നഷ്ടപ്പെട്ട മകന്റെ കഥ

ഈസാ മസീഹ് (അ.സ)..നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ വരുന്നു

സൂറ ഫുസ്സിലത്ത് (സൂറ 41: വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു) ന്യായ വിധി നാളിനെ മുൻ കൂട്ടികാണുന്നു അന്ന് ഓരോ തരത്തിനനുസരിച്ച് ജനം വരിയായി പോകും അന്ന് അവരവരുടെ തൊലി പോലും അവർക്ക് എതിരായി സാക്ഷീകരിക്കും.  അവരോട്… Read More »ഈസാ മസീഹ് (അ.സ)..നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ വരുന്നു