ഈസയുടെ ഉപമകൾ

ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

  • by

നാം ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) എങ്ങിനെയാണു അതുല്യമായ അധികാരത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടു.  അദ്ദേഹം ചില സത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിനു, അദ്ദേഹം ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങിനെയാണു… Read More »ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു