസ്സിലാക്കുന്ന’ ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമേ നല്ല ഒരു ഫലം നൽകുവാൻ കഴിയൂ.  നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റ് കഴിവു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ , ആദം മുതൽ, തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും അല്ലാഹുവിങെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണു.  ആദമിനു ശേഷം, തൗറാത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം വരുന്നത് ബ്രാഹീം നബി (അ.സ) നു നൽകപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽക്കൂടിയും   അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലിയർപ്പണവും,  മൂസാ (അ.സ), അദ്ദേഹത്തിനു നൽകപ്പെട്ട പത്ത് കൽപ്പനകളും, ഹാരൂൺ (അ.സ) തുടങ്ങിയവരിൽക്കൂടിയും ആണു. സബൂറിൽ, ‘മസീഹിന്റെ ഉൽഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല ഏശയ്യാവ്, ഇരമ്യാവ്, സഖര്യാവ്, ദാനിയേൽ, മലാഖി എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ വെളിപ്പാടുകളും നമ്മെ ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം‘ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരുക്കും.

കളയുടെ ഉപമ

ഈ ഉപമയുടെ വിശദീകരണത്തിനു ശേഷം പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) കളകളുടെ ഉപമയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു.

24 അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ നിലത്തു നല്ല വിത്തു വിതെച്ചതിനോടു സദൃശമാകുന്നു.
25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ശത്രു വന്നു, കോതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കള വിതെച്ചു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു.
26 ഞാറു വളർന്നു കതിരായപ്പോൾ കളയും കാണായ്‍വന്നു.
27 അപ്പോൾ വീട്ടുടയവന്റെ ദാസന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: യജമാനനേ, വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലയോ വിതെച്ചതു? പിന്നെ കള എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.
28 ഇതു ശത്രു ചെയ്തതാകുന്നു എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി അതു പറിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ദാസന്മാർ അവനോടു ചോദിച്ചു.
29 അതിന്നു അവൻ: ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ കോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും.

മത്തായ 13:24-29

അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയ വിശദീകരണം ഇതാ

36 അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: വയലി കളയുടെ ഉപമ തെളിയിച്ചുതരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:
37 “നല്ല വിത്തു വിതെക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ;
38 വയൽ ലോകം; നല്ലവിത്തു രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ;
39 കള ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ; അതു വിതെച്ച ശത്രു പിശാചു; കൊയ്ത്തു ലോകാവസാനം;
40 കൊയ്യുന്നവർ ദൂതന്മാർ കള കൂട്ടി തീയിൽ ഇട്ടു ചുടുംപോലെ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും.
41 മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും; അവർ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു എല്ലാ ഇടർച്ചകളെയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു
42 തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയുകയും, അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.
43 അന്നു നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കും. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ.

മത്തായി 13:36-43

കടുകുമണിയുടെയും പുളിച്ച മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഉപമകൾ

പ്രവാചകനായ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) വളരെ ചെറിയ ഉപമകളും പഠിപ്പിച്ചു.

31 മറ്റൊരു ഉപമ അവൻ അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടുകുമണിയോടു സദൃശം; അതു ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തന്റെ വയലിൽ ഇട്ടു.
32 അതു എല്ലാവിത്തിലും ചെറിയതെങ്കിലും വളർന്നു സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി, ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വന്നു അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വൃക്ഷമായി തീരുന്നു.”
33 അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവരോടു പറഞ്ഞു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോടു സദൃശം; അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു.”

മത്തായി 13:31-33

ദൈവ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ ചെറുതും അപ്രധാനവും ആയി ആരംഭിക്കും എന്നാൽ അതിനു ശേഷം അത് ലോകം മുഴുവനും യീസ്റ്റ് മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പോലെയും ഒരു ചെറിയ വിത്ത് വലിയ ഒരു വൃക്ഷമായി  വളരുന്നതു പോലെയും വളരും. അത് ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുന്നതു കൊണ്ട് വളരുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടന്ന് വളരുന്നത് അല്ല, അതിന്റെ വളർച്ച കാണുവാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതും ആർക്കും തടയുവാൻ കഴിയാത്തതും ആണു.

ഒളിച്ചു വച്ച നിധിയെക്കുറിച്ചും, വിലയേറിയ മുത്തിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉപമ

44 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചുവെച്ച നിധിയോടു സദൃശം. അതു ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറെച്ചിട്ടു, തന്റെ സന്തോഷത്താൽ ചെന്നു തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റു ആ വയൽ വാങ്ങി.
45 പിന്നെയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നല്ല മുത്തു അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോടു സദൃശം.
46 അവൻ വിലയേറിയ ഒരു മുത്തു കണ്ടെത്തിയാറെ ചെന്നു തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റു അതു വാങ്ങി.

മത്തായി 13:44-46

ഈ ഉപമകൾ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.  വയലിൽ ഒളിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന നിധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ.  ആ നിധി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ആ വയലിനരികിൽക്കൂടെ നടന്നു പോകുന്നവർ എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനു യാതൊരു വിലയും ഇല്ല എന്നും അതു കൊണ്ടു തന്നെ അതിൽ അവർ യാതൊരു താൽപ്പര്യവും കാണിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ അമൂല്യമായ ഒരു നിധി ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് ആ വയലിന്റെ മൂല്യം വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട്- അദ്ധേഹത്തിനു ഉണ്ടായിരുന്ന സകലത്തേയും വിറ്റ് ആ നിലം വാങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം മൂല്യം ഉണ്ടയിരുന്നതു അത് വിറ്റ് നിധി കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  അതു പോലെത്തന്നെയാണു ദൈവ രാജ്യവും- അതിന്റെ മൂല്യം പലർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ വില തിരിച്ചറിയുന്ന ചുരുക്കം ചിലർ അതിന്റെ മഹത്തായ മൂല്യം പ്രാപിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

വലയുടെ ഉപമ

47 പിന്നെയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാവക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായോരു വലയോടു സദൃശം.
48 നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതു വലിച്ചു കരെക്കു കയറ്റി, ഇരുന്നുകൊണ്ടു നല്ലതു പാത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടിവെച്ചു, ചീത്ത എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
49 അങ്ങനെ തന്നേ ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും; ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ടു നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ചു തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും;
50 അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

മത്തായി 13:47-50

ദൈവ രാജ്യം ജനത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു.  ഈ വേർതിരിവ് മുഴുവനായി വെളിപ്പെടുന്നത് ന്യായ വിധി നാളിൽ ആണു – അന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ നഗ്നമാക്കപ്പെടും.

ദൈവ രാജ്യം വളരെ നിഗൂഡമായാണു വളരുന്നത്, മാവിലെ യീസ്റ്റ് പോലെ, അതിനുള്ള മഹത്തായ മൂല്യം  പലരിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പലർക്കും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമാക്കുവാൻ കാരണം ആകുന്നു.  അത് ജനത്തെ അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ എന്നുമായി വേർതിരിക്കുന്നു.  ഈ ഉപമകൾ പഠിപ്പിച്ചതിനന്തരം ഈസാ അൽ മസീഹ് തന്റെ കേൾവിക്കാരോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

51 ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുവോ?” എന്നതിന്നു അവർ ഉവ്വു എന്നു പറഞ്ഞു.
മത്തായി 13:51

അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്തു ചിന്തിക്കുന്നു?

