അൽ കിതാബ്

മശീഹായുടെ ജനനം: പ്രവാചകന്മാരാൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത് & ജിബ്രീലിനാൽ വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടു

  • by

നാം തൗറാത്തിന്റെയും സബൂറിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു, അവ പുരാതന ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവചന ഗ്രന്ധങ്ങൾ ആണു.  നാം സബൂറിന്റെ അവസാനത്തിൽ കണ്ടത് ഭാവിയിൽ – നടക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാത്രുക ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സബൂർ… Read More »മശീഹായുടെ ജനനം: പ്രവാചകന്മാരാൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത് & ജിബ്രീലിനാൽ വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടു

ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം 1: അനുഗ്രഹം

  • by

ഇബ്രാഹിം! (അ. സ.).  അദ്ധേഹം അബ്രഹാം, അബ്രാം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.  ഏക ദൈവ വിശ്വാസമുള്ള മൂന്നു മതങ്ങളായ യഹൂദാ മതം, ക്രിസ്തീയ മതം, ഇസ്ലാം മതം തുടങ്ങിയവ  തന്നെ മാത്രുക ആക്കുവാൻ കഴിയുന്ന… Read More »ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടയാളം 1: അനുഗ്രഹം