അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണയും കരുണയും

പ്രവാചകനായ ഈസാ മസീഹ് (അ.സ) തന്റെ കരുണ ദീർഖമാക്കുന്നു

ഷരീയ നിയമങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പന താങ്കൾ എപ്പോളെങ്കിലും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ചെയ്യുവാൻ നാം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ യധാർത്ഥത്തിൽ നമ്മിൽ പലരും നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണു, നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നും… Read More »പ്രവാചകനായ ഈസാ മസീഹ് (അ.സ) തന്റെ കരുണ ദീർഖമാക്കുന്നു