ഡേവിഡ്

സബൂറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം

  • by

ദാവൂദ് അല്ലെങ്കിൽ ദാവുദ് (ദാവീദ് -അ.സ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) പ്രവാചകന്മാരിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണു. പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹീം (അ.സ) പുതിയ ഒരു ദൈവ ആക്ജ്ഞ (അതായത് അല്ലാഹു മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വഴി) തലമുറകൾ… Read More »സബൂറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം