ഇസ അൽ മസിഹ് തൗറാത്തിൽ പ്രവചിച്ചു

മൂസയുടെ തൗറാത്ത് ഈസാ അൽ മസിഹിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് എങ്ങനെ?

  • by

പ്രവാചകൻ ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സലാം പ്രവാചകന്റെ ക്രൂശുമരണവും പുനരുത്ഥാനവും അല്ലാഹുവിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന് ഇൻജിൽ പറയുന്നു. പ്രവാചകന്റെ ഉയിർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പത്രോസ്, തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ നേതാവ്,… Read More »മൂസയുടെ തൗറാത്ത് ഈസാ അൽ മസിഹിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് എങ്ങനെ?