ന്യായ വിധി ദിവസം: സൂറ ഖാരിഅയും &സൂറ തകാഥൂറും മസീഹും

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തെ സൂറ  ഖാരിഅ (സൂറ 101 – ഭയങ്കര സംഭവം) ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

ഭയങ്കരമായ സംഭവം എന്നാല്‍ എന്താകുന്നു?

ഭയങ്കരമായ സംഭവമെന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയുമോ?മനുഷ്യന്‍മാര്‍ ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റയെപ്പോലെ ആകുന്ന ദിവസം!പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ കടഞ്ഞ ആട്ടിന്‍ രോമം പോലെയും അപ്പോള്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ ഘനം തൂങ്ങിയോ അവന്‍ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ തൂക്കം കുറഞ്ഞതായോ അവന്‍റെ സങ്കേതം ഹാവിയഃ ആയിരിക്കും.

സൂറ അൽ ഖാരിഅ 101: 2-9

 നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ സമതുലിതാവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് ന്യായവിധി ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് സൂറ അൽ ഖരിയ പറയുന്നു.

എന്നാൽ സൽകർമ്മങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ കുറവുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെന്ത് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക

സൂറത്ത്- തകാഥൂർ (സൂറ 102 – പെരുമ നടിക്കൽ) നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

പരസ്പരം പെരുമനടിക്കുക എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്‌ വരേക്കും. നിസ്സംശയം, നിങ്ങള്‍ വഴിയെ അറിഞ്ഞ്‌ കൊള്ളും. പിന്നെയും നിസ്സംശയം നിങ്ങള്‍ വഴിയെ അറിഞ്ഞ്‌ കൊള്ളും. നിസ്സംശയം, നിങ്ങള്‍ ദൃഢമായ അറിവ്‌ അറിയുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തെ നിങ്ങള്‍ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ അതിനെ ദൃഢമായും കണ്ണാല്‍ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നീട്‌ ആ ദിവസത്തില്‍ സുഖാനുഭവങ്ങളെ പറ്റി തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യും;

തകാഥൂർ 102: 1-8 

ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ നാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നരകാഗ്നി നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് സൂറ  തകാതൂർ നമ്മോട് പറയുന്നു.

നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളുടെ തുലാസ് താഴ്ന്നാണു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ത്യ ന്യായ വിധിക്ക് നമ്മെത്തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ കഴിയുമോ?

സൽപ്രവൃത്തികളുടെ തുലാസ് താഴ്ന്നു മാത്രം നിൽക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മെ സഹായിക്കാനാണ് ഈസ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകൻ വന്നത്. അദ്ദേഹം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങിനെ പ്രസ്താവിച്ചു.

35 യേശു അവരോടുപറഞ്ഞതു: “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന്നു വിശക്കയില്ല; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ഒരു നാളും ദാഹിക്കയുമില്ല.
36 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ.
37 പിതാവു എനിക്കു തരുന്നതു ഒക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരുനാളും തള്ളിക്കളകയില്ല.
38 ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്‍വാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതു.
39 അവൻ എനിക്കു തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കേണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം.
40 പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണമെന്നാകുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും.
41 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ യെഹൂദന്മാർ അവനെക്കുറിച്ചു പിറുപിറുത്തു:
42 ഇവൻ യോസേഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു അല്ലയോ? അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവല്ലോ; പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു അവൻ പറയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
43 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിറുപിറുക്കേണ്ടാ;
44 എന്നെ അയച്ച പിതാവു ആകർഷിച്ചിട്ടില്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴികയില്ല; ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കും.
45 എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവർ ആകും എന്നു പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിനോടു കേട്ടുപഠിച്ചവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരും.
46 പിതാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടു എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നവൻ മാത്രമേ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള.
47 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു.
48 ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു.
49 നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവല്ലോ.
50 ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു.
51 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും; ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവന്നു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസം ആകുന്നു.

യോഹന്നാൻ 6: 35-51

താൻ ‘സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു’ എന്നും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ‘നിത്യജീവൻ’ നൽകുമെന്നും പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അവകാശപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച യഹൂദന്മാർ അത് തെളിയിക്കുവാൻ അടയാളം നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു ആധാരമായി തന്റെ വരവിനെയും അധികാരത്തെയും കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച മുൻ പ്രവാചകന്മാരെ ഈസാ പ്രവാചകൻ പരാമർശിച്ചു. നാം എങ്ങനെയാണു മൂസായുടെ  മൂസായുടെ  തൌറാത്ത്  തന്റെ വരവിനെ പ്രവചിച്ചത് എന്നും കൂടാതെ മൂസാ അ.സ നു ശേഷം പ്രവാചകന്മാർ എങ്ങിനെയാണു തന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് എന്നും കാണുവാൻ കഴിയും.  എന്നാൽ ‘അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? നാം അത് ഇവിടെ പരിശോധിയ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണു .

ഈസ അൽ മസീഹ് അതു കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും  അധികാരവും രോഗശാന്തിയിൽക്കൂടെയും ഒപ്പം പ്രകൃതിയുടെ മലും  കാണിച്ചു . അദ്ദേഹം തന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഇങ്ങിനെ വിശദീകരിച്ചു

14 പെരുനാൾ പാതി കഴിഞ്ഞശേഷം യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഉപദേശിച്ചു.
15 വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു യെഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
16 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “എന്റെ ഉപദേശം എന്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റേതത്രേ.
17 അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതോ ഞാൻ സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ എന്നു അറിയും.
18 സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നവൻ സ്വന്തമഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു; തന്നെ അയച്ചവന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; നീതികേടു അവനിൽ ഇല്ല.
19 മോശെ നിങ്ങൾക്കു ന്യായപ്രമാണം തന്നിട്ടില്ലയോ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരും ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു?
20 അതിന്നു പുരുഷാരം: നിനക്കു ഒരു ഭൂതം ഉണ്ടു; ആർ നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു; അതിങ്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.
22 മോശെ നിങ്ങൾക്കു പരിച്ഛേദന നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ–അതു മോശെയുടെ കാലത്തല്ല പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തത്രെ തുടങ്ങിയതു–നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ മനുഷ്യനെ പരിച്ഛേദന കഴിക്കുന്നു.
23 മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു നീക്കം വരാതിരിപ്പാൻ ശബ്ബത്തിലും മനുഷ്യൻ പരിച്ഛേദന ഏല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മുഴുവനും സൌഖ്യമാക്കിയതിനാൽ എന്നോടു ഈർഷ്യപ്പെടുന്നുവോ?
24 കാഴ്ചപ്രകാരം വിധിക്കരുതു; നീതിയുള്ള വിധി വിധിപ്പിൻ.
25 യെരൂശലേമ്യരിൽ ചിലർ: അവർ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഇവൻ അല്ലയോ?
26 അവൻ ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ; അവർ അവനോടു ഒന്നും പറയുന്നില്ല; ഇവൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നു പ്രമാണികൾ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിച്ചുവോ?
27 എങ്കിലും ഇവൻ എവിടെനിന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു; ക്രിസ്തു വരുമ്പോഴോ അവൻ എവിടെനിന്നു എന്നു ആരും അറികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
28 ആകയാൽ യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ: “നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുന്നു; ഞാൻ എവിടെനിന്നെന്നും അറിയുന്നു. ഞാൻ സ്വയമായിട്ടു വന്നവനല്ല, എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.
29 ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നതുകൊണ്ടും അവൻ എന്നെ അയച്ചതുകൊണ്ടും ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു” എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
30 ആകയാൽ അവർ അവനെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആരും അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചില്ല.
31 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും: ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്തതിൽ അധികം അടയാളം ചെയ്യുമോ എന്നു പറഞ്ഞു അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
32 പുരുഷാരം അവനെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ കുശുകുശുക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ കേട്ടാറെ അവനെ പിടിക്കേണ്ടതിന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും ചേവകരെ അയച്ചു.
33 യേശുവോ: “ഞാൻ ഇനി കുറെനേരം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നു; പിന്നെ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു.
34 നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയുമില്ല ” എന്നു പറഞ്ഞു.
35 അതു കേട്ടിട്ടു യെഹൂദന്മാർ: നാം കണ്ടെത്താതവണ്ണം ഇവൻ എവിടേക്കു പോകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു? യവനന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി യവനരെ ഉപദേശിപ്പാൻ ഭാവമോ?
36 നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, എന്നെ കണ്ടെത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു എന്തു എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
37 ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശുനിന്നുകൊണ്ടു: “ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ.
38 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും” എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
39 അവൻ ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചു ആകുന്നു പറഞ്ഞതു; യേശു അന്നു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആത്മാവു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.
40 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും ആ വാക്കു കേട്ടിട്ടു: ഇവൻ സാക്ഷാൽ ആ പ്രവാചകൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
41 വേറെ ചിലർ: ഇവൻ ക്രിസ്തു തന്നേ എന്നും മറ്റു ചിലർ: ഗലീലയിൽ നിന്നോ ക്രിസ്തു വരുന്നതു? ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ദാവീദ് പാർത്ത ഗ്രാമമായ ബേത്ത്ളേഹെമിൽനിന്നും ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നില്ലയോ എന്നും പറഞ്ഞു.
43 അങ്ങനെ പുരുഷാരത്തിൽ അവനെച്ചൊല്ലി ഭിന്നത ഉണ്ടായി.
44 അവരിൽ ചിലർ അവനെ പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന്റെ മേൽ കൈവെച്ചില്ല.

യോഹന്നാൻ 7: 14-44

ജീവ ജലം എന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആത്മാവ് ആയിരുന്നു, പെന്തെക്കൊസ്തിൽ വന്ന ആത്മാവ്, അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ ദാനമായി നൽകുകയും, ന്യായവിധി ദിവസം  നമ്മെ മരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം നമ്മുടെ ദാഹം അംഗീകരിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി .

 

 

ന്യായ വിധി ദിവസം: താരിഖ്, ആദിയത്ത് & മസിഹ്

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സൂറ അത്ത് -താരിഖ് (സൂറ 86 – രാത്രിയിൽ വരുന്നത് ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

അവനെ ( മനുഷ്യനെ ) തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ( അല്ലാഹു ) കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. രഹസ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അപ്പോള്‍ അവന്‌ ( മനുഷ്യന്‌ ) യാതൊരു ശക്തിയോ, സഹായിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;

സൂറ അത്ത്-താരിഖ് 86: 8 -10 

നമ്മുടെ രഹസ്യവും ലജ്ജാകരവുമായ എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും അല്ലാഹു തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ  അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാകയില്ല എന്ന് സൂറത്ത് താരിഖ് പറയുന്നു. അങ്ങിനെത്തന്നെ സൂറത്ത് ആദിയത് (സൂറ 100- ഓടുന്നവ) അതേ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ

തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ നന്ദികെട്ടവന്‍ തന്നെ. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ അതിന്ന്‌ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ ധനത്തോടുള്ള സ്നേഹം കഠിനമായവനാകുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്‍ അറിയുന്നില്ലേ? ഖബ്‌റുകളിലുള്ളത്‌ ഇളക്കിമറിച്ച്‌ പുറത്ത്‌ കൊണ്ട്‌ വരപ്പെടുകയും, ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത്‌ വെളിക്ക്‌ കൊണ്ടു വരപ്പെടുകയും ചെയ്താല്‍, തീര്‍ച്ചയായും അവരുടെ രക്ഷിതാവ്‌ അന്നേ ദിവസം അവരെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവന്‍ തന്നെയാകുന്നു.

സൂറ ആദിയത്  100: 6-11

 നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അല്ലാഹു നന്നായി അറിയുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂറ അൽ അദിയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയായിക്കൊള്ളുമെന്നു ചിന്തിക്കുവാനും, പ്രതീക്ഷിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ സൂറത്ത് താരിഖിലും ആദിയത്തിലും ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തയ്യാറാകുന്നത് നല്ലതല്ലേപക്ഷെ എങ്ങനെ?  

ഈ ദിവസത്തിനായി തയ്യാറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ആണു ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇൻജിലിൽ പറഞ്ഞത് :

21 പിതാവു മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു.
22 എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്നു പിതാവു ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
23 പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.
24 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ വചനം കേട്ടു എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു; അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാതെ മരണത്തിൽ നിന്നു ജീവങ്കലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു.
25 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാഴികവരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു.
26 പിതാവിന്നു തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രന്നും തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാറു വരം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
27 അവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകയാൽ ന്യായവിധിനടത്തുവാൻ അവന്നു അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 5: 21-27

ന്യായവിധി ദിനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പോലുംത് ഈസാ അൽ മസിഹ് അ.സ തനിക്ക് വലിയ അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. മൂസാ നബിയുടെ തൗറാത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലെ ലോക സൃഷ്ടിയിൽ കൂടി തന്റെ അധികാരം പ്രവചിച്ചതിൽക്കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. സബൂറും പിന്നീട് വന്ന പ്രവാചകന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു അത് തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകപ്പെട്ട അധികാരം അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ആണെന്നാണു.   “എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല” എന്നും പ്രവാചകൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്? അത് നമുക്ക്  ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും .

 

 

ന്യായ വിധി ദിവസം: അൽ ഹുമസായും & മസീഹും

ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് സൂറ അൽ ഹുമസ (സൂറ 104 – വ്യാപാരി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു:

കുത്തുവാക്ക്‌ പറയുന്നവനും അവഹേളിക്കുന്നവനുമായ ഏതൊരാള്‍ക്കും നാശം. അതായത്‌ ധനം ശേഖരിക്കുകയും അത്‌ എണ്ണിനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‌. അവന്‍റെ ധനം അവന്‌ ശാശ്വത ജീവിതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ അവന്‍ വിചാരിക്കുന്നു. നിസ്സംശയം, അവന്‍ ഹുത്വമയില്‍ എറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹുത്വമ എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയാമോ? അത്‌ അല്ലാഹുവിന്‍റെ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയാകുന്നു. ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്‌ കത്തിപ്പടരുന്നതായ തീര്‍ച്ചയായും അത്‌ അവരുടെ മേല്‍ അടച്ചുമൂടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നീട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ട

സ്തംഭങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട്‌;അൽ ഹുമസ  104: 1-6

 

അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിന്റെ ഒരു അഗ്നി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂറ അൽ ഹുമസാ പറയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നാം അത്യാഗ്രഹികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് മോശമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. സഹായ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരോട് നിരന്തരം ഉദാരത പുലർത്തുന്നവർ, ധനികന്റെ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അസൂയപ്പെടാത്തവർ, മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കാത്തവർ, പണ സംബന്ധമായി ആരുമായും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർ, എന്നിവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവർ ആ ദിവസം ന്യായ വിധിയുടെ ക്രോധത്തിൻ കീഴിൽ വരികയില്ലെന്നതും അവർ കഷണങ്ങളായി തകർക്കപ്പെടുകയുമില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും.

എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യമോ?

ദൈവക്രോധം തങ്ങളുടെ മേൽ വരുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടിയാണു പ്രത്യേകമായി പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ വന്നത് . ഇൻജിലിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ :

13 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന (വനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ) മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറീട്ടില്ല.
14 മോശെ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു.
15 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.
16 തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു.
17 ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചതു ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ.
18 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ന്യായവിധി ഇല്ല; വിശ്വസിക്കാത്തവന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജതാനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു.
19 ന്യായവിധി എന്നതോ, വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതു ആകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതു തന്നേ.
20 തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകെക്കുന്നു; തന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നതുമില്ല.
21 സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ, തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കയാൽ അതു വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു വെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 3: 13-21

ഈസ അൽ മസീഹ് സ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു –  അദ്ദേഹം ‘സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും’ വന്നവൻ ആണു എന്നു പോലും. ഒരു ശമര്യക്കാരിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ (അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ) പ്രവാചകൻ ‘ജീവനുള്ള വെള്ളം’ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു

10 അതിന്നു യേശു: “നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോടു കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ അവനോടു ചോദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
11 സ്ത്രീ അവനോടു: യജമാനനേ, നിനക്കു കോരുവാൻ പാത്രം ഇല്ലല്ലോ; കിണറു ആഴമുള്ളതാകുന്നു; പിന്നെ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു എവിടെ നിന്നു?
12 നമ്മുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനെക്കാൾ നീ വലിയവനോ? അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറു ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു; അവനും അവന്റെ മക്കളും മൃഗങ്ങളും ഇതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 യേശു അവളോടു: “ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നു എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും.
14 ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന്നോ ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായിത്തീരും” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

യോഹന്നാൻ 4: 10-14

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളുടെ അധികാരം തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്   മൂസാ നബിയുടെ തൌറാത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആറു ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽക്കൂടെയുള്ള പ്രവചനത്തിൽക്കൂടെയാണു. അതിനു ശേഷം തുടർന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു, അത് അവന്റെ വരവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു . ‘തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം’ ഉയർത്തപ്പെടണം ‘എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു .

 

ആരാണ് യൂസഫ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളം എന്തായിരുന്നു?

സൂറ യൂസുഫ് (സൂറ 12 – ജോസഫ്) ഹസ്രത്ത് യൂസഫിന്റെ / ജോസഫിന്റെ കഥ പറയുന്നു. ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ (അബ്രഹാമിന്റെ) മകനായ ഹസ്രത്ത് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ (ഐസക്) മകനാണ് ഹസ്രത്ത് യാക്കൂബിന്റെ (ജേക്കബ്) മകൻ യൂസഫ്. യാക്കൂബിന് പന്ത്രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ ഒരാൾ യൂസുഫ് ആയിരുന്നു. യൂസഫിന്റെ പതിനൊന്ന് സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗഢാലോചന നടത്തി, അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അവരുടെ പദ്ധതികൾ യൂസഫിന്റെ വിവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ കഥ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് 3500 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മൂസയിലെ തൗറാത്തിലാണു. സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ വിവരണവും ഇവിടെ വായിക്കാം. സൂറ യൂസഫ് ന്റെ (സൂറ 12 – ജോസഫ്) വിവരണം ഇവിടെ വായിക്കാം . ഇത് കേവലം ഒരു കഥയല്ലായിരുന്നുവെന്ന് സൂറ യൂസഫ് പറയുന്നു   മറിച്ച്

തീര്‍ച്ചയായും യൂസുഫിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരന്‍മാരിലും ചോദിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്‌.

