യാഹി പ്രവാചകൻ

പ്രവാചകനായ യഹ് യാ (അ.സ) ക്ളേശമനുഭവിക്കുന്നു- മത്രമല്ല- യധാർഥ രക്തസാക്ഷിയായി മറുന്നു

സൂറ മുനാഫിഖീൻ (സൂറ 63- കാപട്യമുള്ളവർ) വിശദീകരിക്കുന്നതു ഒരിൽക്കൽ മുഹമ്മദ് (സ്വ. അ) നെ അനുകൂലിച്ചു സംസാരിച്ചവർ പിന്നീട് അവർ മൂല്യമില്ലാത്ത കളവ് പറയുന്നവർ ആണു എന്ന് കണ്ടെത്തി. കപട വിശ്വാസികള്‍ നിന്‍റെ അടുത്ത്‌… Read More »പ്രവാചകനായ യഹ് യാ (അ.സ) ക്ളേശമനുഭവിക്കുന്നു- മത്രമല്ല- യധാർഥ രക്തസാക്ഷിയായി മറുന്നു