ഇൻ‌ജിൽ‌ മാറിയോ

ബൈബിതിരുത്തപ്പെട്ടോഎന്നതുമനസ്സിലാക്കുവാൻ മൂലഗ്രന്ധാനുസാരിയായ വിമർശനശാസ്ത്രപ്പരിശോധന

  • by

“ഞാൻ എന്തിനു ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം? അത് എഴുതപ്പെട്ടത് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻപാണു, മാത്രമല്ല അതിനു പല പരിഭാഷകളും നവീകരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്- അതിന്റെ യധാർത്ഥ സന്ദേശം സമയാ സമയങ്ങളിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്“.… Read More »ബൈബിതിരുത്തപ്പെട്ടോഎന്നതുമനസ്സിലാക്കുവാൻ മൂലഗ്രന്ധാനുസാരിയായ വിമർശനശാസ്ത്രപ്പരിശോധന