സൂറ യൂസഫ്  12: 7

അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ‘അടയാളങ്ങൾ’ ആണു യൂസഫും സഹോദരന്മാരും ഈ കഥയിൽ കൂടി നൽകുന്നത്? ഈ ‘അടയാളങ്ങൾ’ മനസിലാക്കാൻ നാം തൗറാത്തിൽ നിന്നും സൂറ യൂസഫിൽ നിന്നുമുള്ള കഥ അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണു.

മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക…?

വ്യക്തമായ ഒരു അടയാളം എന്നത് യൂസഫ് തന്റെ പിതാവ് യാക്കൂബിനോട് തന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണു അതെന്തെന്നാൽ

യൂസുഫ്‌ തന്‍റെ പിതാവിനോട്‌ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം: എന്‍റെ പിതാവേ, പതിനൊന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എനിക്ക്‌ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നതായി ഞാന്‍ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു.

സൂറ യൂസഫ്  12: 4

 കഥയുടെ അവസാനം, നാം അത് തീർച്ചയായും കാണുന്നു

അദ്ദേഹം തന്‍റെ മാതാപിതാക്കളെ രാജപീഠത്തിന്‍മേല്‍ കയറ്റിയിരുത്തി. അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുമ്പില്‍ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നവരായിക്കൊണ്ട്‌ വീണു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എന്‍റെ പിതാവേ, മുമ്പ്‌ ഞാന്‍ കണ്ട സ്വപ്നം പുലര്‍ന്നതാണിത്‌. എന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ അതൊരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിത്തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. എന്നെ അവന്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തുകൊണ്ട്‌ വന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലും എന്‍റെയും എന്‍റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ പിശാച്‌ കുഴപ്പം ഇളക്കിവിട്ടതിന്‌ ശേഷം മരുഭൂമിയില്‍ നിന്ന്‌ അവന്‍ നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും ( എന്‍റെ അടുത്തേക്ക്‌ ) കൊണ്ടുവന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലും അവന്‍ എനിക്ക്‌ ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും എന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നവനത്രെ. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.

സൂറ യൂസഫ്  12: 100

ഖുർആൻ മുഴുവൻ ‘സാഷ്ടാംഗം’ എന്ന പദം പലതവണ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും സർവ്വശക്തനായ ദൈവമുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, കഅബയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ (മൂസയ്‌ക്കൊപ്പം ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രവാദികളെപ്പോലെ) സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണു.  എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ (യൂസുഫ്) സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു അപവാദമായി ഇവിടെ നില നിൽക്കുന്നു.  സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഹസ്രത്ത് ആദാമിനു മുന്നിൽ ‘സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ’ മാലാഖമാരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് (താഹാ116, അൽ അറഫ് 11). എന്നാൽ മാലാഖമാർ മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല, പൊതുവായ നിയമം മനുഷ്യർ കർത്താവിനെ മാത്രം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള്‍ കുമ്പിടുകയും, സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുകയും, നന്‍മ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം.

അൽ-ഹജ്ജ് : 22:77

യൂസഫിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണു, അതു കൊണ്ട് തന്റെ പിതാവ് യാക്കൂബും തന്റെ സഹോദരന്മാരും തന്നെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു.

മനുഷ്യപുത്രൻ

സബൂറിലെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരായ ദാനിയേലിനെയും നെഹമ്യാവിനെയും സമയരേഖയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, ബൈബിളിൽ നാം യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കണമെന്നും കൽപിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ഇളവു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാൻ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന് ഒരു ദർശനം ലഭിച്ചു , അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ‘മനുഷ്യപുത്രനെ’ കണ്ടു.

13 രാത്രിദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോടു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതു കണ്ടു; അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു; അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തുവരുമാറാക്കി.
14 സകലവംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു; അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവന്റെ രാജത്വം നശിച്ചുപോകാത്തതും ആകുന്നു.

ദാനിയേൽ 7: 13-14

ദർശനത്തിൽ യൂസഫിന്റെ കുടുംബം യൂസഫിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചതു പോലെ ആളുകൾ ‘മനുഷ്യപുത്രന്’ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു.

‘മനുഷ്യപുത്രൻ’ എന്നത് പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ യെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണു.  അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉപദേശത്തിലും , രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലും, കൂടാതെ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരം കാണിക്കുന്നതിലും കൂടി വലിയ അധികാരം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  എന്നാൽ ദാനിയേലിന്റെ ദർശനം മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ‘ആകാശമേഘങ്ങളിൽ’ വന്നില്ല . കാരണം, ആ ദർശനം ഭാവിയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ വരവിലേക്കുള്ള ആദ്യ വരവിനെ മറികടന്ന് – ദജ്ജാലിനെ ( ഹസ്രത്ത് ആദാമിനോട് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ) നശിപ്പിക്കാനും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുമാണു ഇനിയുള്ള തന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് .

കന്യാമറിയത്തിലൂടെ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പൗരത്വത്തിനായി ആളുകളെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു . എന്നിട്ടും, മനുഷ്യപുത്രനായ താൻ മേഘങ്ങളിൽ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആളുകളെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അവൻ യൂസഫിനെ തന്റെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും വണങ്ങിയതു പോലെ സകലജാതികളും തന്റെ മുൻപിൽ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് മസിഹ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണു

31 മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സോടെ സകലവിശുദ്ധദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും.
32 സകല ജാതികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും; അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ വേർതിരിച്ചു,
33 ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിറുത്തും.
34 രാജാവു തന്റെ വലത്തുള്ളവരോടു അരുളിച്ചെയ്യും: എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരുവിൻ; ലോകസ്ഥാപനംമുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊൾവിൻ.
35 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു, ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു; ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു;
36 നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നു; തടവിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
37 അതിന്നു നീതിമാന്മാർ അവനോടു: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്നു കണ്ടിട്ടു ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ടു കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു?
38 ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ടു ചേർത്തുകൊൾകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ടു ഉടപ്പിക്കയോ ചെയ്തു?
39 നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും.
40 രാജാവു അവരോടു: എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തേടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കു ചെയ്തു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.
41 പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോടു: ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വിട്ടു പിശാചിന്നും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിൻ.
42 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല; ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല.
43 അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല; രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണ്മാൻ വന്നില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും.
44 അതിന്നു അവർ: കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശക്കുന്നവനോ ദാഹിക്കുന്നവനോ അതിഥിയോ നഗ്നനോ രോഗിയോ തടവിലോ ആയി എപ്പോൾ കണ്ടു നിനക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. അവൻ അവരോടു:
45 ഈ ഏറ്റവും ചെറിവരിൽ ഒരുത്തന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞേടത്തോളമെല്ലാം എനിക്കു ആകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞതു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം അരുളും.
46 ഇവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കലേക്കും പോകും.”

മത്തായി 25: 31-46

ഹസ്രത്ത് യൂസഫും ഈസ അൽ മസിഹും

മറ്റ് മനുഷ്യർ തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുമെന്ന ഒഴിവാക്കലിനൊപ്പം, ഹസ്രത്ത് യൂസഫും ഈസ അൽ മസിഹും സമാനമായ സംഭവങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു പോയി. അവരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം സമാനമായിരുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഹസ്രത്ത് യൂസഫിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ
ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളായി മാറിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ യൂസഫിനെ വെറുക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഒരു ഗോത്ര രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ യഹൂദന്മാർ ഈസ അൽ മസിഹിനെ വെറുക്കുകയും അദ്ദേഹം മസിഹ് ആണു എന്ന് നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഭാവി സാഷ്ടാംഗം ഇസ്രായേലിനോട് യൂസഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ( ദൈവം നൽകിയ യാക്കൂബിന്റെ പേര്
)
തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ (സഹ യഹൂദരുടെ) ഭാവിയിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഈസ അൽ മസിഹ് മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു ( മർക്കോസ് 14:62 )
യൂസഫിനെ പിതാവ് യാക്കൂബ് സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും അവർ അവനെ നിരസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തുഈസ അൽ മസിഹിനെ പിതാവ് തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ “അവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല.” (യോഹന്നാൻ 1:11) അവർ “അവന്റെ ജീവനെടുക്കുവാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി” (യോഹന്നാൻ 11:53)
അവർ അവനെ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു കുഴിയിൽ എറിയുന്നുഈസ അൽ മസിഹ് ഭൂമിയിൽ മരണമടയുക വഴി ശവക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു
യൂസഫിനെ വിൽക്കുകയും വിദേശികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുഈസ അൽ മസിഹ് വിൽക്കപ്പെടുകയും വിദേശികൾക്ക് കൈമാറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു
അവനെ വളരെ അകലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനാൽ അവൻ മരിച്ചുവെന്ന് സഹോദരന്മാരും പിതാവും കരുതുന്നുഈസ അൽ മസിഹ് ഇപ്പോഴും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണു ഇസ്രായേലും സഹോദരന്മാരായ യഹൂദരും ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത്
ഒരു ദാസനെന്ന നിലയിൽ യൂസഫ് താഴ്മയുള്ളവനാണ്ഈസ അൽ മസിഹ് “ഒരു ദാസന്റെ സ്വഭാവം” സ്വീകരിച്ച് സ്വയം താഴ്‌മയോടെ മരിച്ചു (ഫിലിപ്പിയർ 2: 7)
യൂസുഫ് കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് വ്യാജ ആരോപണം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചുയഹൂദന്മാർ “അവനിൽ പലതും ആരോപിച്ചു” (മർക്കോസ് 15: 3)
യൂസഫിനെ ജയിലിലേക്ക് അടിമയാക്കി അയയ്ക്കുന്നു, അവിടെ വച്ച് ബന്ദികളായ തടവുകാരനെ (അപ്പക്കാരൻ) കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു“… ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിക്കുവാനും ഈസ അൽ മസിഹിനെ അയച്ചു …” (യെശയ്യാവു 61: 1)
യൂസഫ് ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറുന്നു, മറ്റെല്ലാ ശക്തികൾക്കും ഉപരിയായി, ഫറവോന്റെ മാത്രം കീഴിൽ. അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു“അതുകൊണ്ടു ദൈവവും അവനെ (അൽ മസീഹ്) ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിന്നും മേലായ നാമം നല്കി;
 അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർല്ലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവു” എന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫിലിപ്പിയർ 2: 10-11)
സഹോദരന്മാർ നിരസിക്കുകയും മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ , ജനതകൾ  അപ്പത്തിനായി യൂസഫിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുതന്റെ സഹ യഹൂദ സഹോദരന്മാർ തന്നെ നിരസിക്കുകയും മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ജാതികൾ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നു.
സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് യൂസഫ് പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 50:20)തന്റെ സഹ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതാണെന്നും അത് ധാരാളം ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നു  ഈസ അൽ മസിഹ് പറയുന്നു (യോഹന്നാൻ 5:24)
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും ജനതകളും യൂസഫിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു“എല്ലാ ഭാഷക്കാരും എല്ലാ രാജ്യക്കാരും അവനെ ആരാധിച്ചു” എന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെക്കുറിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചിക്കുന്നു.

നിരവധി മാതൃകകൾ – നിരവധി അടയാളങ്ങൾ

തൗറാത്തിൽ നിന്നുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ പുരാതന പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ ജീവിതം ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു – അവിടുത്തെ വരവിനു നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട മാതൃക. മാസിഹിന്റെ വരവ് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശയമല്ല, കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ഭാവി ഇതുവരെ മുൻ‌കൂട്ടി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഹസ്രത്ത് ആദാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മസിഹിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു . ഹസ്രത്ത് ആദമിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത്

… വരാനിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാതൃകയാണ് (അതായത് ഈസ അൽ മസിഹ്) എന്നാണു.

 റോമർ 5:14 

യൂസുഫിന്റെ കഥ തന്നെ സഹോദരന്മാർ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും, സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള തിരസ്കരണവും ത്യാഗവും മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടതുമാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. മസിഹിന്റെ ത്യാഗത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ യാഗത്തിന്റെ മാതൃകയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും . യൂസഫിനുശേഷം, യാക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി. മൂസാ നബി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് അവരെയായിരുന്നു. മസിഹിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ടത് . വാസ്തവത്തിൽ തൗറാത്തിൽ മസിഹ് വരുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശദമായ അടയാളങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ദാസന്റെ പ്രവചനത്തിൽ തിരസ്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് സബൂറിനും മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർക്കും മസിഹിന് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാവി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ തിരസ്കരണവും ത്യാഗവും അവന്റെ പദ്ധതിയായിരിക്കണം.

ഈ മാതൃകകളോ പ്രവചനങ്ങളോ മിക്കതും മസിഹിന്റെ ആദ്യ വരവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, അവിടെ  അതിനാൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതിനു, അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെ വാഗ്ദാനമായി നൽകി അങ്ങിനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും.

എന്നാൽ, എപ്പോൾ ദൈവ രാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെടുമെന്നും ഈസ അൽ മസിഹ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എല്ലാ ജനതകളും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുമെന്നും യൂസഫിന്റെ മാതൃക കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണു നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കണ്ടെത്താൻ ദിവസം വരെ വൈകിയ അൽ-മആരിജിലെ വിഡ്ഡിയെപ്പോലെ നാം ഒരിക്കലും ആകരുത് – അത് വളരെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി മാസിഹ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതലറിയുക.

തന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മസിഹ് പഠിപ്പിച്ചു

ർഗ്ഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേല്പാൻ വിളക്കു എടുത്തുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരോടു സദൃശം ആകും.
അവരിൽ അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു.
ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കു എടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല.
ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു.
പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ചു ഉറങ്ങി.
അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു; അവനെ എതിരേല്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്നു ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി.
അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴന്നേറ്റു വിളക്കു തെളിയിച്ചു.
എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോടു: ഞങ്ങളുടെ വിളക്കു കെട്ടുപോകുന്നതു കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊൾവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണസദ്യെക്കു ചെന്നു; വാതിൽ അടെക്കയും ചെയ്തു.
11 അതിന്റെ ശേഷം മറ്റെ കന്യകമാരും വന്നു: കർത്താവേ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.
12 അതിന്നു അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
13 ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായ്കകൊണ്ടു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
14 ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തു പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തന്റെ സമ്പത്തു അവരെ ഏല്പിച്ചു.
15 ഒരുവന്നു അഞ്ചു താലന്തു, ഒരുവന്നു രണ്ടു, ഒരുവന്നു ഒന്നു ഇങ്ങനെ ഒരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ പ്രാപ്തിപോലെ കൊടുത്തു യാത്രപുറപ്പെട്ടു.
16 അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്നു വ്യാപാരം ചെയ്തു വേറെ അഞ്ചു താലന്തു സമ്പാദിച്ചു.
17 അങ്ങനെ തന്നേ രണ്ടു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ വേറെ രണ്ടു നേടി.
18 ഒന്നു ലഭിച്ചവനോ പോയി നിലത്തു ഒരു കുഴി കുഴിച്ചു യജമാനന്റെ ദ്രവ്യം മറെച്ചുവെച്ചു.
19 വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്നു അവരുമായി കണക്കു തീർത്തു.
20 അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ അടുക്കെ വന്നു വേറെ അഞ്ചു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു: യജമാനനേ, അഞ്ചു താലന്തല്ലോ എന്നെ ഏല്പിച്ചതു; ഞാൻ അഞ്ചു താലന്തുകൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അതിന്നു യജമാനൻ: നന്നു, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന്നു വിചാരകനാക്കും; നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്ക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.
22 രണ്ടു താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുക്കെ വന്നു: യജമാനനേ, രണ്ടു താലന്തല്ലോ എന്നെ ഏല്പിച്ചതു; ഞാൻ രണ്ടു താലന്തുകൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അതിന്നു യജമാനൻ നന്നു, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന്നു വിചാരകനാക്കും; നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്ക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.
24 ഒരു താലന്തു ലഭിച്ചവനും അടുക്കെ വന്നു: യജമാനനേ, നീ വിതെക്കാത്തേടുത്തു നിന്നു കൊയ്യുകയും വിതറാത്തേടുത്തു നിന്നു ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു
25 ഭയപ്പെട്ടു ചെന്നു നിന്റെ താലന്തു നിലത്തു മറെച്ചുവെച്ചു; നിന്റേതു ഇതാ, എടുത്തുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അതിന്നു യജമാനൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ദുഷ്ടനും മടിയനും ആയ ദാസനേ, ഞാൻ വിതെക്കാത്തേടത്തു നിന്നു കൊയ്യുകയും വിതറാത്തേടത്തുനിന്നു ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ.
27 നീ എന്റെ ദ്രവ്യം പൊൻവാണിഭക്കാരെ ഏല്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ വന്നു എന്റേതു പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു.
28 ആ താലന്തു അവന്റെ പക്കൽനിന്നു എടുത്തു പത്തു താലന്തു ഉള്ളവന്നു കൊടുപ്പിൻ.
29 അങ്ങനെ ഉള്ളവന്നു ഏവന്നും ലഭിക്കും; അവന്നു സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തുകളയും.
30 എന്നാൽ കൊള്ളരുതാത്ത ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്കു തള്ളിക്കളവിൻ; അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

മത്തായി 25: 1-30

 

 

അയ്യൂബ് പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു? ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണു?

ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സൂറ അൽ ബയീന (സൂറ 98 – വ്യക്തമായ തെളിവ്) വിവരിക്കുന്നു. അതു പറയുന്നത്

കീഴ്‌വണക്കം അല്ലാഹുവിന്‌ മാത്രം ആക്കി കൊണ്ട്‌ ഋജുമനസ്കരായ നിലയില്‍ അവനെ ആരാധിക്കുവാനും, നമസ്കാരം നിലനിര്‍ത്തുവാനും സകാത്ത്‌ നല്‍കുവാനും അല്ലാതെ അവരോട്‌ കല്‍പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതത്രെ വക്രതയില്ലാത്ത മതം;

 സൂറ അൽ ബിയാൻ 98: 5 

 അതു പോലെ, സൂറ അൽ അസ്ർ (സൂറ 103 – അധ:പ്പതന ദിവസം) അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യന്‍ നഷ്ടത്തില്‍ തന്നെയാകുന്നു;

വിശ്വസിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും, സത്യം കൈക്കൊള്ളാന്‍ അന്യോന്യം ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാന്‍ അന്യോന്യം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ; സൂറ അൽ അസ്ർ 103: 2-3 

സൂറ അൽ ബയീന, സൂറ അൽ അസ്ർ എന്നിവയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയ്യൂബ് പ്രവാചകൻ.             നബി അത്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ളവനല്ല.  അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ നാലു തവണ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

( നബിയേ, ) നൂഹിനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശേഷമുള്ള പ്രവാചകന്‍മാര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയത്‌ പോലെ തന്നെ നിനക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മാഈല്‍, ഇഷാഖ്‌, യഅ്ഖൂബ്‌. യഅ്ഖൂബ്‌ സന്തതികള്‍, ഈസാ, അയ്യൂബ്‌, യൂനുസ്‌, ഹാറൂന്‍, സുലൈമാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കും നാം സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ദാവൂദിന്‌ നാം സബൂര്‍   സങ്കീര്‍ത്തനം ) നല്‍കി.

