ഐസ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്?

ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

  • by

നാം ഈസാ അൽ മസീഹ് (അ.സ) എങ്ങിനെയാണു അതുല്യമായ അധികാരത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടു.  അദ്ദേഹം ചില സത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിനു, അദ്ദേഹം ദൈവ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങിനെയാണു… Read More »ഈസാ അൽ മസീഹ (അ.സ) ഉപമകളിൽക്കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

അധികാരത്തോട് കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽക്കൂടെ- മസീഹ് വെളിപ്പെടുന്നു

സൂറ അൽ ‘അലഖ് (സൂറ 96- ഭ്രൂണം) നമ്മോട് അരുളിച്ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു നമുക്ക് മുൻപ് അറിയാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പേന കൊണ്ട്‌ പഠിപ്പിച്ചവന്‍ മനുഷ്യന്‌ അറിയാത്തത്‌ അവന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.   സൂറ… Read More »അധികാരത്തോട് കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽക്കൂടെ- മസീഹ് വെളിപ്പെടുന്നു