മസീഹ് ആന്തരീക ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്

വിശുദ്ധി എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു?  സൂറാ അൻ നിസാ (സൂറാ 4- സ്ത്രീ) പ്രസ്താവിക്കുന്നത്

സത്യവിശ്വാസികളേ, ലഹരിബാധിച്ചവരായിക്കൊണ്ട്‌ നിങ്ങള്‍ നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്‌; നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്തെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ബോധമുണ്ടാകുന്നത്‌ വരെ. ജനാബത്തുകാരായിരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ കുളിക്കുന്നത്‌ വരെയും ( നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത്‌. ) നിങ്ങള്‍ വഴി കടന്ന്‌ പോകുന്നവരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ. നിങ്ങള്‍ രോഗികളായിരിക്കുകയോ യാത്രയിലാവുകയോ ചെയ്താല്‍- അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളിലൊരാള്‍ മലമൂത്രവിസര്‍ജ്ജനം കഴിഞ്ഞ്‌ വരികയോ, സ്ത്രീകളുമായി സമ്പര്‍ക്കം നടത്തുകയോ ചെയ്തുവെങ്കില്‍ -എന്നിട്ട്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വെള്ളം കിട്ടിയതുമില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ശുദ്ധിയുള്ള ഭൂമുഖം തേടിക്കൊള്ളുക. എന്നിട്ടതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളും കൈകളും തടവുക. തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹു ഏറെ മാപ്പുനല്‍കുന്നവനും പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

സൂറാ അൻ നിസാ 4:43

സൂറാ അൻ നിസായിലെ കൽപ്പന നൽകുന്നത് ഓരോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപിലും  മുഖവും കയ്യും ശുദ്ധമായ മണ്ണ് കൊണ്ട് ശുദ്ധിചെയ്യണം. പുറമെയുള്ള ശുദ്ധി വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണു.

സൂറാ ഷംസ് (സൂറ 91- സൂര്യൻ) ഉം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ്- അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിന്റെ ശുദ്ധിയും അതു പോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്നാണു.

മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തെയും അതിനെ സംവിധാനിച്ച രീതിയെയും തന്നെയാണ സത്യം.

എന്നിട്ട്‌ അതിന്ന്‌ അതിന്‍റെ ദുഷ്ടതയും അതിന്‍റെ സൂക്ഷ്മതയും സംബന്ധിച്ച്‌ അവന്‍ ബോധം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തീര്‍ച്ചയായും അതിനെ ( അസ്തിത്വത്തെ ) പരിശുദ്ധമാക്കിയവന്‍ വിജയം കൈവരിച്ചു.

അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയവന്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിര്‍ഭാഗ്യമടയുകയും ചെയ്തു.

സൂറാ ഷംസ് 91:7-10

സൂറാ ഷംസ് നമ്മോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ നാം വിജയിച്ചു, എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നാം പരാജിതരാകുന്നു.  ഈസാ അൽ മസീഹ് അ.സ മും നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിന്റെയും പുറമെയുള്ള വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു.

ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ)ന്റെ വാക്കുകൾക്ക് എങ്ങിനെയുള്ള ശക്തിയാണു അധികാരത്തോടുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുവാനും, ജനങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു.  അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള അധ്യാപനം നടത്തി- അത് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനെയും പരിശോധിക്കുവാൻ കാരണമാക്കുന്നു.  നാം പുറമെയുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉള്ളവർ ആണു, അതു കൊണ്ടാണു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപ് അംഗ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നതും ഹലാൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നാം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്.  പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ്വ. അ), ഹദീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം  പറയുന്നത്

“ശുദ്ധീകരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പകുതിയാണു…” മുസ്ലിം അദ്ധ്യായം  1 പുസ്തകം 002, നമ്പർ 0432

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) നാം മറ്റേ പകുതിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു- അതായത് നമ്മുടെ ആന്തരിക വിശുദ്ധി.  ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണു കാരണം മനുഷ്യർക്ക് മറ്റു ജനങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള വിശുദ്ധി കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വ്യത്യസ്തമാണു- അവിടുന്ന് ആന്തരീക വിശുദ്ധിയും ദർശിക്കുന്നു.  യഹൂദയിലെ ഒരു രാജാവ് മത പരമായ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പുറമെ മാത്രം ആചരിക്കുകയും, തന്റെ ആന്തരീക ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ ഒരു സന്ദേശവും ആയി വന്നു:

തന്നോടു പൂർണ്ണമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

2 ദിന വൃത്താന്തം16:9

ആ ഒരു സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആന്തരീക വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ‘ഹൃദയവും’ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു- അതായത് ‘താങ്കൾ’ എന്തു ചിന്തിക്കുന്നുവോ, അനുഭവിക്കുന്നുവോ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവോ, സമർപ്പിക്കുകയോ അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുകയോ അതു പോലെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.  സബൂറിലെ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹമാണു നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മൂല കാരണം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണു കാരണം ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) അദ്ധേഹത്തിന്റെ അധ്യാപനത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞത് പുറമെയുള്ള വിശുദ്ധിയ്ക്ക് വിപരീതമായാണു.  ഇഞ്ചീലിൽ അദ്ധേഹം ആന്തരീക വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച വസ്തുതകൾ താഴെ നൽകുന്നു:

പുറമെയുള്ളത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെത്തന്നെ അകവും ശുദ്ധീകരിക്കുക

(‘പരീശന്മാരെ’ ക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അവർ ആ കാലത്തെ യഹൂദാ ഗുരുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ഇമാമുമാരെപ്പോലെ.  ഈസാ അല്ലാഹുവിനു ‘പതാരം’ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.  ഇത് യഹൂദന്മാർ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന സക്കാത്ത് ആയിരുന്നു.)

37 അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ ഒരു പരീശൻ തന്നോടുകൂടെ മുത്താഴം കഴിപ്പാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു; അവനും അകത്തു കടന്നു ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നു.
38 മുത്താഴത്തിന്നു മുമ്പേ കുളിച്ചില്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു പരീശൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
39 കർത്താവു അവനോടു: “പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോ കവർച്ചയും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
40 മൂഢന്മാരേ, പുറം ഉണ്ടാക്കിയവൻ അല്ലയോ അകവും ഉണ്ടാക്കിയതു?
41 അകത്തുള്ളതു ഭിക്ഷയായി കൊടുപ്പിൻ; എന്നാൽ സകലവും നിങ്ങൾക്കു ശുദ്ധം ആകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
42 പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ തുളസിയിലും അരൂതയിലും എല്ലാ ചീരയിലും പതാരം കൊടുക്കയും ന്യായവും ദൈവസ്നേഹവും വിട്ടുകളകയും ചെയ്യുന്നു; ഇതു ചെയ്കയും അതു ത്യജിക്കാതിരിക്കയും വേണം.
43 പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്കു പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പ്രിയമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം;
44 നിങ്ങൾ കാണ്മാൻ കഴിയാത്ത കല്ലറകളെപ്പോലെ ആകുന്നു; അവയുടെ മീതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല.

ലൂക്കോസ് 11:37-44

ന്യായപ്രമാണപ്പ്രകാരം മൃത ശരീരം തൊട്ടാൽ ഒരു യഹൂദൻ അശുദ്ധൻ ആകും.  ഈസാ (അ.സ) ‘അറിയപ്പെടാത്ത’ കല്ലറകൾക്ക് മുകളിൽക്കൂടെ നടക്കുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ‘അവർ പോലും’ അറിയാതെ അവർ അവർ അശുദ്ധർ ആണു എന്നാണു കാരണം അവർ ആന്തരീക വിശുദ്ധിയെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.  നാം ഇത് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്തരീക വിശുദ്ധിയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത അവിശ്വാസികളെപ്പോലെ നാമും അശുദ്ധർ തന്നെയാണു.

ഹൃദയം മതപരമായി ശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു

ഇനി കാണുന്ന അധ്യാപനത്തിൽ, ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) പ്രവാചകനായ ബീ സി 750 ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എശയ്യാവിനെ (അ.സ) ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത്. (എശയ്യാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് വിടെ നോക്കുക)

നന്തരം യെരൂശലേമിൽനിന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു:
നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവ്വന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു? അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു
അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായംകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു?
അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കേണം എന്നും ദൈവം കല്പിച്ചുവല്ലോ.
നിങ്ങളോ ഒരുത്തൻ അപ്പനോടു എങ്കിലും അമ്മയോടു എങ്കിലും: നിനക്കു എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടതു വഴിപാടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അവൻ അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടാ എന്നു പറയുന്നു; ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
കപടഭക്തിക്കാരേ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു യെശയ്യാവു:
“ഈ ജനം അധരം കൊണ്ടു എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നെ വിട്ടു അകന്നിരിക്കുന്നു.
മാനുഷകല്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിച്ചതു ഒത്തിരിക്കുന്നു.
10 പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെ അരികെ വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: “കേട്ടു ഗ്രഹിച്ചു കൊൾവിൻ.
11 മനുഷ്യന്നു അശുദ്ധിവരുത്തുന്നതു വായിക്കകത്തു ചെല്ലുന്നതു അല്ല, വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതത്രേ; അതു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു.”
12 അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കെ വന്നു: പരീശന്മാർ ഈ വാക്കു കേട്ടു ഇടറിപ്പോയി എന്നു അറിയുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു.
13 അതിന്നു അവൻ: “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവു നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തൈ ഒക്കെയും വേരോടെ പറിഞ്ഞുപോകും.
14 അവരെ വിടുവിൻ; അവർ കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികൾ അത്രേ; കുരുടൻ കുരുടനെ വഴിനടത്തിയാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15 പത്രൊസ് അവനോടു: ആ ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു തെളിയിച്ചുതരേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അതിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതു: “നിങ്ങളും ഇന്നുവരെ ബോധമില്ലാത്തവരോ?
17 വായിക്കകത്തു കടക്കുന്നതു എല്ലാം വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ടു മറപ്പുരയിൽ പോകുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ?
18 വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വരുന്നു; അതു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു.
19 എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത, കുലപാതകം, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, മോഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്നു.
20 മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതു ഇതത്രേ; കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷിക്കുന്നതോ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല.”

മത്തായി 15:1-20

ഈ ഒരു ഏറ്റു മുട്ടലിൽ, ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിനു വിപരീതമായി നാം പെട്ടന്ന് നമ്മുടെ മത പരമായ ആചാരങ്ങൾ ‘മാനുഷികമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക്’ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പണിയുവാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാണു. പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത്, യഹൂദാ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കണം എന്ന കടമ മന:പ്പൂർവ്വമായി അവഗണിക്കുകയും മാതാ പിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനു പകരം പണം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു വന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നാം ആന്തരീക വിശുദ്ധിയെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന അതേ പ്രശ്നം അഭിമുകീകരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.  ഈ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും നാം ശുദ്ധർ ആയില്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നാം ശിക്ഷാ വിധിയിൽ അകപ്പെടുവാൻ കാരണമാകും.

പുറമെ മനോഹരം എന്നാൽ അകത്തു മുഴുവൻ ദുഷ്ടത

25 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു; അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 കുരുടനായ പരീശനെ, കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന്നു മുമ്പെ അവയുടെ അകം വെടിപ്പാക്കുക.
27 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറകളോടു നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറമെ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നെങ്കിലും അകമെ ചത്തവരുടെ അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
28 അങ്ങനെ തന്നേ പുറമെ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു മനുഷ്യർക്കു തോന്നുന്നു; അകമെയോ കപടഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവരത്രേ.

മത്തായി 23:25-28

ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) നാം കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറയുകയാണു. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണു പുറമെയുള്ള വിശുദ്ധി, എന്നാൽ പലരും ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ അത്യാഗ്രഹവും അകത്തെ ആസക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക- മതപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവർ പോലും ഇവ ചെയ്യുന്നു.  ആന്തരാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണു- എന്നാൽ അത് വളരെ കഠിനമാണു.  അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആന്തരീക വിശുദ്ധി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ന്യായം വിധിക്കും.  അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നു: ന്യായ വിധി ദിവസത്തിൽ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തക്കവണ്ണം എങ്ങിനെയാണു നമുക്ക് എങ്ങിനെയാണു നമ്മെത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുക? നാം അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇഞ്ചീൽ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുകയാണു.