ഇസ്‌ലാമിലെ പ്രവാചകൻമാർ

തൗറാത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടയാളം

  • by

പ്രവാചകന്മാരായ മൂസാ നബിയും (അ.സ) ഹാരൂണും (അ.സ)ഇസ്രായീൽ മക്കളെ 40 വർഷങ്ങൾ നടത്തി.  അവർ കൽപ്പനകൾ എഴുതുകയും ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, മാത്രമല്ല പല അടയാളങ്ങൾ തൗറാത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടന്ന് ഈ രണ്ടു… Read More »തൗറാത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടയാളം

മൂസായുടെ ഒന്നാം അടയാളം: പെസ്സഹ

  • by

പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ ശേഷം 500 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബി. സി. 1500 ആണു. ഇബ്രാഹീം മരിച്ചതിനു ശേഷം, തന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിൽ കൂടിയുള്ള സന്തതി പരമ്പര, അവർ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്… Read More »മൂസായുടെ ഒന്നാം അടയാളം: പെസ്സഹ

നൂഹ് നബി (അ.സ) യുടെ അടയാളം

  • by

നാം കാലക്രമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം മുതൽ തുടർമാനമായി പടിച്ചു വരിക ആണല്ലോ (അതായത്, ആദാം നബി(അ.സ) ഹവ്വാ ബീവി (അ.സ) ക്വാബീൽ/ ഹാബീൽ) ഇനി നാം പടിക്കുവാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രധാന വ്യക്തി തൗറാത്തിൽ… Read More »നൂഹ് നബി (അ.സ) യുടെ അടയാളം