 അൻ-നിസ സൂറ നിസ 4: 163 

അദ്ദേഹത്തിന്‌ നാം ഇസഹാഖിനെയും യഅ്ഖൂബിനെയും നല്‍കുകയും ചെയ്തു. അവരെയെല്ലാം നാം നേര്‍വഴിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‌ മുമ്പ്‌ നൂഹിനെയും നാം നേര്‍വഴിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സന്താനങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ദാവൂദിനെയും സുലൈമാനെയും അയ്യൂബിനെയും യൂസുഫിനെയും മൂസായെയും ഹാറൂനെയും ( നാം നേര്‍വഴിയിലാക്കി. ) അപ്രകാരം സദ്‌വൃത്തര്‍ക്ക്‌ നാം പ്രതിഫലം നല്‍കുന്നു. അൽ-ആനം സൂറ അനാം 6:84 

അയ്യൂബിനെയും ( ഓര്‍ക്കുക. ) തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച സന്ദര്‍ഭം: എനിക്കിതാ കഷ്ടപ്പാട്‌ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ കാരുണികരില്‍ വെച്ച്‌ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ

 അൽ-അൻബിയ സൂറ അൽ അംബിയ 2l : 83 

നമ്മുടെ ദാസനായ അയ്യൂബിനെ ഓര്‍മിക്കുക. പിശാച്‌ എനിക്ക്‌ അവശതയും പീഡനവും ഏല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച്‌ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം.

സ്വാദ് 38:41 

ഇബ്രാഹിം, ഈസ അൽ മസിഹ്, ദാവൂദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യ കാല പ്രവാചകന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇയ്യോബ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, കാരണം അവൻ ബൈബിളിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ വിവരിക്കുന്നു.  അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകൻ നൂഹ് (നോഹ) നബിയ്ക്കും ഇബ്രാഹീം നബിയ്ക്കും അ.സ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു.  ബൈബിൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

സ് ദേശത്തു ഇയ്യോബ് എന്നു പേരുള്ളോരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു.
അവന്നു ഏഴു പുത്രന്മാരും മൂന്നു പുത്രിമാരും ജനിച്ചു.
അവന്നു ഏഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും അഞ്ഞൂറു ഏർ കാളയും അഞ്ഞൂറു പെൺ കഴുതയുമായ മൃഗസമ്പത്തും ഏറ്റവും വളരെ ദാസജനവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അങ്ങനെ അവൻ സകലപൂർവ്വദിഗ്വാസികളിലും മഹാനായിരുന്നു.
അവന്റെ പുത്രന്മാർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദിവസത്തിൽ താന്താന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു കഴിക്കയും തങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്‍വാൻ തങ്ങളുടെ മൂന്നു സഹോദരിമാരെയും ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കയും ചെയ്ക പതിവായിരുന്നു.
എന്നാൽ വിരുന്നുനാളുകൾ വട്ടംതികയുമ്പോൾ ഇയ്യോബ് പക്ഷെ എന്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തെ ഹൃദയംകൊണ്ടു ത്യജിച്ചുപോയിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ആളയച്ചു അവരെ വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കയും നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ സംഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇയ്യോബ് എല്ലായ്പോഴും ചെയ്തുപോന്നു.

ഇയ്യോബ് 1: 1-5

സൂറ അൽ ബി അയിനയും സൂറ അൽ അസറും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇയ്യോബിന് ഉണ്ടായിരുന്നു . എന്നാൽ ഷയ്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം അവരുടെ സംഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണു

ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു; അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു.
യഹോവ സാത്താനോടു: നീ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
യഹോവ സാത്താനോടു: എന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബിന്മേൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ? അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
അതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: വെറുതെയോ ഇയ്യോബ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നതു?
10 നീ അവന്നും അവന്റെ വീട്ടിന്നും അവന്നുള്ള സകലത്തിന്നും ചുറ്റും വേലികെട്ടീട്ടില്ലയോ? നീ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്റെ മൃഗസമ്പത്തു ദേശത്തു പെരുകിയിരിക്കുന്നു.
11 തൃക്കൈ നീട്ടി അവന്നുള്ളതൊക്കെയും ഒന്നു തൊടുക; അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ത്യജിച്ചുപറയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
12 ദൈവം സാത്താനോടു: ഇതാ, അവന്നുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവന്റെ മേൽ മാത്രം കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുതു എന്നു കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധി വിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപോയി.

ഇയ്യോബ് 1: 6-12

അതിനാൽ ഷെയ്താൻ ഇയ്യോബിന് ഈ വിധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ദുരന്തം വരുത്തി

13 ഒരു ദിവസം ഇയ്യോബിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
14 ഒരു ദൂതൻ അവന്റെ അടുക്കൽവന്നു: കാളകളെ പൂട്ടുകയും പെൺകഴുതകൾ അരികെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു;
15 പെട്ടെന്നു ശെബായർ വന്നു അവയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകയും വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ വേറൊരുത്തൻ വന്നു; ദൈവത്തിന്റെ തീ ആകാശത്തുനിന്നു വീണു കത്തി, ആടുകളും വേലക്കാരും അതിന്നു ഇരയായ്പോയി; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
17 അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു: പെട്ടെന്നു കല്ദയർ മൂന്നു കൂട്ടമായി വന്നു ഒട്ടകങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകയും വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു; നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
19 പെട്ടെന്നു മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു വന്നു വീട്ടിന്റെ നാലു മൂലെക്കും അടിച്ചു: അതു യൌവനക്കാരുടെമേൽ വീണു; അവർ മരിച്ചുപോയി; വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാനൊരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
20 അപ്പോൾ ഇയ്യോബ് എഴുന്നേറ്റു വസ്ത്രം കീറി തല ചിരെച്ചു സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു:
21 നഗ്നനായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു, നഗ്നനായി തന്നേ മടങ്ങിപ്പോകും, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.
22 ഇതിലൊന്നിലും ഇയ്യോബ് പാപം ചെയ്കയോ ദൈവത്തിന്നു ഭോഷത്വം ആരോപിക്കയോ ചെയ്തില്ല.

ഇയ്യോബ് 1: 13-22

ഷൈത്താൻ യഹോവയെ ശപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇയ്യോബിനെ ഈ അവസ്ഥയിലും പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു പരീക്ഷണം  കൂടെ നടന്നു.

ന്നെയും ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു; സാത്താനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്പാൻ ചെന്നു.
യഹോവ സാത്താനോടു: നീ എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു സാത്താൻ യഹോവയോടു: ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
യഹോവ സാത്താനോടു: എന്റെ ദാസനായ ഇയ്യോബിന്റെമേൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ? അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ; അവൻ തന്റെ ഭക്തിമുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; വെറുതെ അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
സാത്താൻ യഹോവയോടു: ത്വക്കിന്നു പകരം ത്വക്; മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്റെ ജീവന്നു പകരം കൊടുത്തുകളയും.
നിന്റെ കൈ നീട്ടി അവന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും ഒന്നു തൊടുക; അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ത്യജിച്ചുപറയും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
യഹോവ സാത്താനോടു: ഇതാ, അവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; അവന്റെ പ്രാണനെമാത്രം തൊടരുതു എന്നു കല്പിച്ചു.
അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോവയുടെ സന്നിധി വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു ഇയ്യോബിനെ ഉള്ളങ്കാൽമുതൽ നെറുകവരെ വല്ലാത്ത പരുക്കളാൽ ബാധിച്ചു.
അവൻ ഒരു ഓട്ടിൻ കഷണം എടുത്തു തന്നെത്താൻ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടു ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു.
അവന്റെ ഭാര്യ അവനോടു: നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചുപറഞ്ഞു മരിച്ചുകളക എന്നു പറഞ്ഞു.
10 അവൻ അവളോടു: ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു; തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒന്നിലും ഇയ്യോബ് അധരങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തില്ല.

ഇയ്യോബ് 2: 1-10

ഇതുകൊണ്ടാണ് സൂറ അൽ-അൻബിയ ഇയ്യോബ് കരയുന്നത് വിവരിക്കുന്നത്, ദുഷ്ടൻ (ഷെയ്താൻ) തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് സൂറ സാദ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

തന്റെ ദുരിതത്തിൽ,  തനിയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ ഇയ്യോബിനു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11 അനന്തരം തേമാന്യനായ എലീഫസ്, ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ്, നയമാത്യനായ സോഫർ എന്നിങ്ങിനെ ഇയ്യോബിന്റെ മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാർ ഈ അനർത്ഥമൊക്കെയും അവന്നു ഭവിച്ചതു കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവനോടു സഹതപിപ്പാനും അവനെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും പോകേണമെന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞൊത്തു.
12 അവർ അകലെവെച്ചു നോക്കിയാറെ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; അവർ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു വസ്ത്രം കീറി പൊടി വാരി മേലോട്ടു തലയിൽ വിതറി.
13 അവന്റെ വ്യസനം അതികഠിനമെന്നു കണ്ടിട്ടു അവർ ആരും ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ ഏഴു രാപ്പകൽ അവനോടുകൂടെ നിലത്തിരുന്നു.

ഇയ്യോബ് 2: 11-13

എന്തു കൊണ്ടാണു ഇയ്യോബിനു അത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെകുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചർച്ച ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.  അവരുടെ സംഭാഷണം പല അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.  ചുരുക്കത്തിൽ, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇയ്യോബിനോട് പറയുന്നത്  ഇത്തരം വലിയ വിപത്ത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ, അതു കൊണ്ട് ഇയ്യോബ് പാപം  ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം.   അവൻ ഈ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അയാൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇയ്യോബ് നിരന്തരം മറുപടി പറയുന്നു, താൻ നിഷ്കളങ്കനാണെന്നും കുറ്റക്കാരൻ അല്ല എന്നും ആണു. എന്തു കൊണ്ടാണു ഈ  ആപത്തുകൾ തന്റെ മേൽ വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

അവരുടെ നീണ്ട സംഭാഷണത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇയ്യോബ് തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു:

25 എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നില്ക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു.
26 എന്റെ ത്വൿ ഇങ്ങനെ നശിച്ചശേഷം ഞാൻ ദേഹരഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും.
27 ഞാൻ തന്നേ അവനെ കാണും; അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തകണ്ണു അവനെ കാണും; എന്റെ അന്തരംഗം എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇയ്യോബ് 19: 25-27

എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും ,  ‘വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു  അറിയാമായിരുന്നു.    തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. ഇയ്യോബ് ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ‘എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തനിക്കു വേണ്ടിയാണു വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു . ഇയ്യോബിന്റെ ‘ത്വക്ക് നശിച്ചശേഷം’ (അവൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം) അദ്ദേഹം  തന്റെ ജഡത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണും.

ഇയ്യോബ് പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് .  എന്നാൽ അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ  അദ്ദേഹം തന്റെ  പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കും .

പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെക്കുറിച്ചും സൂറ അൽ മആരിജ് (സൂറ 70 – ആരോഹണ പടികൾ) സംസാരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ സൂറ അൽ മആരിജ് പുനരുദ്ധാന ദിവസത്തിൽ ഭ്രാന്തമായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകരനു വേണ്ടി പരതുന്ന ഒരു വിഡ്ഡിയെക്കുറിച്ച്  വിവരിക്കുന്നു.

അവര്‍ക്ക്‌ അന്യോന്യം കാണിക്കപ്പെടും. തന്‍റെ മക്കളെ പ്രായശ്ചിത്തമായി നല്‍കി കൊണ്ട്‌ ആ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയില്‍ നിന്ന്‌ മോചനം നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്‌ കുറ്റവാളി ആഗ്രഹിക്കും.തന്‍റെ ഭാര്യയെയും സഹോദരനെയും തനിക്ക്‌ അഭയം നല്‍കിയിരുന്ന തന്‍റെ ബന്ധുക്കളെയും ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും. എന്നിട്ട്‌ അതവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്‌;

സൂറ  മആരിജ് 70: 11-14

സൂറ അൽ മാരിജിലെ വിഡ്ഡിയായ മനുഷ്യൻ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ‘ആ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും’ -അതായത് ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അവൻ തിരയുന്നു. അവന്റെ മക്കൾക്കോ, ഭാര്യയ്ക്കോ, സഹോദരനോ, ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കും തന്നെ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റിനു തന്നെ നൽകേണ്ടുന്ന പിഴയുണ്ട്.

ഇയ്യോബ് ഒരു നേരുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ആ ദിവസത്തിനായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാമായിരുന്നു. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കിടയിലും, ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തനിക്കുണ്ടെന്ന് അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.  തൌറാത്ത് ഏതൊരു പാപത്തിന്റെയും ശമ്പളം മരണം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട്, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തന്റെ ജീവൻ തന്നെ പകരം നൽകണമായിരുന്നു.  തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ‘അവസാനം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമെന്ന്’ ഇയ്യോബിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ ‘വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’ ആരായിരുന്നു? ഇതുവരെ മരിച്ച, എന്നാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഏക വ്യക്തി പ്രവാചകൻ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സ ആയിരുന്നു. പാപത്തിന്റെ  ശിക്ഷാ നടപടിയായ (മരണം) നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി അവനാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമേ ‘അവസാനം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ’.

ഇയ്യോബിനെപ്പോലുള്ള ഒരു നീതിമാന് സ്വയം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പിഴ കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ എത്ര അധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു?  അൽ-ബയീനയിലും അൽ-അസ്‌റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ട്?  തന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ തീവ്രമായി ശ്രമിയ്ക്കുവാൻ  അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സൂറ അൽ മാരിജിലെ വിഡ്ഡിയെപ്പോലെയാകരുത് നാം.  പ്രവാചകനായ ഇയ്യോബ് മുൻ കൂട്ടി കണ്ടതു പോലെ,  നബി ഈസാ അൽ മസീഹ് അ.സ നു എങ്ങിനെ താങ്കളെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഇപ്പോൾ  താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കൂ.

പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം, ഇയ്യോബ് യഹോവയുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ( ഇവിടെ )  അതു കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാലം പുന:സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ഇവിടെ ).

 

ഖുർആൻ: വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ! ഹദീസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഖുർആൻ യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഒരേ ഭാഷ, അക്ഷരങ്ങൾ, പാരായണം. മാനുഷീകമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനോ, തെറ്റായ വിവർത്തനത്തിനോ ഒരു ഇടവുമില്ല... ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഏതൊരു ഭവനത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾ ഖുർ ആനിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു”.

ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ഈ കുറിപ്പ് അയച്ചു തന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എഴുത്തുകളെ ഇഞ്ചീൽ / ബൈബിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം . ഇരുപത്തിനാലായിരം പുരാതന കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ ഇഞ്ചീലിന്റേതായി ഉണ്ട്, അവയിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ചില വാക്കുകൾ മാത്രം വ്യ്ത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . എല്ലാ 24000 കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളിലെയും തീമുകളും ആശയങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും,  ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ  മരണപുനരുത്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു,  എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും, ഖുർആനിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്ന്  മുകളിൽ കാണുന്നതു പോലെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഖുർആനിന് ബൈബിളിനു മേൽ ഉള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സൂചനയായും അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെയും കാണിക്കുവാനാണു ഇത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.        എന്നാൽ ഖുർആനിന്റെ രൂപീകരണത്തെയും സമാഹാരണത്തെയും കുറിച്ച് ഹദീസുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഖുർആനിന്റെ രൂപീകരണം പ്രവാചകൻ മുതൽ ഖലീഫമാർ വരെ

`ഉമർ ബിൻ അൽ- ഖത്താബിന്റെ വിവരണം:

ഹിഷാം ബിൻ ഹക്കീം ബിൻ ഹിസാം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു . അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു (മറ്റൊരു രീതിയിൽ). അതിനാൽ, ഞാൻ അവനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു (പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ) എന്നാൽ അവൻ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ വസ്ത്രം അവന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവനെ പിടികൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു, “അദ്ദേഹം സൂറത്ത് അൽ ഫുർഖാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത്, അങ്ങ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ് വിധത്തിൽ ആണു.”  അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകൻ എന്നോട് ഉത്തരവിട്ടു, അത് ചൊല്ലാൻ ഹിഷാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു . അദ്ദേഹം അത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു: ഇത് ഈ വിധത്തിലാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് അത് ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ അത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “ഇത് ഈ വിധത്തിലാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. ഖുർആൻ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ അത് പാരായണം ചെയ്യുക.”സഹീഹുൽ

ബുഖാരി 2419 : പുസ്തകം 44, ഹദീസ് 9

ഒരു വ്യക്തി ഒരു (ഖുർആൻ) വാക്യം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, പ്രവാചകൻ അതേ വാക്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് . അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അറിയിച്ചു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് എതിർപ്പിന്റെ അടയാളം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ” നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിയാണ് , അതിനാൽ വ്യത്യാസപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു,  അതിനാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു“.ഇബ്നു മസൂദിന്റെ വിവരണം;:

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 3476പുസ്തകം 60, ഹദീസ് 143

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ ജീവിതകാലത്ത്‌ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ പല വകഭേദങ്ങളും മുഹമ്മദ്‌ (സ) ഉപയോഗിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി ഇവ രണ്ടും വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?


അബൂബക്കറും ഖുറാനും

സൈദ് ബിൻ താബിത്തിന്റെ വിവരണം :

അബൂബക്കർ അസ്- സിദ്ദീഖ് യമ്മയിലെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ (അതായത്, പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടം മുസൈലിമയ്ക്ക്  നേരെ പോരാടിയപ്പോൾ ). (ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി) `ഉമർ ബിൻ അൽ- ഖത്താബ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അബുബക്കർ അപ്പോൾ (എന്നോട്) പറഞ്ഞു, “ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു:“ യമ്മയിലെ യുദ്ധസമയത്ത് ഖുർആന്റെ ഖുറാകൾക്ക്  (അതായത് ഖുർആൻ മന:പ്പാഠം അറിയുന്നവർ) ഉണ്ടായ അപകടങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്, കൂടുതൽ ഖുറകളുടെ ജീവൻ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ വച്ച് നഷ്ടമായേക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, അങ്ങിനെ ഖുർആന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.  അതിനാൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ (അബൂബക്കർ) ഖുറാൻ ശേഖരിച്ച് അത് ക്രമത്തിലാക്കുക  അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ?” ശേഖരിച്ചു . “ഞാൻ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു,” അല്ലാഹുവിനാൽ ഇത് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയാണ്. “ഉമർ തന്റെ നിർദേശം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അതിന് അല്ലാഹു എന്റെ നെഞ്ച് തുറക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉമർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആശയം. അബൂബക്കർ (എന്നോട്) പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾ ഒരു ജ്ഞാനിയായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനായി (ﷺ) ദൈവിക പ്രചോദനം എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻറെ ഖുർആൻ (എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ അവിടവിടങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ) തിരയണം അങ്ങിനെ അവ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അത് ശേഖരിക്കണം“.  അവർ ഒരു മല ഇവിടെ നിന്നു മാറ്റണമെന്ന് എന്നോട്  ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഈ ക്രമപ്പെടുത്തൽ എനിക്കു എനിക്കു ഭാരമേറിയതാകുന്നു. അതിനു ശേഷം ഞാൻ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു: അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ () ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക? ” അബൂബക്കർ മറുപടി പറഞ്ഞു,” അല്ലാഹുവിനാൽ ഇത് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയാണ്. “അബുബക്കറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും ഹൃദയം തുറന്നതു പോലെ അല്ലാഹു എന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കാൻ അബൂബക്കർ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഖുർആൻ അന്വേഷിച്ച് പനന്തണ്ടുകളിൽ നിന്നും നേർത്ത വെളുത്ത കല്ലുകളിൽ നിന്നും അത് മന:പ്പാഠമാക്കിയ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി ,  അവസാന വാക്യം സൂറത്ത് തൗ ബയിൽ (അനുതാപം) അബി ഖുസൈമ അൽ-അൻസാരിയോടൊപ്പവും കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഞാനും അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരുമായും ഇത് കണ്ടെത്തിയില്ല ഞാൻ അത് തുടർന്നു. വാക്യം ഇതാണ്: ‘തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു തന്നെ ഒരു അപ്പോസ്തലൻ (മുഹമ്മദ്) നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടോ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു.. (സൂറത്- ബാറയുടെ അവസാനം വരെ (തൗബ) (9:128-129).   അങ്ങിനെ ഖുർആനിന്റെ പൂർണ്ണമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ (കോപ്പി) അബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതു വരെ  നിലനിന്നു പാർത്തു , അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം പിന്നീട് ഉമറിന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ തന്നോടു `കൂടെയും,  പിന്നീട് ഉമറിന്റെ മകൾ ഹഫ്സയുടെ കൂടെ.

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4986പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 8

ഇത് അബൂബക്കർ ഖലീഫ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു,  മുഹമ്മദ് (സ) കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പിൻ ഗാമി ആയിത്തീർന്നു. മുഹമ്മദ്‌ (സ) ഒരിക്കലും ഖുർആൻ ഒരു സാധാരണ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയോ അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സൂചനയും നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അത് നമ്മോട് പറയുന്നു. ഖുറാൻ മന:പ്പാഠം അറിയുന്നവർക്ക്  കനത്ത യുദ്ധങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ, അബുബക്കറും ഉമറും (അദ്ദേഹം 2ആമത്തെ  ഖലീഫയായി) സൈദിനെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഖുർആൻ ശേഖരിക്കാൻ ഉൽസാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് (സ) ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സൈദിന് തുടക്കത്തിൽ വിമുഖതയുണ്ടായിരുന്നു . ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസ് നമ്മോട് പറയുന്നതുപോലെ അനുയായികളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ നിരവധി കൂട്ടാളികളെ വിശ്വസിച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

മസരിക്കിന്റെ നിവേദനം :

`അബ്ദുള്ള ബിൻ` അംറ് `അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദ് “നെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് “ഞാൻ എപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കും, കാരണം ഞാൻ നബി (ﷺ) ഇങ്ങിനെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു, ഖുർ ആൻ നാലു പേരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുക (പഠിക്കുക): `അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദ്, സലിം, മു`ആദ് ഉബൈ ബിൻ കാ അബ്“ എന്നിവർ ആകുന്നു അവർ.”     സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4999  : പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 21

എന്നിരുന്നാലും, നബി (സ്വ.അ.) യുടെ മരണശേഷം ഈ വ്യത്യസ്ത പാരായണങ്ങൾ കാരണം തന്റെ കൂട്ടാളികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. സൂറ 92: 1-3 ( അൽ- ലെയ്ൽ ) യിനെക്കുറിച്ചുള്ള  അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചുവടെയുള്ള ഹദീസ് പറയുന്നു.

ഇബ്രാഹിം വിവരിച്ചത്:

`അബ്ദുല്ലയുടെ (ബിൻ മസൂദിന്റെ) കൂട്ടാളികൾ അബു ദർദയുടെ അടുത്തെത്തി, (അവർ അവന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ്) അദ്ദേഹം അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു : ‘അബ്ദുല്ല അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് (ഖുർആൻ) പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുക? “അവർ ചോദിച്ചു,” ഞങ്ങളെല്ലാവരും. “അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു,” നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇത് മന:പ്പാഠമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? “അവർ അൽകാമയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  പിന്നെ അവൻ ചോദിച്ചു അൽക്കാമ . “താങ്കൾ എങ്ങനെയാണു ` അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് അൽ ലൈൽ (രാത്രി) ഓതികേൾപിച്ചത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്“” അൽക്കാമ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു : ആണും പെണ്ണും വഴി.‘ അബു അദ്- ദർദ ഞാൻ നബി അതുപോലെ അത് ഓതികേൾപിച്ചു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ ഈ ജനം ഞാൻ അത് പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു“ എന്ന് പറഞ്ഞു: – ‘. പിന്നെ ആരാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ച അവനാൽ‘  അതായത് അല്ലാഹുവിനാൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗമിക്കുകയില്ല“.

USC-MSA വെബ് (ഇംഗ്ലീഷ്) റഫറൻസ് വാല്യം. 6, പുസ്തകം 60, ഹദീസ് 468

ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ സൂറ അൽ ലെയ്ൽ 92: 3 നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വായനയുണ്ട് . രസകരമായ ഒരു വസ്തുത,  മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാലു ഹദീസുകളിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ്വ.അ) ഖുർ ആൻ പാരായണത്തിന്റെ ആധികാരിതയ്ക്കായി എടുത്തു പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായ അബ്ദുല്ലയും,  അബു ദർദയും- വ്യത്യസ്തമായ പാരായണമാണു ഈ ആയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസ് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പാരായണങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ്, ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച പാരായണം വഴി ആരെങ്കിലും ഏതു ദേശത്തു നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. ചുവടെയുള്ള സംഭവത്തിൽ, കുഫയിലെ ഇറാഖികൾ അബ്ദുല്ല ബിൻ മസൂദിന്റെ സൂറ 92: 1-3 പാരായണം പിന്തുടരുകയായിരുന്നു .

‘ അൽക്കാമ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്:

ഞാൻ അബുദർദയെ കണ്ടുമുട്ടി , അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണു? ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഇറാഖിലെ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: ഏത് നഗരത്തിലേതാണു? ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: കുഫ നഗരം . അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: അബ്ദുല്ല ഇബ്നു മസൂദയുടെ പാരായണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മസൂദ് ? ഞാൻ പറഞ്ഞു: അതെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഈ വാക്യം ചൊല്ലുക (രാത്രി മൂടുമ്പോൾ) അതിനാൽ ഞാൻ ഇത് പാരായണം ചെയ്തു: (അത് മൂടുന്ന രാത്രിയിലും , അത് പ്രകാശിക്കുന്ന ദിവസത്തിലും, ആണും പെണ്ണും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്). അവൻ ചിരിച്ച് പറഞ്ഞു: ഞാൻ അല്ലാഹുവിൻറെ ദൂതൻ ( ﷺ) ഇതു പോലെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

സഹീഹ്  മുസ്ലിം 824 സി : പുസ്തകം 6, ഹദീസ് 346

ഇബ്നു അബ്ബാസ് വിവരിച്ചത്:

ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ഉബൈ ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനായിരുന്നുവെന്ന് ഉമർ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.  ഉബൈ പറയുന്നത്,  ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ( ﷺ )വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടതാണു എന്തു തന്നെയായാലും അതിനെ വിട്ട് ഞാൻ പോവുകയില്ല.” എന്നാൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു “വല്ല ആയത്തും നാം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ പകരം അതിനേക്കാള്‍ ഉത്തമമായതോ അതിന്‌ തുല്യമായതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്‌. നിനക്കറിഞ്ഞു കൂടേ; അല്ലാഹു എല്ലാകാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന്‌?”

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 5005
പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 27

ഉബൈ ‘ഏറ്റവും നല്ല’തായി ഖുർ ആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും (അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് സ്വ.അ മുൻപ് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു), സമൂഹത്തിലെ ചിലർ അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്ത ചിലത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. റദ്ദാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചും ഏത് റദ്ദാക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഈ  പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണമായി. ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണു  പരിഹരിച്ചതെന്ന് ചുവടെയുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം.

ഖലീഫ ഉസ്മാനും ഖുർആനും

അനസ് ബിൻ മാലിക് നിവേദനം:

ഹുദൈഫാ ബിൻ  യമന് ` ഉസ്മാൻ ഷാമിലെയും ഇറാഖിലേയും ജനത അർമീനിയയെയും അസ് ഹർ ബൈജാനെയും കീഴടക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉസ്മാനെ കാണുവാൻ വന്നു . ഖുർആൻ പാരായണത്തിലെ അവരുടെ  (ഷാമിലെയും ഇറാഖിലെയും) വ്യത്യാസങ്ങളെ ഹുദൈഫ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു , അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു , “വിശ്വാസികളുടെ തലവനേ! പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് (ഖുറാൻ ) അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ജനതയെ രക്ഷിക്കുക യഹൂദരും. ” അങ്ങനെ ` ഉസ്മാൻ  ഹഫ്സയ്ക്ക്    ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു  , “കയ്യിലുള്ള ഖുർആൻ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ അയച്ചു തരിക അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞ പകർപ്പുകളിൽ ഖുർആനിക ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നല്ല വാക്യഘടനയിൽ സ്വരൂപിച്ച് താങ്കൾക്ക് മടക്കി അയയ്ക്കാം.” ഹഫ്സ അത് ` ഉസ് മാനു ‘ അയച്ചു കൊടുത്തു . ` ഉസ്മാൻ പിന്നീട് സൈദ് ബിന്, ഥബിത്,` അബ്ദുള്ള ബിൻ അജ്ജുബൈര് , സ`ഇദ് ബിൻ അൽ-പോലെ ഒപ്പം ` അബ്ദുറഹ് ബിൻ ഹരിഥ് ബിൻ ഹിഷാം എന്നിവരോട് ഖുർ ആനിന്റെ തികഞ്ഞ പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമായ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളുടെ മാതൃകകളോടെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ` ഉസ്മാൻ മൂന്നു ഖുറേഷി, പുരുഷന്മാരോടു പറഞ്ഞത് “ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ നിങ്ങൾ സൈദ് ബിന്നിനോട് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഖുറൈഷികളുടെ ഭാഷാ രീതിയിൽ എഴുതുക, ഖുർ ആൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഖുറൈഷികളുടെ ഭാഷാ രീതിയിൽ ആയിരുന്നുവല്ലോ “.  അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു; വളരെ കോപ്പികൾ എഴുതിയ ശേഷം, ` ഉസ്മാൻ യഥാർത്ഥ കൈയെഴുത്തു പ്രതി തിരികെ ഹഫ്സയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു . ` ഉസ്മാൻ അവർ പകർത്തി എഴുതിയതിൽ ഓരോ പ്രതികൾ വീതം ഓരോ മുസ്ലിം പ്രവിശ്യയിലേക്കും, മറ്റ് ഖുർആനിക പ്രതികൾ, അതതു ദേശത്ത് നില നിന്നിരുന്ന കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പകർപ്പുകൾ എഴുതിയവ, ചുട്ടുകളയേണം എന്ന് ഉത്തരവിട്ടു.

സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4987പുസ്തകം 66, ഹദീസ് 9

അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത പകർപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തത്. മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) ഒരു പാരായണം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്‌തതുകൊണ്ടല്ല (അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഏഴെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു), അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക ഖുർആൻ സമാഹരിച്ചതുകൊണ്ടുമല്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഓൺ‌ലൈൽ‌ സുന്നയിൽ‌ ‘വ്യത്യസ്‌ത പാരായണങ്ങൾ‌’ തിരയുന്നുവെങ്കിൽ‌ , ഖുർആനിന്റെ വിവിധ പാരായണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 61 ഹദീസുകൾ‌ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും.  ഇന്നത്തെ ഖുർആൻ ഒരു വക ഭേതമല്ല,  കാരണം ഉസ്മാൻ (3ആം കലീഫ) അന്നുണ്ടായിരുന്ന വക ഭേതങ്ങളിൽ ഒന്ന് എടുക്കുകയും എഡിറ്റുചെയ്യുകയും മറ്റെല്ലാ പാരായണങ്ങളും കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഖുർആനിൽ ഈ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഹദീസുകൾ കാണിക്കുന്നു .

ഇബ് നു അബ്ബാസ് വിവരിച്ചത്:

ഉമർ പറഞ്ഞു, “വളരെക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും,“ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രജാ അത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ (കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നത്) ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ”എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം, തന്മൂലം അവർ ഒരു വഴി തെറ്റിപ്പോകും ബാധ്യത അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച തീർച്ചയാ ഒരു കൽപ്പന വിട്ടു മാറുമെന്നും അങ്ങിനെ അവർ നശീച്ച് പോകുമെന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.  ശ്രദ്ധിക്കൂ! ഞാൻ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ശിക്ഷ രജാം  ഇതിനകം വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അവിഹിതമായി ലൈംഗീഗ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആ കുറ്റം സാക്ഷികൾ മൂലമോ ഗർഭ ധാരണം വഴിയോ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ നടത്തുക.” അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റസമ്മതം ശോധന എങ്കിൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്നവൻ അവനെ സ്പര്ശിക്കുക. ” ഈ വിവരണം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ മന: പാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുഫ്യാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉമർ, ചേർന്നു പറഞ്ഞു “തീർച്ചയായും നബി ( ﷺ) റജാമിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു.സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി 6829 : പുസ്തകം 86, ഹദീസ് 56

ഇബ്നു അബ്ബാസിന്റെ നിവേദനം:

… അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനെ സത്യവുമായി അയയ്ക്കുകയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ  ശിക്ഷിക്കുന്ന റജാമിന്റെ ആയത്ത് (വിവാഹിതനായ വ്യക്തിയെ (ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും) കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഈ വാക്യം പാരായണം ചെയ്തു മനസിലാക്കുകയും അത് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു . അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ( ﷺ) കല്ലെറിഞ്ഞുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു….

ബുഖാരി  പുസ്തകം 86, ഹദീസ് 57

വ്യഭിചാരത്തിന് കല്ലെറിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ( റജം ) ഇന്ന് ഖുർആനിൽ ഒരു വാക്യവുമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്തു.

ഇബ്നു സുബൈർ വിവരിക്കുന്നത് : ഞാൻ ‘ഉസ്മാൻ, “സൂറത്ത് ബഖറയിൽ ഉള്ള ഈ വാക്യം “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ മരിക്കുകയും വിധവമാരായ ഭാര്യമാരെ പിറകിൽ വിട്ടേച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ.. അവർക്ക് നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത്.”  എന്നത് മറ്റൊരു വാക്യം കൊണ്ട് തിരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് (ഖുർആനിൽ) എഴുതുന്നത് ? ‘ഉസ്മാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. “അത് അങ്ങിനെ തന്നെ നില നിർത്തുക (അത് എവിടെയാണെങ്കിലും) ,…, കാരണം ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും (അതായത് ഖുറാൻ) അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയില്ല.”USC-MSA വെബ് (ഇംഗ്ലീഷ്) റഫറൻസ് : വാല്യം. 6, പുസ്തകം 60, ഹദീസ് 60

ഒരു വാക്യം റദ്ദാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത് ഖുർആനിൽ സൂക്ഷിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉസ്മാനും ഇബ്നു അസ്-സുബൈറും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഇവിടെ നാം കാണുന്നു . ഉസ്മാനു തന്റേതായ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ ഈ വാക്യം ഇന്ന് ഖുർആനിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു.

ഉസ്മാനും സൂറ 9 (തൗബ) ന്റെ തലക്കെട്ടും

ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാന്റെ നിവേദനം:

യസീദ് അൽ ഫരിസി പറഞ്ഞത്: ഞാൻ ചോദിച്ചു: ഞാൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഉസ്മാൻ ഇബ് നു അഫാനോട്  ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ  കേട്ടു ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാൻ മി ഇൻ (നൂറു വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയവ) സൂറത്തുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട അൽ ബാറ എന്ന സൂറത്തും മതാനി (സൂറത്തുകൾ) അസ് സാബു അറ്റ് റ്റിവൽ (ഖുർ ആനിലെ ആദ്യത്തെ ദീർഘമായ സൂറത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങൾ), എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിൽ “പരമ കാരുണ്യവാനും, മനസ്സലിവുമുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ“ എന്ന് അവയുടെ ഇടയിൽ എഴുതാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്?

ഉസ്മാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്: ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ നബിയ്ക്ക് ﷺ), ` (അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം  തനിക്കുവേണ്ടി അവ എഴുതാൻ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് അവനോടു പറഞ്ഞു: ഈ വാക്യം സൂറയിൽ ഇടുക, അത്തരത്തിലുള്ളവ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ സമാനമായി (അവയെക്കുറിച്ച്).  പറയുമായിരുന്നു (സൂറ)  അൻഫല മദീനയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അദ്ധ്യായം ആണ്, (സൂറ)  ബാറ  ഖുർആനിൽ അവസാനമായി വെളിപ്പെട്ട അധ്യായവും, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അൽ അൻഫലിന്റേതിനു സമാനമായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഇത് അൽ അൻഫലിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി . അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സബു അ തിവലിന്റെ ഗണത്തിൽ  (ഏഴു നീണ്ട ഇതുപേലെയുള്ള സൂറത്തുകൾ ) ചേർത്തു, അതു കൊണ്ട് കാരുണ്യ വാനും കരുണാ നിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് അവയുടെ ഇടയിൽ  ഞാൻ എഴുതിയില്ല.“ സുനൻ അബൂ ദാവൂദ് 786 : പുസ്തകം 2, ഹദീസ് 396

സൂറ 9 (തൗബ അല്ലെങ്കിൽ അൽ ബാരാ ) ഖുർആനിൽ മാത്രമാണ് സൂറ ‘കരുണാ നിധിയും കാരുണ്യ വാനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ‘ എന്ന് ആരംഭിക്കാത്തവ. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഹദീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.  സമാനമായതിനാൽ സൂറ 9 സൂറ 8 ന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഉസ്മാൻ   കരുതി. ആദ്യകാല മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൽ ഇത് വിവാദമായിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ഹദീസ് ഉഥ്മാന്റെ ഖുർആനോടുള്ള ഒരു സ്വഹാബിയുടെ പ്രതികരണം കാണിക്കുന്നു .

‘അബ്ദുള്ള ( മസ്ഊദ് ) അദ്ദേഹം (തന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറഞ്ഞു  ഖുർആനിന്റെ അവരുടെ പകർപ്പുകൾ മറച്ചു  വയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു) ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്:

മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ന്യായ വിധി നാളിൽ അവൻ മറച്ച് വച്ചതിനെ കൊണ്ടു വരേണ്ടി വരും, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നാണു താങ്കൾ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചുകേൾപിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ( ﷺ) മുൻപിൽ ഖുർആനിലെ എഴുപതിലധികം അധ്യായങ്ങളും പാരായണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണു അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ( ﷺ) സ്വഹാബികൾക്കും അറിവുള്ളതാണു അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് (അവരെക്കാൾ), നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെക്കാൾ നല്ല ഗ്രാഹ്യം മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഷഖിക്ക് പറഞ്ഞത്: ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ (ﷺ)  കൂട്ടാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നാൽ ആരും അത് നിരസിക്കുകയോ (അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരായണം) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല.

സഹിഹ് മുസ്ലിം 2462: പുസ്തകം 44, ഹദീസ് 162

നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു:

 1. അബ്ദുല്ല ഇബ് നു. മസൂദ്  ചില കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളുടെ ഖുർആൻ മറയ്ക്കാൻ  അനുയായികളോട് പറയുന്നു.
 2. മറ്റൊരു പാരായണം ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആരെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു . ഖുർആനിന്റെ പതിപ്പ് ഉസ്മാൻ മാനദണ്ഡമാക്കിയ സമയത്തെയാണ് ഇത് നന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് .
 3. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റുന്നതിനോട് ഇബ്നു മസൂദിന്റെ എതിർപ്പ് ഇതാണ്: എനിക്ക് ( മസൂദ് ) പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം
 4. ഷഖീക് മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാർ മസൂദുമായി വിയോചിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു.

 ഇന്ന് നില നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഖുർ ആൻ പതിപ്പുകൾ

തുടർന്ന് ഉസ്മാന്റെ പതിപ്പിനെ തുടർന്ന്, എന്തൊക്കെ ആയാലും, വ്യത്യസ്തമായ വായന അപ്പോഴും നില നിന്നിരുന്നു.  സത്യത്തിൽ, 4 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ നബിയ്ക്ക് [സ] ശേഷം വ്യത്യസ്ത വായനയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രധാന അറബ് വായനയായ  ഹഫ്സ് (അല്ലെങ്കിൽ ഹൊഫ്സ് ) ആണെങ്കിലും, വർഷ് എന്ന വായനാ രീതിയും നില നിൽക്കുന്നു, അത് കൂടുതലും തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലാണു ഉപയോഗിക്കുന്നത്,  ദുരി , എന്ന വായനാ രീതി പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റു ചില ഇടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും  കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വായനകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതലും അക്ഷരവിന്യാസത്തിലും ചില ചെറിയ പദവ്യത്യാസങ്ങളിലുമാണ്, സാധാരണയായി അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കാതെ , എന്നാൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കുന്നു അത് ഉടനടി സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം നില നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ വിശാലമായ ചിന്തയിലല്ല.

അതിനാൽ ഖുർആനിന്റെ ഏത് പതിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഇന്ന്‌ ഖുർആനിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത അറബി വായനകളുണ്ടെന്ന്‌ നാം മനസ്സിലാക്കി, മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ മരണശേഷം ഇത്‌ ഒരു എഡിറ്റിംഗ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽക്കൂടെ കടന്നുപോയി. ഇന്ന്‌ ഖുർആൻ പാഠത്തിൽ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം മറ്റെല്ലാ വാചക വ്യതിയാനങ്ങളും അക്കാലത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതിനാലാണു. ഖുർആനിന് മറ്റൊരു വായനാ അടിക്കുറിപ്പുകളില്ല, അതിന് വ്യത്യസ്ത വായനകളില്ലാത്തതിനാലല്ല, മറിച്ച് അവ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണു.  ഉസ്മാൻ ഒരുപക്ഷേ ഖുർആനിന്റെ ഒരു നല്ല പാരായണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, വിവാദങ്ങളില്ലാതെ നിർമ്മിച്ചതുമല്ല. അങ്ങനെ ഖുർആൻ വ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ  ” ഒരേ ഭാഷ, അക്ഷരങ്ങളും,  പാരായണവും – യഥാർത്ഥ തിരുവെഴുത്തു എന്നീ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അവിടെ ഇടമില്ല ”എന്നത് തെറ്റാണ്. ബൈബിളിനും ഖുര്ആനും വ്യത്യസ്ത വായനകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും, അവ രണ്ടും ഇന്നുള്ളതിന്റെ പതിപ്പ് ആണു  എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അവ  യഥാർത്ഥ പ്രതികളൂടെ നേർ പതിപ്പ് ആണു. അവ രണ്ടിനും  യധാർത്ഥമായവയുടെ വിശ്വസനീയമായ പ്രാതിനിധ്യം  നമുക്ക് നൽകുവാൻ മതിയായവയാണു.  ഖുർആനിന്റെ സംരക്ഷണ രീതിയെ അനാവശ്യമായി ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും ബൈബിൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയെ അനാവശ്യമായി പുച്ഛിക്കുന്നതിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പലരും യധാർത്ഥത്തിൽ വ്യതിചലിക്കുകയാണു. പുസ്തകങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക  ആദ്യം സ്ഥാനം നൽകിയത്. അത്  ആദാമിനൊപ്പം ആരംഭിക്കുന്നതാണു ഏറ്റവും നല്ലത്.

 

 

ശക്തിയുടെ രാത്രി, മഹത്വത്തിന്റെ ദിനം, പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനം

ഖുർആൻ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തിയുടെ രാത്രിയെ സൂറ അൽ ഖദർ (സൂറ 97 – ശക്തി) വിവരിക്കുന്നു

തീര്‍ച്ചയായും നാം ഇതിനെ ( ഖുര്‍ആനിനെ ) നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രി എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയാമോ? നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ രാത്രി ആയിരം മാസത്തെക്കാള്‍ ഉത്തമമാകുന്നു. മലക്കുകളും ആത്മാവും അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ എല്ലാകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവുമായി ആ രാത്രിയില്‍ ഇറങ്ങി വരുന്നു. പ്രഭാതോദയം വരെ അത്‌ സമാധാനമത്രെ.

സൂറ ലൈലതുൽഖ്വദ്ർ 97: 1 -5

സൂറ അൽ ഖദർ , ശക്തിയുടെ രാത്രിയെ ‘ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ മികച്ചത്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ശക്തിയുടെ രാത്രി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു . ശക്തിയുടെ രാത്രിയെ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ മികച്ചതാക്കാൻ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്?

സൂറ അൽ ലയലിന് (സൂറ 92 – ദി നൈറ്റ്) പകൽ എന്നതിന് സമാനമായ ആശയം ഉണ്ട്, വെളിച്ചം രാത്രിയെ പിന്തുടർന്നു വരുന്നു. പകൽ മഹത്വത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലാഹു നയിക്കുന്നത് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് . അതിനാൽ അവസാനം തീയെക്കുറിച്ച് അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

രാവിനെതന്നെയാണെ സത്യം ; അത്‌ മൂടികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍

പകലിനെ തന്നെയാണ സത്യം ; അത്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോള്‍;

 സൂറ അൽ– ലെയ്ൽ  92: 1-2 

തീര്‍ച്ചയായും മാര്‍ഗദര്‍ശനം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും നമുക്കുള്ളതാകുന്നു പരലോകവും ഇഹലോകവും. അതിനാല്‍ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെപ്പറ്റി ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ താക്കീത്‌ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

സൂറ അൽ ഖാദറിനെയും സൂറ അൽ ലയലിനെയും ഇനിപ്പറയുന്നവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക:

ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കു ചില ഉണ്ടാക്കി, നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധ അതിന് ഇരുണ്ടു സ്ഥലത്തു പ്രകാശിക്കുന്ന വെളിച്ചം പോലെ, ദിവസം ആപത്തു ഉദയനക്ഷത്രവുമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുന്നത് ചെയ്യും.

2 പത്രോസ് 1:19

ന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സൂറ ഖ്വദറും സൂറ ലൈലും വായിക്കുമ്പോൾ ലൈലതുൽഖ്വദ്ർ ഞാൻ ഈ ഉദ്ധരണി ഓർമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു രാത്രിക്കുശേഷം ഒരു ദിവസം ഉദിച്ചുയരുന്നതായി ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ പ്രവാചകൻമാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകി. പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതെന്നും ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നാം കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടും.

സഈസാ അൽ മസിഹ് നബി ( സ) യുടെ പ്രമുഖ ശിഷ്യനും കൂട്ടുകാരനുമായ പത്രോസ് അപ്പൊസ്തലനാണ് ഇത് എഴുതിയത് . സൂറ അസ്- സഫ് (സൂറ 61 – റാങ്കുകൾ) ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു :

സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ സഹായികളായിരിക്കുക. മര്‍യമിന്‍റെ മകന്‍ ഈസാ അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കുള്ള മാര്‍ഗത്തില്‍ എന്‍റെ സഹായികളായി ആരുണ്ട്‌ എന്ന്‌ ഹവാരികളോട്‌ ചോദിച്ചതു പോലെ. ഹവാരികള്‍ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ സഹായികളാകുന്നു. അപ്പോള്‍ ഇസ്രായീല്‍ സന്തതികളില്‍ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട്‌ വിശ്വസിച്ചവര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ ശത്രുവിനെതിരില്‍ നാം പിന്‍ബലം നല്‍കുകയും അങ്ങനെ അവന്‍ മികവുറ്റവരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

സൂറ അസ് സഫ് : 61:14  

ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ‘ദൈവത്തിന്റെ സഹായികളായിരുന്നു’ എന്ന് സൂറ അസ്- സഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു . ശിഷ്യന്മാരുടെ സന്ദേശം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ നേതാവായിരുന്നു പ്രധാന ശിഷ്യനായ പത്രോസ്. അവൻ പ്രവാചകനായ ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നിട്ടും, അവന്റെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു , അവന്റെ അനേകം പഠിപ്പിക്കലുകൾ കേട്ടു അവന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചതു കണ്ടപ്പോൾ , പത്രോസ് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാണെന്ന് മുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിനേക്കാൾ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് അവന് കൂടുതൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം തുടരുന്നു:

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, പ്രവാചകന്റെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനത്താൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഒരു പ്രവചനവും വന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രവചനത്തിന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചുമക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു

 2 പത്രോസ് 1: 20-21 

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവാചകന്മാരെ ‘ചുമന്നു’ എന്ന് ഇത് നമ്മോട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർ പാരായണം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് എഴുതുകയും ചെയ്തത് ‘ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്’. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു രാത്രി ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അത് ‘മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ’ എന്നതിലുപരി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. പത്രോസിന്റെ സന്ദേശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തിയുടെ രാത്രിയിൽ പ്രയോഗിച്ച ശക്തി ലഭിക്കുമെന്നും അത് നില നിൽക്കുമെന്നു സൂറ അസ്- സഫ് പറയുന്നു.

 

ഈസാ അൽ മസിഹ് നബിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പത്രോസ് എഴുതിയ ‘പ്രവാചകന്മാർ’ ഇപ്പോൾ പഴയനിയമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരാണ് – അതായത് അവ ഇൻജിലിനു മുമ്പിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിരുന്നു.    മൂസാ നബിയുടെ തൌറാത്തിൽ ആദം , ക്വാബീൽ ഹാബിൽ , നൂഹ് ലൂത്ഇബ്രാഹിം എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രമല്ല അതിൽ മൂസായുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം  ഫറവോനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ശരീഅത്ത് , കൂടാതെ നിന്ന് തന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂന്റെ യാഗങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നാണു സൂറത്ത് ബറഖ എന്ന പേർ വന്നത്,  ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

തുടർന്ന് തൌറാത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ  സബൂർ വന്നു ജീവിതചര്യയെ  അവിടെ ദാവൂദ്  വരുവാൻ പോകുന്ന മസീഹിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രചോദിതനായി. അതിനു തുടർച്ചയായി വന്ന പ്രവാചകന്മാർ പിന്നീട് പ്രവചിച്ചത്  മസീഹ് ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നും വരുമെന്നും, ഒരു അല്ലാഹുവിൻറെ രാജ്യം എല്ലാവർക്കും തുറക്കപ്പെടുന്നു , കൂടാതെ മഹാന്മാരുടെ വരുന്ന ദാസൻ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളും എല്ലാം അവർ പ്രവചിച്ചു. അതിനു ശേഷം  മസീഹിന്റെ നാമം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പ്രവചിച്ചു അതോടു ചേർന്ന് താൻ വരുന്ന സമയം , അതുകൂടാതെ പ്വഴി ഒരുക്കുന്നവനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം എന്നിവ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മിൽ പലർക്കും ഈ രചനകൾ സ്വയം വായിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ, ഈ വ്യത്യസ്ത ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതിനു ഒരു അവസരമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തീയെക്കുറിച്ച് സൂറ അൽ ലെയ്ൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ശക്തിയുടെ രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സൂറ അൽ ഖ്വദർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാരുടെ സന്ദേശം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സൂറ അസ്- സഫ് ശക്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേതാവായ പത്രോസ്, ഉപദേശിക്കുന്നത്, പകൽ ഉറ്റുനോക്കുന്ന രാത്രിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആദ്യകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് ‘ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ’ ആണു, അവർ ഒരു നല്ല നാളിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.  അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കില്ലേ?

 

 

 

രൂത്തും ബോവസും എങ്ങനെയാണ് ഒരു അതുല്യ പ്രണയകഥയാകുന്നത്?

മഹത്തായ പ്രണയകഥകളുടെ പേര് പറയാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ്വ. അ.) ഖദിജ എന്നിവരുടെതോ , അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക (സ്വ.അ.) ന്റെയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഐഷയും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ  അലി, ഫാത്തിമ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം . സിനിമകളിലും സാഹിത്യത്തിലും റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബീസ്റ്റ്, അലാവുദ്ദീൻ സിനിമയിലെ അലി, ജാസ്മിൻ , അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ സിൻഡ്രെല്ല, പ്രിൻസ് ചാമിംഗ്, തുടങ്ങിയ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. അവയിൽ, ചരിത്രവും പോപ്പ് സംസ്കാരവും കാല്പനിക കല്പിതകഥകളും ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ഭാവനകളെയും ആകർഷിക്കുന്ന വികാരാധീനമായ പ്രണയകഥകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, രൂത്തും ബോവസും തമ്മിൽ വളർന്നുവന്ന സ്നേഹം മേല്പറഞ്ഞ പ്രണയബന്ധങ്ങളേക്കാൾ വളരെ നിലനിൽക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠവുമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാസ്തവത്തിൽ, – ഈ പ്രേമികൾ കണ്ടുമുട്ടി മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശതകോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രണയകഥ ആകർഷിക്കുന്നു.

അൽ മാ ഊൻ, ഷഹറ, മുംതനാഹ് എന്നീ സൂറത്തുകൾ രൂത്തിന്റെയും ബോവസിന്റെയും കഥയ്ക്ക് മാതൃകയാകുന്നു

രൂത്തിൻറെയും ബോവസിന്റെയു കഥ സോദാഹരണസഹിതം  കാലാതീതമായ തത്വങ്ങൾ  ഈ സൂറത്തുകളിലടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോവസ് , റൂത്തിനോട് കാണിച്ച തന്റെ ചെറിയ ദയകൊണ്ട്,  സൂറ മാഊൻ നിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ദുഷ്ടന് ഉത്തമനായ എതിരാളിയാണ്  ( സൂറ 107 – ചെറിയ ദയകൾ)

അനാഥക്കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുന്നവനത്രെ അത്‌.

പാവപ്പെട്ടവന്‍റെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രോത്സാഹനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍.

സൂറ മാഊൻ 107: 2-3

പരോപകാര വസ്തുക്കള്‍ മുടക്കുന്നവരുമായസൂറ;

സൂറ മാഊൻ  107: 7

അദ്- ദുഹഅ യിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ മാതൃകയാണ് റൂത്ത്    (സൂറ 93 – പ്രഭാത സമയങ്ങൾ)

നിന്നെ അവന്‍ വഴി അറിയാത്തവനായി കണെ്ടത്തുകയും എന്നിട്ട്‌ ( നിനക്ക്‌ ) മാര്‍ഗദര്‍ശനം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിന്നെ അവന്‍ ദരിദ്രനായി കണെ്ടത്തുകയും എന്നിട്ട്‌ അവന്‍ ഐശ്വര്യം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

എന്നിരിക്കെ അനാഥയെ നീ അടിച്ചമര്‍ത്തരുത്‌

ചോദിച്ച്‌ വരുന്നവനെ നീ വിരട്ടി വിടുകയും ചെയ്യരുത്‌.

നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്‌ നീ സംസാരിക്കുക.

സൂറ അദ്‌-ദുഹ  93: 7-11

രൂത്തിന്റെ കഥയിലെ അമ്മായിയമ്മയായ നവോമിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ സൂറ അഷ്- ഷാർ (സൂറ 94 – റിലീഫ്) ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രീകരണമാണ്.

നിനക്ക്‌ നിന്‍റെ ഹൃദയം നാം വിശാലതയുള്ളതാക്കി തന്നില്ലേ?

നിന്നില്‍ നിന്ന്‌ നിന്‍റെ ആ ഭാരം നാം ഇറക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

നിന്‍റെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞതായ ( ഭാരം )

നിനക്ക്‌ നിന്‍റെ കീര്‍ത്തി നാം ഉയര്‍ത്തിത്തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഞെരുക്കത്തിന്‍റെ കൂടെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും.

തീര്‍ച്ചയായും ഞെരുക്കത്തിന്‍റെ കൂടെ ഒരു എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും.

സൂറ അശ്- ശർഹ്  94: 1-6

ഇതിൽ ബോവസ് വിശ്വാസിയായ അഭയാർത്ഥി റൂത്തിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്  സൂറ അൽ മുംതാഹിന പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് (സൂറ 60 – പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ)

സത്യവിശ്വാസികളേ, വിശ്വാസിനികളായ സ്ത്രീകള്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളായി കൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ വന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ അവരെ പരീക്ഷിച്ച്‌ നോക്കണം. അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി അല്ലാഹു ഏറ്റവും അറിയുന്നവനാണ്‌. എന്നിട്ട്‌ അവര്‍ വിശ്വാസിനികളാണെന്ന്‌ അറിഞ്ഞ്‌ കഴിഞ്ഞാല്‍ അവരെ നിങ്ങള്‍ സത്യനിഷേധികളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ മടക്കി അയക്കരുത്‌. ആ സ്ത്രീകള്‍ അവര്‍ക്ക്‌ അനുവദനീയമല്ല. അവര്‍ക്ക്‌ അവര്‍ ചെലവഴിച്ചത്‌ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും വേണം. ആ സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌ അവരുടെ പ്രതിഫലങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ കൊടുത്താല്‍ അവരെ നിങ്ങള്‍ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിരോധമില്ല. അവിശ്വാസിനികളുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങള്‍ മുറുകെപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്‌. നിങ്ങള്‍ ചെലവഴിച്ചതെന്തോ, അത്‌ നിങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. അവര്‍ ചെലവഴിച്ചതെന്തോ അത്‌ അവരും ചോദിച്ച്‌ കൊള്ളട്ടെ. അതാണ്‌ അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധി. അവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിധികല്‍പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സര്‍വ്വജ്ഞനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു.

സൂറ  മുംതഹിന  60:10

ഇന്നത്തെ രൂത്തും ബോവസും

എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു നൽകുന്ന നിഗൂഢവും ആത്മീയവുമായ പ്രണയത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവരുടെ പ്രേമം .  ഭിന്ന-സംസ്കാരം, വിലക്കപ്പെട്ട സ്നേഹം, കുടിയേറ്റം, ശക്തനായ ഒരു പുരുഷനും ദുർബലയായ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം  എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂത്തിന്റെയും ബോവസിന്റെയും കഥ ഇന്നത്തെ # MeToo കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാവുന്നതാണ് . പുരാതന ജൂത-അറബ് ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ ഇത് നമ്മോട് പറയുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ദാമ്പത്യം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രൂപരേഖയായി ഇത് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏതു കോണിൽ കൂടി നോക്കിയാലും റൂത്തിന്റെയും ബോവസ്സിന്റെയും കഥ വായിക്കപ്പെടാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യമായ ഒന്നു തന്നെയാണ്.

അവരുടെ സ്നേഹം ബൈബിളിലെ / പുസ്തകത്തിലെ രൂത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വ പുസ്തകമാണ് – 2400 വാക്കുകൾ മാത്രം നീളമുള്ളത് – മാത്രമല്ല ഇത് വായനായോഗ്യമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ( ഇവിടെ ). ക്രി.മു. 1150 ഓടെ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രണയകഥകളിലും ഏറ്റവും പുരാതനമാണ്. ഇത് നിരവധി ഭാഷകളിൽ  സിനിമകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റൂത്തിന്റെ പ്രണയകഥ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമ

രൂത്തിന്റെ പ്രണയകഥ

യഹൂദന്മാരായ  നവോമിയും ഭർത്താവും  രണ്ടു പുത്രന്മാരും വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്തുള്ള മോവാബിൽ (ഇന്നത്തെ ജോർദാൻ) താമസിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ വിട്ടു. പ്രാദേശിക സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം രണ്ട് ആൺമക്കളും അതുപോലെ നവോമിയുടെ ഭർത്താവും അവളുടെ രണ്ട് മരുമകളോടൊപ്പം അവളെ തനിച്ചാക്കി മരിക്കുന്നു. നവോമി തന്റെ ജന്മനാടായ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവളുടെ മരുമകളിലൊരാളായ രൂത്ത് തന്നോടൊപ്പം പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . വളരെക്കാലത്തെ അഭാവത്തിനുശേഷം, നവോമി തന്റെ സ്വദേശമായ ബെത്‌ലഹേമിൽ യൗവ്വനസ്ഥയും ദുർബലയുമായ മോവാബ്യ (അറബ്) കുടിയേറ്റക്കാരിയായ രൂത്തിനോടൊപ്പം  ഒരു നിരാലംബയായ വിധവയായി തിരിച്ചെത്തുന്നു.

രൂത്തും ബോവസും കണ്ടുമുട്ടുന്നു

യാതൊരു വരുമാനവുമില്ലാതെ, തദ്ദേശീയ വിളവെടുപ്പുകാർ വയലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ധാന്യം ശേഖരിക്കാൻ രൂത്ത് പോകുന്നു.  മൂസാ നബി (സ്വ. അ.) യുടെ ശരിയത്ത്   നിയമം ഒരു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം എന്ന നിലക്ക്, ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കൊയ്ത്തുകാരോട് അവരുടെ പിന്നിൽ ചില ധാന്യകതിരുകൾ മനപൂർവ്വമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കല്പിച്ചിരുന്നു. അവിടിവിടെയായി  കിടക്കുന്ന ധാന്യകതിരുകൾ, ബോവസ് എന്ന സമ്പന്നനായ ഭൂവുടമയുടെ വയലിൽ നിന്നും റൂത്ത് ശേഖരിക്കുന്നു. തന്റെ ജോലിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരിൽ രൂത്തിനെ ബോവസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.റൂത്തിന്  കൂടുതൽ‌ ധാന്യങ്ങൾ‌ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വയലിൽ‌ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കൂടുതൽ കതിരുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ‌ അയാൾ‌ തന്റെ ജോലിക്കാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബോവസ് സൂറ അൽ മാ ഉമിലെ  ദുഷ്ടമനുഷ്യന് എതിരായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറുന്നു. സൂറാ അദ് ദുവാ പുറത്താകുന്നതിലൂടെ റൂത്തിന് തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നു.

രൂത്തും ബോവസും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ധാരാളം സൃഷ്ടികൾ ണ്ട്.

ബോവസിന്റെ വയലിൽ നിന്നും ധാരാളം ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് റൂത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ധാന്യക്കതിരുകൾ ശേഖരിക്കാൻ അവന്റെ വയലിൽ എത്തുമായിരുന്നു. സകലകാല സംരക്ഷകനായ ബോവസ്, തന്റെ ജോലിക്കാരിൽ ആരും രൂത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. രൂത്തും ബോവസും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, പക്ഷേ പ്രായം, സാമൂഹിക പദവി, ജാതി എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ഇരുവരും ഒരു നീക്കവും നടത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ നവോമി മദ്ധ്യസ്ഥയായി മുന്നോട്ടു വരുന്നു. കൊയ്ത്തുസ്തവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ ബോവസിന്റെ അരികിൽ ധൈര്യത്തോടെ കിടക്കാൻ അവൾ രൂത്തിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബോവാസ് ഇത് ഒരു വിവാഹ ആലോചനയായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 ബന്ധുവായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ

എന്നാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെക്കാൾ സ്ഥിതി സങ്കീർണ്ണമാണ്. നവോമി ബോവസിന്റെ ബന്ധുവാണ്, രൂത്ത് മരുമകളായതിനാൽ ബോവസും രൂത്തും വിവാഹബന്ധമുള്ളവരാണ്. ബോവാസ് അവളെ ഒരു ‘ബന്ധു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി’ വിവാഹം കഴിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം മൂസ (സ്വ.അ.)യുടെ നിയമപ്രകാരം അവൻ അവളെ അവളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ (നവോമിയുടെ മകൻ) പേരിൽ ‘വിവാഹം കഴിക്കുകയും’, അങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ബോവസ് നവോമിയുടെ കുടുംബ വയലുകൾ വാങ്ങുന്നുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അത് ബോവസിന് ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും അത് വലിയ തടസ്സമായിരുന്നില്ല. നവോമിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വയലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനു ബോവസിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശമുള്ള മറ്റൊരു അടുത്ത ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു (അതുവഴി രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനും അവകാശമുള്ളവൻ). നൊവൊമിയെയും രൂത്തിനെയും പരിപാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടൊ എന്നറിയാനാണ് ബോവാസുമായുള്ള രൂത്തിന്റെ വിവാഹം നീണ്ടു പോകുന്നത്. നഗരത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ, ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സ്വന്തം കുടുംബം അന്യാധീനമാകുമെന്നതിനാൽ വിവാഹം നിരസിച്ചു. അങ്ങനെ നവോമിയുടെ കുടുംബ സ്വത്ത് വാങ്ങാനും വീണ്ടെടുക്കാനും രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനും ബോവസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. നവോമി, വളരെ പ്രയാസകരമായ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇപ്പോൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു, ഈ തത്ത്വം സൂറ ആഷ്-ഷാർഹിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രൂത്തിന്റെയും ബോവസിന്റെയും പാരമ്പര്യം

അവരുടെ വിവാഹത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നു, ഓബെദ് , പിന്നീട് ദാവൂദ് / ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മുത്തച്ഛനായിത്തീർന്നയാൾതന്നെ. മസീഹ്  തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന് ദാവീദിന് വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കൂടുതൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഒരു കന്യകാ ജനനം പ്രവചിക്കുകയും  ഒടുവിൽ പ്രവാചകൻ ഇസ അൽ മസീഹ് (സ്വ.അ.)  ബേത്ത്ളേഹെമിൽ, രൂത്ത് ബോവസിനെ വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് കണ്ടുമുട്ടിയ അതേ ബെത്ലഹെം പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു. 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് പൊടിപിടിച്ച ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആരംഭിച്ച അവരുടെ അത്ര മോശമല്ലാത്ത പ്രണയം, വിവാഹം, കുടുംബ വേരുകൾ എന്നിവ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക കലണ്ടർ, ആഗോള അവധികളായ ക്രിസ്മസ് & ഈസ്റ്റർ – തുടങ്ങിയവ എല്ലാം പിറവിയെടുക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരു സന്തതിയുടെ ജനനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു.

ഒരു മികച്ച പ്രണയകഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ # MeToo വിവാദത്തിലെ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ ഒരു മാതൃകയാണ് ധനികനും ശക്തനുമായ ബോവസ് നിരാലംബയായ വിദേശ സ്ത്രീയായ രൂത്തിനോട് പെരുമാറിയ വിധം . ഈ പ്രണയവും വിവാഹവും സൃഷ്ടിച്ച കുടുംബ വേരുകളുടെ ചരിത്രപരമായ സ്വാധീനം, നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ തീയതി നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു , ഈ പ്രണയകഥയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ രൂത്ത് & ബോവാസ് പ്രണയകഥ ഇതിലും വലിയൊരു പ്രണയത്തിന്റെ ചിത്രം കൂടിയാണ് – നിങ്ങളെയും എന്നെയും ക്ഷണിച്ചു.

റൂത്തിനെ പോലെ കിതാബ് / ബൈബിൾ നമ്മോട് വിവരിക്കുന്നു അത്:

23 ഞാൻ അതിനെ എനിക്കായി ദേശത്തു വിതെക്കും; കരുണ ലഭിക്കാത്തവളോടു ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും എന്റെ ജനമല്ലാത്തതിനോടു: നീ എന്റെ ജനം എന്നു ഞാൻ പറയും; നീ എന്റെ ദൈവം എന്നു അവരും പറയും.

ഹോശേയ 2: 23

പഴയനിയമ പ്രവാചകൻ ഹോശേയ (ബിസി 750) അല്ലാഹു തന്റെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ കാണിക്കാൻ തന്റെ തകർന്ന ദാമ്പത്യത്തിന്റെ അനുരഞ്ജനം മാതൃകയാക്കി ഉപയോഗിച്ചു, . സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളായി ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചതും എന്നാൽ ബോവസ് സ്നേഹം കാണിച്ചതുമായ രൂത്തിനെപ്പോലെ, അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മളോട് പോലും തന്റെ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്നിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നു കാണിക്കുന്നതിന് ഇത് ഇൻജിലിൽ (റോമർ 9:25) ഉദ്ധരിക്കുന്നു .

അവന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്? ബോവസ്, രൂത്ത് എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള സന്തതിയായ ഈസ അൽ മസിഹ് , ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ബോവസ് രൂത്തിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ ‘ബന്ധു’വാണ്. അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ കടം താൻ കുരിശിൽ മരിക്കുക വഴി  അല്ലാഹുവിനു നൽകി.  ഇങ്ങനെ അവൻ

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഷ്ടത നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തനിക്കുവേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാൻ ആകാംക്ഷയോടെ തന്റെ സ്വന്തം എന്ന് ജനം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വേണ്ടി സ്വയം കൊടുത്തു.

തീത്തൊസ്‌ 2: 14

ബന്ധുവായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ബോവസ് റൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ  പണം വിലയായി നൽകിയതു പോലെ, യേശു- നമ്മുടെ ‘ബന്ധുവായ-വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ’-വില (തന്റെ ജീവൻ) നൽകി വീണ്ടെടുത്തു.

നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക

ഈസ അൽ മസീഹ് (ബോവസും) തങ്ങളുടെ വധുമാരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വില നൽകിയതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും.  നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൃഢമാക്കാം എന്നു കിതാബ് /ബൈബിൾ വിശദീകരിക്കുന്നു:

21 ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പെട്ടിരിപ്പിൻ.
22 ഭാര്യമാരേ, കർത്താവിന്നു എന്നപോലെ സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കീഴടങ്ങുവിൻ.
23 ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭെക്കു തലയാകുന്നതുപോലെ ഭർത്താവു ഭാര്യകൂ തലയാകുന്നു.

എഫെസ്യർ 5: 21-33

ബോവസും രൂത്തും പ്രണയത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം സ്ഥാപിച്ചതു പോലെ  ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരെ ത്യാഗപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ഈസയുടെ പരിചരണം , അതിനാൽ ഈ മൂല്യങ്ങളിൽത്തന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു വിവാഹ ക്ഷണം

എല്ലാ നല്ല പ്രണയകഥകളിലെയും പോലെ, കിതാബ് / ബൈബിൾ ഒരു വിവാഹത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു . രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ബോവസ് നൽകിയ വില അവരുടെ വിവാഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതുപോലെ, ഈസ അൽ മസിഹ് (സ്വ. അ.) നൽകിയ വില നമ്മുടെയും വിവാഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. ആ കല്യാണം ആലങ്കാരികമല്ല, യഥാർത്ഥമാണ്, അവന്റെ വിവാഹ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. :

നാം സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു അവന്നു മഹത്വം കൊടുക്കുക; കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

വെളിപ്പാടു 19: 7

ശു നൽകുന്ന ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്റെ ‘മണവാട്ടി’യായിത്തീരുന്നു.  ഈ സ്വർഗ്ഗീയ കല്യാണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അവന്റെ വിവാഹത്തിന് വരാനുള്ള ഈ ക്ഷണത്തോടെയാണ് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നത്

17 വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; കേൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയട്ടെ; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൌജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ.

വെളിപ്പാടു 22: 17

രൂത്തും ബോവസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്നും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ സ്നേഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണിത് . തന്റെ വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് മണവാട്ടിയായി വിവാഹം കഴിക്കും. ഏതെങ്കിലും വിവാഹാലോചനകളെപ്പോലെ, നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന് അറിയാൻ അവന്റെ വാഗ്ദാനം  അളന്നുനോക്കണം. ആരംഭത്തിൽ ഹസ്രത്ത് ആദമിനോടൊപ്പം തുടക്കമിട്ട പദ്ധതി കാണാൻ  ഇവിടെ ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ,  എങ്ങനെ കാണാൻ ഹസ്രത് ഇബ്രാഹിം പദ്ധതി മുൻകൂട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക     ,  എങ്ങനെ നബി മൂസാ / മോശെ വീണ്ടെടുപ്പു വില നൽകുന്നത് മുൻ കൂട്ടി കണ്ടു എന്നറിയാൻ ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കാലങ്ങൾക്കുമുൻപേ പ്രവചിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ/ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണെന്ന് അറിയാൻ    ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സിനിമയിലെ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപാന്തരീകരണം

ഖുർആനും & ചരിത്രവും: ഈസ അൽ മസീഹ് ക്രൂശിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവോ ?

ഈ ഒരു ചോദ്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുവാൻ പോകുന്നു, ഇത് വിശദീകരിക്കുവാൻ ക അബയിൽ നിന്നും കറുത്ത കല്ലിന്റെ തിരോധാനം (ഹിജറ വർഷം 318) ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഈസ അൽ മസിഹ് പി.ബി.യു.എച്ച് ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവർ സാധാരണമായി സൂറ നിസയിലെ ആയത്  157 ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

അല്ലാഹുവിന്‍റെ ദൂതനായ, മര്‍യമിന്‍റെ മകന്‍ മസീഹ്‌ ഈസായെ ഞങ്ങള്‍ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നവര്‍ പറഞ്ഞതിനാലും ( അവര്‍ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ) വാസ്തവത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അവര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല, ക്രൂശിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ( യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ) അവര്‍ക്ക്‌ തിരിച്ചറിയാതാവുകയാണുണ്ടായത്‌. തീര്‍ച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ( ഈസായുടെ ) കാര്യത്തില്‍ ഭിന്നിച്ചവര്‍ അതിനെപ്പറ്റി സംശയത്തില്‍ തന്നെയാകുന്നു. ഊഹാപോഹത്തെ പിന്തുടരുന്നതല്ലാതെ അവര്‍ക്ക്‌ അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ല. ഉറപ്പായും അദ്ദേഹത്തെ അവര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സൂറ നിസ്സാ 4: 157

ഈസ അൽ മസിഹ് കൊല്ലപ്പെട്ടോ?

ഈസ അൽ മസിഹ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ യഹൂദന്മാർ ‘അവനെ കൊന്നിട്ടില്ല …’ എന്നാണു പറയുന്നത് അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണു. ജൂതന്മാർ പ്രവാചകനെ അറസ്റ്റുചെയ്തതായി ഇഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, മാത്രമല്ല മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാസ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും

28 പുലർച്ചെക്കു അവർ യേശുവിനെ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ആസ്ഥാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; തങ്ങൾ അശുദ്ധമാകാതെ പെസഹ കഴിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല.

യോഹന്നാൻ 18:28

പീലാത്തോസ് ഒരു റോമൻ ഗവർണറായിരുന്നു. റോമൻ അധിനിവേശത്തിൻകീഴിൽ ആയിരുന്നതു കൊണ്ട് വധ ശിക്ഷ നൽകുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് അധികാരമില്ലായിരുന്നു. പീലാത്തോസ് പ്രവാചകനെ തന്റെ കീഴിലുള്ള റോമൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് കൈ മാറി.

16 അപ്പോൾ അവൻ അവനെ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന്നു അവർക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു.

യോഹന്നാൻ 19:16

അതിനാൽ അവനെ ക്രൂശിച്ചത് റോമൻ സർക്കാരും റോമൻ പട്ടാളക്കാരും ആയിരുന്നു – യഹൂദന്മാരല്ല. യഹൂദ നേതാക്കളോട് പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആരോപണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് താഴെ വായിക്കുന്നു

13 അബ്രാഹാമിന്റെയും യിസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തന്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി; അവനെ നിങ്ങൾ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ വിധിച്ച പീലാത്തൊസിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു തള്ളിപ്പറയുകയും

ചെയ്തു.പ്രവൃ. 3:13

യഹൂദന്മാർ അവനെ റോമാക്കാർക്ക് കൈമാറി, അവർ അവനെ ക്രൂശിച്ചു. ക്രൂശിൽ മരിച്ചശേഷം മൃതദേഹം ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ വച്ചു

41 അവനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലത്തുതന്നേ ഒരു തോട്ടവും ആ തോട്ടത്തിൽ മുമ്പെ ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയോരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
42 ആ കല്ലറ സമീപം ആകകൊണ്ടു അവർ യെഹൂദന്മാരുടെ ഒരുക്കനാൾ നിമിത്തം യേശുവിനെ അവിടെ വച്ചു.

യോഹന്നാൻ 19: 41-42

യഹൂദന്മാർ ഈസ അൽ മസിഹിനെ ക്രൂശിച്ചില്ലെന്ന് സൂറ നിസാ 157ൽ പറയുന്നു. അത് ശരിയാണ്.എന്തെന്നാൽ  റോമാക്കാർ ആണു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത്.

സൂറ മറിയവും പ്രവാചകന്റെ മരണവും

ഈസ അൽ മസിഹ് മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് സൂറ മറിയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഞാന്‍ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ എഴുന്നേല്‍പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും എന്‍റെ മേല്‍ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും.

അതത്രെ മര്‍യമിന്‍റെ മകനായ ഈസാ അവര്‍ ഏതൊരു വിഷയത്തില്‍ തര്‍ക്കിച്ച്‌ കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാര്‍ത്ഥമായ വാക്കത്രെ ഇത്‌സൂറ

മറിയം  19: 33-34

ഇഞ്ചീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ , ഈസ അൽ മസിഹ് തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവെന്നും ഇത് വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറയുന്നു .

‘പകരം യൂദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു’ എന്ന സിദ്ധാന്തം

യൂദാസ് ഈസ അൽ മസിഹിനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുവെന്ന് വ്യാപകമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. യഹൂദന്മാർ യൂദാസിനെ (ഇപ്പോൾ ഈസയെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്ന) അറസ്റ്റുചെയ്തു, റോമാക്കാർ യൂദാസിനെ ക്രൂശിച്ചു (ഇപ്പോഴും ഈസയോട് സാമ്യമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു), ഒടുവിൽ (ഇപ്പോഴും ഈസയെപ്പോലെ ആയിരിക്കുന്ന). യൂദായെ അടക്കം ചെയ്തു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഈസ അൽ മസിഹ് മരിക്കാതെ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണു പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു വിപുലമായ പദ്ധതിയെ ഖുറാനോ ഇൻ‌ജിലോ എവിടെയും വിവരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തം ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ചരിത്രരേഖകളിൽ ഈസ അൽ മസിഹ്

മതേതര ചരിത്രം ഈസ അൽ മസിഹിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങിനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രണ്ട് രേഖകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. എ.ഡി 65-ൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ നീറോ ഈസാ പ്രവാചകന്റെ ആദ്യ അനുയായികളെ ഉപദ്രവിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് ഈസ അൽ മസിഹിനെ പരാമർശിച്ചു. ടാസിറ്റസ് ഇങ്ങിനെ എഴുതി:

‘നീറോ .. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ, അതി ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാൽ ശിക്ഷിച്ചു, അവരുടെ വ്യത്യസ്തതയെ അയാൾ വെറുത്തിരുന്നു.  ഈ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിന്റെ പേരിന്റെ സ്ഥാപകനായ ക്രിസ്റ്റസിനെ തിബീരിയസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് യെഹൂദ്യയുടെ നാടുവാഴി ആയിരുന്ന പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് വധിച്ചു; പക്ഷേ, ഒരു കാലത്തേക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിനാശകരമായ അന്ധവിശ്വാസം വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു, ആ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച യെഹൂദ്യയിലുടനീളം  മാത്രമല്ല, റോം നഗരത്തിലുടനീളവും. ‘ടാസിറ്റസ്.

 അന്നൽസ് XV. 44

ഈസ അൽ മസിഹ് താഴെ പറയുന്നതു പോലെ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്ന് ടാസിറ്റസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:

 • 1) ഒരു ചരിത്ര വ്യക്തി;
 • 2) പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടവൻ;
 • 3) ഈസ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ യെഹൂദ്യയിൽ (ജറുസലേം) ഒരു  ആരംഭിച്ചു,
 • 4) എ.ഡി 65 ആയപ്പോഴേക്കും (നീറോയുടെ കാലം) അവർ യെഹൂദ്യയിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു, അതിനാൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് ഇത് നിർത്തൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജൂത ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ജൂത സൈനിക നേതാവും / ചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു ജോസീഫസ്. അങ്ങനെ എഴുതിയതിൽക്കൂടി അദ്ദേഹം ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ എഴുതി:

‘ഈ സമയത്ത് ഒരു ജ്ഞാനിയായ് വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു… യേശു. … നല്ലവനും, അതോടു ചേർന്ന് … പുണ്യവാനും.  യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റു ജനതകളിൽ നിന്നുമുള്ള അനേകർ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. ക്രൂശിക്കപ്പെടാനും മരിക്കാനും പീലാത്തോസ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നവർ അവന്റെ ശിഷ്യത്വം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല . ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും അവർ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു.

ജോസഫസ്. 90 .ഡി. പുരാതനവസ്തുക്കൾ xviii. 33

 

ജോസീഫസ്  സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ:

 • 1) ഈസ അൽ മസിഹ് എന്ന വ്യക്തി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു,
 • 2) അദ്ദേഹം ഒരു മത അധ്യാപകനായിരുന്നു,
 • 3) പീലാത്തോസ് എന്ന റോമൻ നാടുവാഴി അവനെ വധിച്ചു,
 • 4) ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ഉടനെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഈ ചരിത്രരേഖകളിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ മരണം അറിയപ്പെടുന്നതും തർക്കമില്ലാത്തതുമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്നു, അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് റോമാക്കാരുടെ ഇടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമൂലമാണു.

ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം

ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിനു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം, യെരുശലേമിലെ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് ബൈബിളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇങ്ങിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

വർ ജനത്തോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ പുരോഹിതന്മാരും ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകനും സദൂക്യരും
അവരുടെ നേരെ വന്നു, അവർ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കയാലും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തെ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ അറിയിക്കയാലും നീരസപ്പെട്ടു.
അവരെ പിടിച്ചു വൈകുന്നേരം ആകകൊണ്ടു പിറ്റെന്നാൾവരെ കാവലിലാക്കി.
എന്നാൽ വചനം കേട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു; പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണംതന്നേ അയ്യായിരത്തോളം ആയി.
പിറ്റെന്നാൾ അവരുടെ പ്രമാണികളും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യെരൂശലേമിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി;
മഹാപുരോഹിതനായ ഹന്നാവും കയ്യഫാവും യോഹന്നാനും അലെക്സന്തരും മഹാപുരോഹിതവംശത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവർ അവരെ നടുവിൽ നിറുത്തി: ഏതു ശക്തികൊണ്ടോ ഏതു നാമത്തിലോ നിങ്ങൾ ഇതു ചെയ്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
പത്രൊസ് പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി അവരോടു പറഞ്ഞതു: ജനത്തിന്റെ പ്രമാണികളും മൂപ്പന്മാരും ആയുള്ളോരേ,
ഈ ബലഹീനമനുഷ്യന്നു ഉണ്ടായ ഉപകാരം നിമിത്തം ഇവൻ എന്തൊന്നിനാൽ സൌഖ്യമായി എന്നു ഞങ്ങളെ ഇന്നു വിസ്തരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും
10 ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായി നസറായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നേ ഇവൻ സൌഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യിസ്രായേൽ ജനം ഒക്കെയും അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ.
11 വീടുപണിയുന്നവരായ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു കോണിന്റെ മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്ന കല്ലു ഇവൻ തന്നേ.
12 മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല.
13 അവർ പത്രൊസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണ്കയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ എന്നു ഗ്രഹിക്കയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു; അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു.
14 സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവരോടുകൂടെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടതുകൊണ്ടു അവർക്കു എതിർ പറവാൻ വകയില്ലായിരുന്നു.
15 അവരോടു ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുവാൻ കല്പിച്ചിട്ടു അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു:
16 ഈ മനുഷ്യരെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? പ്രത്യക്ഷമായോരു അടയാളം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമല്ലോ; നിഷേധിപ്പാൻ നമുക്കു കഴിവില്ല.
17 എങ്കിലും അതു ജനത്തിൽ അധികം പരക്കാതിരിപ്പാൻ അവർ യാതൊരു മനുഷ്യനോടും ഈ നാമത്തിൽ ഇനി സംസാരിക്കരുതെന്നു നാം അവരെ തർജ്ജനം ചെയ്യേണം എന്നു പറഞ്ഞു.

പ്രവൃത്തികൾ 4: 1-17

17 പിന്നെ മഹാപുരോഹിതനും സദൂക്യരുടെ മതക്കാരായ അവന്റെ പക്ഷക്കാരൊക്കെയും
18 അസൂയ നിറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊസ്തലന്മാരെ പിടിച്ചു പൊതു തടവിൽ ആക്കി.
19 രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്നു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു:
20 നിങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഈ ജീവന്റെ വചനം എല്ലാം ജനത്തോടു പ്രസ്താവിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അവർ കേട്ടു പുലർച്ചെക്കു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; മഹാപുരോഹിതനും കൂടെയുള്ളവരും വന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തെയും യിസ്രയേൽമക്കളുടെ മൂപ്പന്മാരെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി, അവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തടവിലേക്കു ആളയച്ചു.
22 ചേവകർ ചെന്നപ്പോൾ അവരെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു: കാരാഗൃഹം നല്ല സൂക്ഷമത്തോടെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാവൽക്കാർ വാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു;
23 തുറന്നപ്പോഴോ അകത്തു ആരെയും കണ്ടില്ല എന്നു അറിയിച്ചു.
24 ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകനും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഇതു എന്തായിത്തീരും എന്നു അവരെക്കുറിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു.
25 അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്നു: നിങ്ങൾ തടവിൽ ആക്കിയ പുരുഷന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.
26 പടനായകൻ ചേവകരുമായി ചെന്നു, ജനം കല്ലെറിയും എന്നു ഭയപ്പെടുകയാൽ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യാതെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു.
27 അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാകെ നിറുത്തി; മഹാപുരോഹിതൻ അവരോടു:
28 ഈ നാമത്തിൽ ഉപദേശിക്കരുതു എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു അമർച്ചയായി കല്പിച്ചുവല്ലോ; നിങ്ങളോ യെരൂശലേമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശംകൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കുന്നു; ആ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അതിന്നു പത്രൊസും ശേഷം അപ്പൊസ്തലന്മാരും: മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.
30 നിങ്ങൾ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്ന യേശുവിനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചു;
31 യിസ്രായേലിന്നു മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും നല്കുവാൻ ദൈവം അവനെ പ്രഭുവായും രക്ഷിതാവായും തന്റെ വലങ്കയ്യാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
32 ഈ വസ്തുതെക്കു ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കു നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
33 ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അവർ കോപപരവശരായി അവരെ ഒടുക്കിക്കളവാൻ ഭാവിച്ചു.
34 അപ്പോൾ സർവ്വ ജനത്തിനും ബഹുമാനമുള്ള ധർമ്മോപദേഷ്ടാവായ ഗമാലീയേൽ എന്നൊരു പരീശൻ ന്യായധിപസംഘത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു, അവരെ കുറെ നേരം പുറത്താക്കുവാൻ കല്പിച്ചു.
35 പിന്നെ അവൻ അവരോടു: യിസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ, ഈ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.
36 ഈ നാളുകൾക്കു മുമ്പെ തദാസ് എന്നവൻ എഴുന്നേറ്റു താൻ മഹാൻ എന്നു നടിച്ചു; ഏകദേശം നാനൂറു പുരുഷന്മാർ അവനോടു ചേന്നുകൂടി; എങ്കിലും അവൻ നശിക്കയും അവനെ അനുസരിച്ചവർ എല്ലാവരും ചിന്നി ഒന്നുമില്ലാതാകയും ചെയ്തു.
37 അവന്റെ ശേഷം ഗലീലക്കാരനായ യൂദാ ചാർത്തലിന്റെ കാലത്തു എഴുന്നേറ്റു ജനത്തെ തന്റെ പക്ഷം ചേരുവാൻ വശീകരിച്ചു; അവനും നശിച്ചു, അവനെ അനുസരിച്ചവർ ഒക്കെയും ചിതറിപ്പോയി.
38 ആകയാൽ ഈ മനുഷ്യരെ വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞുകൊൾവിൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; ഈ ആലോചനയോ പ്രവൃത്തിയോ മാനുഷം എന്നു വരികിൽ അതു നശിച്ചുപോകും;
39 ദൈവികം എങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കു അതു നശിപ്പിപ്പാൻ കഴികയില്ല; നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടു പോരാടുന്നു എന്നു വരരുതല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
40 അവർ അവനെ അനുസരിച്ചു: അപ്പൊസ്തലന്മാരെ വരുത്തി അടിപ്പിച്ചു, ഇനി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുതു എന്നു കല്പിച്ചു അവരെ വിട്ടയച്ചു.
41 തിരുനാമത്തിന്നു വേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടു ന്യായാധിപസംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോയി.

പ്രവൃത്തികൾ 5: 17-41

യഹൂദ നേതാക്കൾ അവരുടെ സന്ദേശം പരക്കുന്നത് തടസ്സം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി വലിയ ശ്രമം നടത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ സർക്കാരുകളെപ്പോലെ, അവരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയില്ല് നിന്നും തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി അവർ ചിലരെ അറസ്റ്റുചെയ്തു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, തല്ലി, ഒടുവിൽ (ചില) ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നു. ഈ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ സന്ദേശം ജറുസലേമിൽ ഉറക്കെ പ്രസംഗിച്ചു – ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുമുമ്പ് ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരാളെ പരസ്യമായി വധിക്കുകയും അടക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അതേ നഗരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവർ അതിനെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആരെയാണ് വധിച്ചത്? പ്രവാചകനെയോ? അതോ അവനെപ്പോലെ രൂപ മാറ്റം സംഭവിച്ച യൂദാസിനെയോ?

നമുക്ക് ഇതു കൂടാതെയുള്ള ബദലുകൾ പരിശോധിച്ച്, അവയിൽ ഏതാണു യധാർത്ഥത്തിൽ ശരിയെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം.

ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ശവശരീരവും ശവകുടീരവും

ശവകുടീരത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനേ കഴിയൂ, ഒന്നുകിൽ ശവകുടീരം ശൂന്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവാചകനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇല്ല.

യൂദാസ് പ്രവാചകനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുകയായിരുന്നു, അവൻ ക്രിസ്തുവിനു പകരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം (പ്രവാചകനോട് സാമ്യമുള്ളത്) കല്ലറയിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് അനുമാനിച്ചു നോക്കാം. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചതായി നമുക്കറിയാവുന്ന അടുത്ത സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക. ശിഷ്യന്മാർ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം (പ്രവാചകനെപ്പോലെ തോന്നിയ യൂദാസിന്റെ – ഞങ്ങൾ ഈ സിദ്ധാന്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ) ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സന്ദേശത്തെ എതിർക്കുവാൻ അവിടത്തെ അധികാരികൾ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ജോസീഫസ്, ടാസിറ്റസ്, പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം എന്നിവ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ യൂദാസ് മരിച്ചതായി ഈ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ, ശരീരം കല്ലറയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണു (പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പ്രവാചകനെപ്പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരമായി). ശിഷ്യന്മാർ, സർക്കാർ, ടാസിറ്റസ്, ജോസീഫസ് – എന്നിവർ എല്ലാവരും – ശരീരം പ്രവാചകന്റേതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെങ്കിലും അത് ശരിക്കും യൂദാസിന്റെ മൃതദേഹമായിരുന്നു (പ്രവാചകനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്നത്).

ഇത് ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു. പ്രവാചകൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നുവെന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ പരസ്യ സന്ദേശങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഈ ശരീരം ഇപ്പോഴും ശവകുടീരത്തിലാണെങ്കിൽ, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ കഥകൾ തടയാൻ ജറുസലേമിലെ റോമൻ, യഹൂദ നേതാക്കൾ ഇത്ര ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യൂദാസിന്റെ മൃതദേഹം (ഈസ അൽ മസിഹിനെപ്പോലെ) ഇപ്പോഴും ശവകുടീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ശിഷ്യന്മാരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയോ, പീഡിപ്പിക്കുകയോ ഒടുവിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കാതെ അധികാരികൾക്ക് ഈ ശരീരം എല്ലാവരെയും കാണിക്കുകയും അവരുടെ വാദം (അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന്) നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു..  എന്നാൽ കാണിക്കാൻ ശരീരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് – കാരണം ശവകുടീരം ശൂന്യമായിരുന്നു.

ഹജറുൽ അസ്വദ്, കഅബ, മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും പള്ളികൾ  എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളായി

930 എ.ഡി. (318 ഹിജറ വർഷത്തി) ൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ( ഹജറുൽ അസ് വദ്) ആ സമയം ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ബാസി ഭരണ കൂടത്തെ എതിർത്തു ഒരു കൂട്ടം ഷിയാക്കൾ മക്കയിലെ കഅബാലയത്തിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച് നീക്കംചെയ്തു. കഅബയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് വരെ 23 വർഷത്തോളം ഇത് അവരുടെ കൈ വശമായിരുന്നു. ഹജറുൽ അസ് വദ്നെ മോഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

കഅബയുടെ കിഴക്കൻ മൂലയിൽ കറുത്ത കല്ല് ഇല്ലെന്ന് മക്കയിലെ വലിയ പള്ളിയിൽ ( മസ്ജിദ് ഹറം ) ഒരു സംഘം ജനക്കൂട്ടത്തോട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ .  അവരുടെ സന്ദേശം വളരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, പള്ളിയിലെ തീർഥാടകർ ഹജറുൽ അസ് വദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. രണ്ട് വിശുദ്ധ മസ്ജിദുകളുടെ ( ഖാദിം അൽഅർമയിൻ, അഅർഫെയ്ൻ ) എന്നിവയുടെ രക്ഷാധികാരികൾക്ക് അത്തരമൊരു സന്ദേശത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാനാകും? സന്ദേശം തെറ്റാണെങ്കിൽ‌, കരിങ്കല്ല് ഇപ്പോഴും കഅബയിലാണെങ്കിൽ‌, ഈ തെറ്റായ സന്ദേശം തടസ്സപ്പെടു‌ത്തുന്നതിനുള്ളതിനു അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർ‌ഗ്ഗം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബ്ലാക്ക് കല്ല് ഇപ്പോഴും കഅബയിലാണെന്ന് പരസ്യമായി കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ ആശയം തൽക്ഷണം തിരുത്തപ്പെടും. മക്കയിലെ പള്ളിയിലെ ഹജറുൽ അസ് വദിന്റെ സാമീപ്യം ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഈ ആശയം നിരാകരിക്കുന്നതിന് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹജറുൽ അസ് വദ്  കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, ഇത് കാണിക്കുന്നത് 318 ഹിജ് റാ വർഷത്തിൽ എന്നതു പോലെ കല്ല് കാണാതായതായി തെളിയിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ സംഘം മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയിൽ ( അൽമസ്ജിദ് അൻനബാവെ മക്കയിലെ കബയിൽ നിന്ന് (450 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള) കരിങ്കല്ല് നീക്കം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് വിശുദ്ധ പള്ളികളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാർക്ക് മദീനയിലെ ആളുകളെ വളരെ ദൂരെയുള്ള കറുത്ത കല്ല് കാണിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ അവരുടെ കഥ തെളിയിക്കാൻ ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഒരു വിശുദ്ധ വസ്‌തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കത്തോടുള്ള പരിഹരിക്കുന്നതിനു അത് പരിശോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാണെന്നതും അത് കയ്യകലത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ നിരസിക്കുകയോ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. 

 പുനരുത്ഥാന സന്ദേശത്തെ എതിർത്ത യഹൂദ നേതാക്കൾ അതിനെ ഒരു ശരീരം കാണിച്ചു കൊണ്ട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല

ഈ തത്ത്വം ജറുസലേമിലെ യൂദാ / ഈസയുടെ ശരീരത്തിന് ബാധകമാണ്. യൂദായുടെ ശവ ശരീരം (ഈസായെ പ്പോലുള്ളത്) കിടന്ന ശവ ശരീരം കിടന്നിരുന്നത് ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രവാചകൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു പുരുഷാരത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ പ്രഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആലയത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും മീറ്റർ അകലെ മാത്രമായിരുന്നു. ശവകുടീരത്തിലെ മൃതദേഹം (ഈസയെപ്പോലെയുള്ളത്) കാണിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദ നേതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പുനരുത്ഥാന സന്ദേശത്തെ നിരാകരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം (ശവകുടീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത്) ശവകുടീരത്തിനടുത്താണ് തുടങ്ങിയത്, അവിടെ എല്ലാവർക്കും തെളിവുകൾ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ശരീരം കാണിച്ച് യഹൂദ നേതാക്കൾ അവരുടെ സന്ദേശം നിരസിക്കാത്തതിനാൽ അവിടെ കാണിക്കുവാൻ ഒരു ശരീരവുമില്ല എന്ന് തെളിയുന്നു.

ജറുസലേമിലെ പുനരുത്ഥാന സന്ദേശം ആയിരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു

ഈ സമയം ജറുസലേമിലെ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ, ഉച്ച ഭക്ഷണ സമയം വെടിഞ്ഞ് ശവകുടീരത്തിൽ പോയി, ഒരു ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ? യൂദാസിന്റെ ശരീരം (ഈസാ അൽ മസിഹ് പ്രവാചകനെപ്പോലെയിരിക്കുന്നറ്റ്) ഇപ്പോഴും കല്ലറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ സന്ദേശം ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജറുസലേമിൽ ആരംഭിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളെ അവർ നേടിയെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. യെരുശലേമിൽ ഇപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള പ്രവാചകന്റെ ശരീരം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് അത് അസാധ്യമായിരുന്നു. യൂദാസിന്റെ മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അസംബന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കു നിരക്കാത്തതാണ്.

ശൂന്യമായ ശവകുടീരം എന്നത് വിശദീകരിക്കുവാൻ യൂദാസിന്റെ ശരീരം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിനു  കഴിയില്ല.

യൂദാസിന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഈസ അൽ മസിഹിനെപ്പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം, അത് ഒരു അധിനിവേശ ശവകുടീരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ, ശൂന്യമായ ശവകുടീരം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ സന്ദേശം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഏക വിശദീകരണമാണ്, പെന്തെക്കൊസ്തിനു ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ അതേ നഗരത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു.

രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒന്ന് കല്ലറയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന യൂദാസിന്റെ ശരീരം പ്രവാചകനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമായ ശവകുടീരത്തോടുകൂടിയ ഈസ അൽ മസിഹിന്റെ പുനരുത്ഥാനം. കല്ലറയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ശവ ശരീരം എന്നത് ഒരു വിഡ്ഡിത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നതു കൊണ്ട്, നമുക്ക് തന്റെ നിത്യ ജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൊണ്ട്, ഈസാ മസീഹ് തീർച്ചയായും റോമാക്കാരാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും കല്ലറയിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു.

ഈ ചോദ്യം കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഗവേഷകനായ കമ്മിംഗ് പുരോഹിതന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സുന്നി സാഹിത്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു .

 

 

 

പെന്തക്കോസ്ത്: ശക്തിയും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശവും നൽകുവാൻ സഹായി വരുന്നു

സൂറ അൽ ബലദ് (സൂറ 90 – നഗരം) നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ഒരു സാക്ഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു , സൂറ അൻ-നസ്ർ (സൂറ 110 – ദിവ്യ പിന്തുണ) ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ രാജ്യത്തെ ക്കൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു.നീയാകട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ നിവാസിയാണ്‌ താനും.

സൂറ ബലദ് 90: 1-2

അല്ലാഹുവിന്‍റെ സഹായവും വിജയവും വന്നുകിട്ടിയാല്‍.ജനങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മതത്തില്‍ കൂട്ടംകൂട്ടമായി പ്രവേശിക്കുന്നത്‌ നീ കാണുകയും ചെയ്താല്‍ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം നീ അവനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും, നീ അവനോട്‌ പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുക. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാകുന്നു.

സൂറ നസ്ർ 110: 1-3

ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു കൃത്യം അമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം സൂറ അൽ ബലാദിലും സൂറ അൻ-നസ് റിലും  മനസ്സിലാക്കിയ ആ ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടന്നു. ആ നഗരമെന്നത് യെരൂശലേം ആയിരുന്നു, ഈ നഗരത്തിൽ സാക്ഷികളായ സ്വതന്ത്രന്മാർ അൽ മസിഹിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ആ നഗരത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യഹോവയുടെ ആത്മാവാണ് അന്നത്തെ ആ വലിയ ആഘോഷത്തിനും സ്തുതിക്കും പാപക്ഷമയ്ക്കും കാരണമായത്. ഈ അമൂല്യമായ ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസിലാക്കുമ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്ന ആ ദിവസം അവർ അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഇന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും.

നബി ഇസാ അൽ മസീഹ് അ.സനെ ക്രൂശീകരിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു . മരണത്തിനെതിരായ ഈ വിജയത്തോടെ , സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന  ഏതൊരാൾക്കും നിത്യ ജീവൻ എന്ന ദാനം ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു . ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം 40 ദിവസം താമസിച്ചശേഷം,  അത് കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കരേറിപ്പോയി. അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി:

19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.

മത്തായി 28: 19-20

എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവരോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന വാഗ്ദത്തം അവർക്കു നൽകി, എന്നാൽ താമസിയാതെ അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ വിട്ടുപോയി. അവൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതിനു ശേഷവും അവൻ അവരോടൊപ്പം (നമ്മോടൊപ്പവും) എങ്ങനെയാണു കൂടെയിരിക്കുന്നത്?

അതിനു ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും.  അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരുമിച്ചു കഴിച്ച അത്താഴ സമയത്ത്  അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സഹായിയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു . അദ്ദേഹം പുനരുത്ഥാനത്തിന് അമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം (അവന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം) ഈ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു.  ഈ ദിവസത്തെ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനം അല്ലെങ്കിൽ പെന്തെക്കൊസ്ത് ഞായർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു .അത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന  ഒരു ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു, അത് അന്നു സംഭവിച്ച ഒന്നു മാത്രമല്ല എന്നാൽ എപ്പോൾ എന്നും എന്തുകൊണ്ട് അത് അല്ലാഹുവിൻറെ അടയാളമായി വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം,  അത് താങ്കൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അതി ശക്തമായ ഒരു സമ്മാനമാണു.

പെന്തെക്കൊസ്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  അന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈസ അൽ മസിഹ് അ.സന്റെ ആദ്യ അനുയായികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നു , അവർ അന്ന് ലോകമെങ്ങും സംസാരിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് അറിയാതിരുന്ന ഭാഷകളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് ജറുസലേമിൽ ആലയത്തിൽ വന്നു കൂടിയിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ കൂടി വന്നത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.  തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനുമുന്നിൽ പത്രോസ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ സന്ദേശം അറിയിക്കുകയും ‘മൂവായിരം പേർ അന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ‘ (പ്രവൃ. 2:41).  അന്നത്തെ ആ പെന്തെക്കൊസ്ത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ സുവിശേഷത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന അനുയായികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണു.

പെന്തക്കോസ്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സംഗ്രഹം പൂർണ്ണമല്ല. കാരണം, നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ പോലെ, മൂസാ അ.സന്റെ കാലത്തു ആരംഭം കുറിച്ച ഉൽസവത്തിന്റെ അതേ ദിവസമായിരുന്നു പെന്തകോസ്ത് ആരംഭം കുറിച്ചത് .

മൂസായുടെ തൌറാത്തിൽ നിന്നും പെന്തക്കോസ്തിനെ  മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ

മൂസ അ.സ (ബി.സി 1500) വർഷം മുഴുവൻ ആചരിക്കുവാൻ നിരവധി ഉത്സവങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. യഹൂദ വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്സവമായിരുന്നു പെസഹ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെസഹാ ഉത്സവത്തിൽ ആണു ഈസയെ ക്രൂശിച്ചത്. പെസഹാ കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗമർപ്പിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് നമുക്ക ദൈവം തരുന്ന ഒരു അടയാളമാണ്.

രണ്ടാം ഉത്സവം ആചരിച്ചു ആദ്യഫലങ്ങളുടെ  ഉൽസവമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉൽസവം, മാത്രമല്ല   ഈ ഉത്സവ ദിവസത്തിൽ എങ്ങിനെയാണു പ്രവാചകൻ ഉയിർത്തത് എന്ന് നാം കണ്ടു.   അവിടുത്തെ പുനരുത്ഥാനം ‘ആദ്യ ഫല ഉൽസവത്തിൽ ‘ സംഭവിച്ചതിനാൽ , അവനെ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി എല്ലാവർക്കും പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാം എന്ന വാഗ്ദത്തമാണു. ഉത്സവത്തിന്റെ പേര് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതുപോലെത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും ഒരു ‘ ആദ്യ ഫലം ‘ ആണ് .

‘ആദ്യ ഫല’ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കൃത്യം 50 ദിവസത്തിനുശേഷം തൗറാത്ത് യഹൂദന്മാർ പെന്തെക്കൊസ്ത് ആഘോഷിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ( ‘ പെന്റെ’ എന്ന വാക്കിനു അർത്ഥം 50 എന്നാണു ‘). ഏഴ് ആഴ്ചകൾ കണക്കാക്കിയതിനാൽ ഇതിനെ ആദ്യം ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ  എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു .  ഈസാ അൽ മസിഹ് നബി ( അ.സ) യുടെ കാലമായപ്പോഴേക്ക് ഈ ആഴ്ചകളുടെ ഉൽസവം 1500 വർഷമായി യഹൂദന്മാർ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു . തൗറാത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട പെന്തെക്കൊസ്ത് ആഘോഷിക്കാൻ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്  പരിശുദ്ധാത്മാവ് യെരൂശലേമിൽ ഇറങ്ങിയ അന്ന് പത്രോസിന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കാരണം. ഇപ്പോഴും യഹൂദന്മാർ പെന്തെക്കൊസ്ത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഷാവൂട്ട് എന്നാണു അറിയപ്പെടുന്നത്..

ആഴ്ചകളുടെ പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നാം തൗറാത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വായിക്കുന്നു:

16 ഏഴാമത്തെ ശബ്ബത്തിന്റെ പിറ്റെന്നാൾവരെ അമ്പതു ദിവസം എണ്ണി യഹോവെക്കു പുതിയ ധാന്യംകൊണ്ടു ഒരു ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കേണം.
17 നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരേണം; അതു നേരിയ മാവുകൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവെക്കു ആദ്യവിളവു.

ലേവ്യപുസ്തകം 23: 16-17

പെന്തെക്കൊസ്തിന്റെ കൃത്യത: അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടയാളം

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഇറങ്ങി എന്നു പറയുന്നു അതിനു കാരണം അത് തൗറാത്തിലെ ആഴ്ചകളുടെ ഉൽസവം (അല്ലെങ്കിൽ പെന്തകോസ്തിൽ) ദിനത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചതു കൊണ്ടാണു.

ഈസ അൽ മസീഹിന്റെ ക്രൂശുമരണം മസീഹ് പെസഹ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു തന്റെ പുനരുത്ഥാനം നടന്ന ആദ്യഫലം ഉൽസവത്തിൽ നടന്നു, മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ ആഗമനം ആഴ്ചകളുടെ ഉൽസവത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് , അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള  വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആണു. ഒരു വർഷം പല ദിവസങ്ങളിൽ ആയി  ക്രൂശിലെ മരണം,  പുനരുത്ഥാനം, തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം എന്നിവ കൃത്യമായും മൂന്നു വസന്ത കാല ഉത്സവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ വ്യക്തമായ പദ്ധതി നമ്മെ കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണു സംഭവിച്ചത്?

ഇഞ്ചീലിലെ സംഭവങ്ങൾ തൗറാത്തിലെ മൂന്നു വസന്തകാല ഉൽസവങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു

പെന്തെക്കൊസ്ത്: സഹായി പുതിയ ശക്തി നൽകുന്നു

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, പത്രോസ് യോവേൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലും പകരുമെന്നായിരുന്നു ആ പ്രവചനം.  പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ആ പ്രവചനം നിറവേറ്റുന്നതായിരുന്നു.

പാപത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ദാഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നാം കണ്ടു . ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വരവും പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു, അവ കൽപലകകളിലോ പുസ്തകങ്ങളിലോ മാത്രമല്ല അവിടെ നിയമം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എഴുതപ്പെടും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നിയമം പിന്തുടരാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഉണ്ടാകൂ. ആ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിൽ വിശ്വാസികളിൽ വസിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്.

സുവിശേഷം ‘സദ് വാർത്തയാണു’ എന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം, നമ്മുടെ ജീവിതം മികച്ച രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി അത് പകരുന്നു എന്നതിനാലാണ്.  ഇപ്പോൾ ജീവിതം അല്ലാഹുവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയിൽ ഉള്ളതാണു . പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2 ലെ പെന്തെക്കൊസ്ത് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിൽക്കൂടെയാണു ഈ ഐക്യം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ അവന്റെ ആത്മാവിലൂടെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതുള്ളത് ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥമായ അന്തരാത്മാവിലുള്ളഅ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നു –അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദേശമാണു.  അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു:

13 അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തിട്ടു,
14 തന്റെ സ്വന്തജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്നു വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചെക്കായിട്ടു നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു.(എഫെസ്യർ 1: 13-14)

11 യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ മരണത്തിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും. റോമർ 8:11

23 ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന്നു കാത്തുകൊണ്ടു ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. റോമർ 8: 23

ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുക എന്നത് ആദ്യ ഫലത്തിൽ രണ്ടാമത്തെതാണു , കാരണം ‘ദൈവമക്കൾ’ എന്നതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നോടിയായി ഉള്ള ഒരു ഉറപ്പാണു അത്.

സുവിശേഷം ഒരു പുതിയ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതിൽക്കൂടെയല്ല . സ്വത്ത്, പദവി, സമ്പത്ത്, ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾ എന്നിവ നേടുന്നതിൽക്കൂടെയുള്ള  സമൃദ്ധമായ ജീവിതവുംമല്ല, അവയെ സുലൈമാൻ വളരെ ശൂന്യമായ ഒന്നായാണു മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനു പകരം, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ വാസത്താൽ പുതിയതും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം ഇൻജിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു . നമ്മിൽ വസിക്കുവാനും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നയിക്കുവാനും അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ – അത് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല വാർത്തയായിരിക്കണം! തൗറാത്തിലെ പെന്തക്കോസ്ത്, യീസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്ന നല്ല റൊട്ടി ഉപയോഗിച്ച്  ആഘോഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് ഈ വരുവാനിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണു. പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമത്തിലും പെന്തക്കോസ്തിനുള്ള ഈ കൃത്യത തെളിയിക്കുന്നത് നമുക്കു സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള അല്ലാഹുവിൻറെ വ്യക്തമായ അടയാളം ആണു ഇത് എന്നതാണു.